Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Olgierd Sokolowski na 100 przepalan,

Tuesday, July 12th, 2016

Olgierd Sokołowski na 100 przepalań, dokonanych w 100 przypadkach przy odmie “suchej”, spostrzegł po zabiegu wysięki opłucne krótkotrwałe i nieobfite w 23% przypadków, dłużej trwające surowicze w 6%, przy czym dwa z tych wysię- ków przeszły w wysięki ropne gruźlicze. W 1 % przypadków powstał po zabiegu wysięk mieszany i w 62% wysięku po zabiegu nie było, w 8% wynik nieznany. Przyczyny większych wysięków po przepalaniu zrostów dopatrują się W krwotoku operacyjnym albo w przedziurawieniu płuca podczas przepa- lania zrostu w miejscu zawierającym tkankę płucną. Dłużej trwające wy- sięki, zwłaszcza krwotoczne, mogą wieść do zarastania jamy opłucnej w następstwie organizowania się wysięku. Już w kilka dni po zabiegu mogą wytwarzać się nowe zrosty opłucne. Bywa to wtedy, gdy powietrze wskutek silnego kaszlu dostaje się z jamy opłucnej przez miejsca operacyjne na zewnątrz, tak iż odma opłucna rznika. Możliwość tego powikłania nakazuje łagodzenie kaszlu po zabiegu i sprawdzanie stanu odmy badaniem radiologicznym. Zapalenie opłucnej dołączające się do przepalania zrostów leczy się według tych samych zasad co zapalenie opłucnej towarzyszące odmie opłucnej leczniczej. Zarastaniu jamy opłucnej na tle dłuższy czas trwającego zapalenia -opłucnej zapobiega się usunięciem wysięku, gdy ostry okres minie i oto- kiem olejnym. Wyniki leczenia przepalaniem zrostów. Przepalanie zrostów opłucnych pozwala w 70-80 ro przypadków zamienić odmę le- czniczą nieskuteczną w skuteczną. Wskutek tego następuje wybitna po- prawa stanu ogólnego chorych oraz stanu płuc. Jamy sztywne pozostają jednak nieraz nadal bez zmiany także i po tym zabiegu. Według statystyki Obgierda Sokctousskieqo, dotyczącej 110 przypadków, w któ- rych zastosowano przepalanie zrostów opłucnej, uzyskano wyniki korzystne u 8 -chorych, co stanowi 76,4%; obojętne w 17,3% (u 19), pogorszenie w związku z za- -biegiem (wysięki o burzliwym przebiegu, powstanie odmy zastawkowej ze zropieniem wysięku, który istniał przed zabiegiem itd. (w 3,6%) w 4 przypadkach). W 2,7% .(w 3 przypadkach) – wynik nieznany wobec zbyt krótkiej obserwacji. W statystyce BuHbringa na 250 chorych u 183 (73,2%) znikły prątki w plwocinie dopiero po przepaleniu zrostów i to bardzo szybko, w 1-2 tygodnie po zabiegu. Pouczająca co do znaczenia przepalania zrostów opłucnych jest także statystyka Juverrichta. Mianowicie autor ten na 247 przypadków, w których po przepalenia zrostów uzyskał odmę całkowitą, stwierdził w 2-9 lat po ukończeniu leczenia odmą wyleczenie w 61 % (w 151 przypadków) i zejście śmiertelne w 27,1 % (w 67 przy. padkach), natomiast na 49 niecałkowitych przepalań było wyleczeń 32% (16 przy- padków) i zejść śmiertelnych 36% (18 przypadków). [hasła pokrewne: , trądzik, rehabilitacja, odżywki do rzęs ]

Maure zwrócil uwage, ze wciagnieta

Tuesday, July 12th, 2016

Maure zwrócił uwagę, że wciągnięta do zrostów opłucnych tkanka płucna przeważnie dociera prawie do przyczepu ściennego. Wskutek tego, przy przepalaniu zrostu powstaje niebezpieczeństwo przecięcia miąższu płucnego z następowym ropnym zapaleniem opłucnej. Prócz tego, naj do- kładniejsze oglądanie pleuroskopem jamy opłucnej, nawet połączone z transiluminacją zrostów, nie daje zupełnej pewności, czy zrost nie za- wiera naczyń, tymczasem przecięcie naczynia wywołuje niepożądany- krwotok, gdyż nawet niewielki wylew krwi do jamy opłucnej ułatwia powstanie ropniaka opłu- cnego. DLa uniknięcia tych powikłań Maurer wy- łuszcza zrosty typu IV i III pozaopłucnie, miano- wicie zrosty typu IV przylegają na zewnątrz. opłucnej, a typu III w warstwie mięsnej klatki piersiowej. Powikłania przy przepalaniu zrostów. Po zabiegu po- winien chory pozostawać w łóżku w zupełnym spoczynku, przynajmniej przez 8 dni. Czasami bezpośrednio po przepaleniu zrostów następuje nie- znaczne wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała ustępujące powoli w ciągu paru dni. Równocześnie pojawia się dość często niewielki wysięk opłucny; wy- pełniający zwykle tylko zatokę przeponowo-żebrową i znikający już po 14 dniach. Do poważniejszych powikłań powstających bezpośrednio po zabiegu na- leżą: odma podskórna (em.physema subcutaneum), krwotoki wewnątrz- piersiowe (naemorriuuna endothoracica), wysiękowe zapalenie opłucnej, ropniak opłucny gruźliczy, ropniaki opłucne o zakażeniu mieszanym i przedziurawienie płuca. Powstaniu odmy podskórnej staramy się zapobiec zwalczając podczas zabiegu i po, nim silniejszy kaszel oraz stdsując opatrunek uciskowy w miejscach wkłucia trójgrańców. Krwawienia, wywołane uszkodzeniem naczyń ściany klatki piersiowej, zwykle są niewielkie i łatwo ustępują. Znacznie niebezpieczniejszych krwawień z naczyń przebiegających w zro– stach unika się stosując przepalanie żegadłem, rozpalonym tylko do słabej. Prócz wspomnianych już małych wysięków opłucnych, dołączającyca się do przepalania zrostów, mogą bezpośrednio ,po tym zabiegu powstawać obfitsze wysięki opłucne. [więcej w: , Zdrowa żywność, rehabilitacja, gabinet ginekologiczny ]