Od czasów wprowadzenia do lecznictwa

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do . czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach “elektrycz- nych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe roz- miary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w cza- sie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie,. że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zaz- wyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocie- szyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem eufo- rycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości -. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi yv sta- nach onejroidnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to. wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele prze- mawia za tym, że chodzi tu może o. jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamię- cią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwier- dzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z po- wodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psycheorganicznego przemijają, po- zostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolneści przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle bio- rąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem żarhroczeniowym zasadniczo czyn- nościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycz- nym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.