Najczesciej widuje sie zespól depresyjny,

Najczęściej widuje się zespół depresyjny, znacznie rzadziej natomiast zespół maniakalny. Nie tylko krąg cyklofreniczny, ale i schizofreniczny” może wikłać zejście sprawy urazowej, zresztą rzadko. Można więc spotkać hiperkinetyczne postacie zespołu katatonicznego lub hipo- albo akinetyczne postacie z osłupie- niem. Tym ostatnim postaciom może towarzyszyć zespół kataleptyczny, który jednakże może wystąpić samodzielnie, bez cech schizofrenicznych. W innych przypadkach widuje się zespół paranoidalny lub hebefreniczny. Ten ostatni czasem bardzo trudno jest bez dłuższej obserwacji odróżnić od organicznej morii. Jeszcze większego bogactwa powikłań dostarczają zespoły reaktywne z histerią i nerwicami pourazowo-rosżczeniowymi na czele. Zdarzają się rów- nież zespoły sytuacyjne, a także następowe pieniactwa. Jest czasem niepodobień- stwem wyrobić sobie na podstawie agrawowanych skarg podmiotowych cho- rego bezstronny sąd, które z dolegliwości mają .eharakter organiczny” a które czynnościowy. Kiedy indziej znowu mogą powstawać wątpliwości co do związku przyczynowego między urazem czaszki a późno powstałymi psychozami. Gurewicz przytacza przypadki zamroczeń i majaczeń występujące w kilka tygodni lub miesięcy po urazie u żołnierzy, którzy uważali się za wyleczonych i nawet powrócili już do swej jednostki. Przypuszcza on, że chodziło tu o nie- dostateczne leczenie po doznanym wstrząsie mózgu oraz o działanie ubocznych czynników chorobotwórczych, jak alkoholizm lub choroby somatyczne w okre- sie zdrowienia. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychotyczne, jak i psychonerwicowe, pozwalają na korzystne rokowanie, wymagają jednakże uważnego pielęgnowania i jak najdokładniejszego leczenia. W szczególności przestrzec należy przed lekceważącym stosunkiem do dolegliwości podmioto- wych, które czasem wzrastają mimo wyraźnego cofania się organicznych skut- ków urazu. Wszystkie skargi chorego należy brać bardzo poważnie i pamiętać o tym, że histeria jest również chorobą, a bynajmniej nie wyrazem zniewie- ściałości. Rozsądne to postępowanie zapobiega reakcjom roszczeniowym. [hasła pokrewne: , filtry do wody, tusz do rzęs, krem neutrogena ]

Tags: , ,

Comments are closed.