Posts Tagged ‘balsam do włosów’

OTEPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Moze

Tuesday, July 12th, 2016

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Może to być następstwem wszelkich urazów -mózgu włącznie-ze szczegól- nymi zespołami, zestawionymi powyżej. W psychiatrii radzieckiej uważa się otępienie pourazowe za jeden z wariantów encefalopatii pourazowej, występu- jącej przy szczególnie ciężkich i rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Otę- pienie to nie ma cech postępujących, raczej rzadko widuje się narastanie de- gradacji społecznej chorego. W rozpoznaniu różnicowym rozstrzygające zna- czenie ma obecność zmian ogniskowych, stanowiących wyraz doznanych w cza- sie urazu stłuczeń czy zranień. Duże znaczenie mają tu również drobne, roz- siane uszkodzenia korowe. Niemal z zasady stwierdzamy w otępieniu poura- zowym znaczne zaniki tkanki mózgowej, które stwierdzić można za życia na pneumoencefalogramie jako rozszerzenie układu komorowego z wodogłowiem wewnętrznym oraz przestrzeni podpajęczynówkowych. Otępienis .nie jest właś- ciwie trafnym określeniem, gdyż jest to w obrazie klinicznym tylko najbardziej rzucający się w oczy składnik zespołu organicznego. Czyste otępienie jest zresztą zjawiskiem raczej rzadkim. Najczęściej obok otępienia stwierdza się cechy charakteropatyczne. Ponadto otępienie można odnaleźć na dnie każdego z opisanych powyżej zespołów urazowych. CHARAKTEROPATIE POURAZOWE Pod nazwą tą zbieramy różne trwałe zaburzenia organiczne, które wyrażają się przede wszystkim.” zmianami charakterologicznymi; chociaż oczywiście w obrazach klinicznych nie brak mnogich objawów neurologicznych czy psy- chiatrycznych, stanowiących uchwytne następstwa przebytego urazu mózgu. Zmiany te były opisane w piśmiennictwie pod rozmaitymi mianami, mniej lub więcej szczęśliwymi. Nazwa “Psychopatia urazowa” jest o tyle błędna, że przez psychopatię umówiliśmy się rozumieć pewne wrodzone właściwości charakte- rologiczne, stanowiące .wprawdzie odchylenia od przeciętności, lecz leżące mimo wszystko. jeszcze w granicach stanu prawidłowego .0 tyle, “że nie da się tu dowieśćtła organicznego. W błąd wprowadzają również takie miana jak “ner- wica urazowa” lub “neurastenia urazowa”, gdyż musiałoby tu chodzić o zes- poły zasadniczo, czynnościowe i – odwracalne, podczas gdy charakteropatie polegają na nieodwracalnych zmianach organicznych. [podobne: , depilacja laserowa Łódź, balsam do włosów, odżywka do rzęs ]

W toku leczenia odma oplucna

Tuesday, July 12th, 2016

W toku leczenia odmą opłucną obustronną zdarzają się powikłania takie same jak przy leczeniu odmą po jednej stronie. Są one o wiele po- ważniejsze dla chorego i mogą nakazywać zmniejszenie odmy po jednej stronie a nawet zaprzestanie tego leczenia. Zwłaszcza groźne jest dołą- -czenie się odmy ophucnej sarnorodnej oraz wysięków opłucnych, szczegól- nie ropnych, i przetoki opłucno-oskrzelowej. Powikłanie odmą opłucną samorodną wywołuje znaczną duszność aż do uduszenia. Bardzo często wymaga ona wybitnego obniżenia ciśnienia w jamie opłucnej przez aspirację z niej powietrza. Często trzeba wypuścić część .powietrza także i z drugiej jamy opłucnej. Wysięki surowicze i suro- wiczo-włóknikowe leczy się w zasadzie zachowawczo, nieraz wszakże trzeba je wypuścić albo zmniejszyć odmę po stronę drugiego płuca, zwła- szcza gdy powstaje obawa opancerzenia płuca po stronie wysięku. W razie powikłania wysiękiem ropnym gruźliczym lub gruźliczo-mieszanym większość lekarzy zaprzestaje leczenia odmą po stronie drugiego płuca, a to dlatego, że takie wysięki często pociągają za sobą opancerzenie płuca po stronie wysięku ze znacznym zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuca. W toku leczenia gruźlicy odmą opłucną obustronną spostrzega się dość często znaczne wychudzenia chorego, pomimo że sprawa prze- biega bez objawów toksycznych. Powikłanie to przypisuje się zaburzeniu czynności uciśniętych płuc polegającej na zatrzymywaniu tłuszczów po- karmów i ich rozszczepianiu przez zaczyn lipiodieretyczny, wytwarzany przez zdrowe płuca. Wychudnienie może być tak znaczne, że wymaga za- przestania leczenia odmą obustronną. Dotychczas nie rozstrzygnięto, jak długo trzeba stosować odmę leczni- czą obustronną dla uzyskania wyleczenia bez narażenia na poważniejsze- ograniczenie powierzchni oddechowej obu płuc po zakończeniu leczenia. De Castiglione na podstawie zestawienia piśmiennictwa światowego do roku 1928 podaje czas trwania leczenia w przypadkach pomyślnych na 12 do 24 miesięcy. Wyniki leczenia zależą w znacznej mierze od umiejętnego doboru przypadków. [więcej w: , balsam do włosów, gabinet kosmetyczny, integracja sensoryczna ]