O powstaniu zrostów w toku

O powstaniu zrostów w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną świadczy zwiększenie ciśnienia w jamie opłucnej w porównaniu do ciśnie- nia pod koniec poprzedniego dopełnienia odmy, oczywiście, jeżeli ni? ma innych czynników, np. wysięku, który dołączając się zwiększa ciśnienie. Zrosty opłucne mogą znacznie pogorszyć dalszy przebieg gruźlicy płuc przez to, że utrudniają i mogą nawet uniemożliwiać utrzymanie odmy. Toteż ogniska gruźlicze, które były już w stanie spokoju, zaczynają z powstaniem zrostów szerzyć się, serowaci eć i rozpadać się. Otok olejny może zapobiec temu powikłaniu, ciecz bowiem oleista jako ciało nie- ściśliwe odsuwa płuco od ściany klatki piersiowej lepiej niż powietrze. Działanie przeciwzrostowe otoku może być wyzyskane tylko w tym okresie, gdy zrosty zaczynają dopiero powstawać, ponieważ otok może uwolnić płuco tylko od zrostów świeżych. Natomiast w przypadkach zrostów istniejących już czas dłuższy uciekamy się do przepalania zro- stów lub do torakoplastyki. Ze względu na niebezpieczeństwo wytwo- rzenia się przetoki opłucno-płucnej nie należy stosować otoku olej- nego, pomimo że zrosty są świeze, w przypadkach odmy leczniczej u cho- rych z rozległymi postępującymi zmianami w płucach a także u chorych z jamami podopłucnymi o cienkich ścianach. W przypadkach uporczywie nawracającego ropniaka opłucnej otok olejny jest często leczeniem tylko wstępnym do torakoplastyki. Bernou poleca otok olejny dla uzyskania odmy opłucnej wybiórczej. Wstrzykując małe dawki oliwy, dąży on do sklejenia się obu blaszek opłucnych u podstawy płuca. Jama opłucna wskutek tego zmniejsza się i powietrze zaczyna silniej uciskać górne części płuc.Berruni wyzy- skuje to działanie odpowiadające działaniu odmy opłucnej wybiórczej w tych przypadkach, w których górny płat zawierający ognisko gruźlicze nie zapada się, pomimo stosowania odmy opłucnej. Otok olejny wykonać. trudniej niż odmę opłucną. Składa się na to duża lepkość oliwy, trudność jej wpływania do opłucnej oraz mierzenia . jej ciśnienia w jamie opłucnej, niejednakowy stopień tolerancji różnych osób na oliwę gomenclową i in. czynniki. Nie bez znaczenia jest także hydrostatyczne ciśnienie oliwy, wskutek którego nawet zdrowe płuco u podstawy bywa uciśnięte silniej niż w okolicy szcżytu . [przypisy: , okulista, rozstanie, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.