Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Chociaz sprawnosc umyslowa jest coraz

Tuesday, July 12th, 2016

Chociaż sprawność umysłowa jest coraz bardziej upośledzona, to jednak L chorym można prowadzić rozsądne rozmowy na proste tematy. Z dawnym rzemieślnikiem można mówić o szczegółach zawodowych i stwierdzić, że zna się on na rzeczy. Z wykształconym chorym można prowadzić dorzeczne roz- . mowy na tematy, które w czasach jego młodości były aktualne. Chory w ta- kiej rozmowie nie zdradza .większych zaburzeń uwagi, może opowiadać wyś- wiechtane dowcipy i wykazać pewną ciętość. Nie jest natomiast zdolny pojąć treści nowych zagadnień i tutaj otępienie jego ujawnia się w całej pełni. Wy-. darzenia bieżące nie pociągają go. Nie ma on dla nich zrozumienia albo potę- pia w czambuł wszystko, co nowe (neophobia) i co teraźniejsze, chwaląc prze- szłość (senex laudator temporis acti). Sądom tych starców towarzyszy poczu- cie nieomylności (tzw. mądrość starcza). Są oni przeświadczeni o znaczeniu dłu- goletniego doświadczenia i swojego własnego, i innych starców, którzy już dawno wszystko najlepiej wiedzieli. Wystarczy poszukać w starych księgach, gdzie wszystkie zagadki były już rozwiązane. Obecne pokolenie jest niemądre. lekkomyślne i zepsute. Inteligentni starcy oddają się chętnie studiom histo- rycznym, ókazując na tym polu arbitralność sądu i brak samokrytycyzmu. Z trudnością przychodzi im uporządkowanie wydarzeń- w czasie i kojarzenie ich z okolicznościami, które mogłyby ułatwić przypomnienie. W ogóle zanika możność trafnej 0seny czasu. Nastrój bywa zasadniczo tępy, czasem z odcieni:em euforycznym. Często góruje przygnębienie i zrzędliwość. Zacieśnienie zainteresowań do spraw oso- bistych, a więc do jedzenia, wypróżnień, własnego zdrowia i majątkowego stanu posiadania (egotyzm), posuwać się może niekiedy tak daleko; że nawet nie- szczęścia godzące yv najbliższych chory przyjmuje obojętnie. Jest t.o wyrazem stępienia afektywnego (dementia ajjectiva), które polega na zaniku głębi prze- ży.ć emocj onalnych i na powierzchowności chwiejnych, uczuć. W parze z tym idzie przywiązanie do drobiazgów życia codziennego. Wielu chorych nosi przy sobie lub kolekcjonuje mnóstwo bezwartościowych przedmiotów, uważając je za cenne, “mogą się przydać”. Wytwarza się nieufność, która posuwa się niekiedy aż do urojeń, że się ich okrada. Wpadają też w gniew, gdy się pró- buje przesłać ich łóżko lub przywrócić porządek i czystość w ich miejscu za- mieszkania. Najczęściej chodzi tu o niezrozumienie zamiarów otoczenia wsku- tek otępienia. Rozdrażnienie starców przebiega wśród objawów nietrzymania afektów i z objawami chwiejności (labilitas) .Z biegiem czasu coraz trudniej jest wzruszyć chorego głębiej nawet naj straszniej szymi wiadomościami, jak śmierć najbliższych, straty pieniężne itd. Gdy uda się wiadomości takie dopro- wadzić do jego świadomości, to brak jest należytego oddźwięku uczuciowego albo trwa on bardzo krótko i ulega zaraz zapomnieniu. Natomiast na pokrzyw- dzenia osobiste chory jest bardzo czuły i odpowiada na nie silnym, długotrwa- łym, niekiedy zalegającym wzruszeniem. [więcej w: , Balsam Johnson, magnez i witamina b6, infekcje intymne ]

Odma oplucna samorodna moze powstac

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna samorodna może powstać również wskutek rozerwania się zrostów opłucnych, do których jest wciągnięta tkanka płucna, nie- raz uległa zmianom gruźliczym, oraz gdy zrost oderwie się od płuca i przez to zostaną otwarte drogi oddechowe płuca. Odma opłucna samorodna zdarza się częściej w przypadkach odmy leczniczej, stosowanej po obu stronach, zwłaszcza jeżeli odmę wytworzo- no po drugiej stronie po dłuższym trwaniu pierwszej odmy leczniczej, w związku z którą płuco mniej dotknięte gruźlicą uległo znacznej ro- zedmie. Odma opłucna samorodna, powstająca w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, może być całkowita albo ograniczona, otwarta, zastaw- kowa lub zamknięta i może być skojarzona z puchliną opłucną albo z ropniakiem opłucnym. Rozpoznanie odmy opłucnej z przekłucia oraz odmy opłucnej samorodnej dołączającej się do odmy opłucnej leczniczej nie jest łatwe w tych przypadkach, gdy, w przeciwieństwie do odmy opłucnej samo- rodnej, powstającej w toku gruźlicy płuc, powikłanie to objawia się tylko zwiększeniem duszności bez gwałtownych bólów, silnego kaszlu i obja- wów zapadu. Odma opłucna z przekłucia przebiega przewazme bez wysięku i dla- tego rokuje lepiej. Natomiast odma opłucna samorodna często wikła się zapaleniem opłucnej gruźliczym lub mieszanym, a to znacznie pogar- sza rokowanie. Dla zapobieżenia odmie opłucnej z przekłucia należy przy wy- konywaniu odmy leczniczej przestrzegać zasad. Dla zapobieżenia zaś odmie opłucnej samorod- nej należy rozpoczynać leczenie odmą jak najwcześniej, gdy nie ma jeszcze w płucach rozległych zmian gruźliczych ani rozedmowych. le- czyć odmę bez uciekania· się do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej, zwłaszcza w przypadkach z rozleglejszymi zmianami podopłucnymi, nadto zrosty i postronki opłucne przeszkadzające zapadaniu się płuca usuwać przepalaniem, nie zaś dążyć do ich rozerwania przez stosowanie dodat- nich ciśnień. Leczenie w razie powstania odmy opłucnej z przekłucia oraz sa- morodnej polega na stosowaniu spokoju fizycznego i psychicznego oraz na usuwaniu kaszlu w przypadkach zaś przebiegających ze znaczną dusz- nością i dużym przesunięciem śródpiersia i sąsiednich narządów także na wypuszczaniu powietrza z jamy opłucnej. Zabieg ten trzeba nieraz po- wtarzać wielokrotnie, a czasami nawet przez pewien czas stale. W razie osłabienia czynności serca stosuje się środki sercowe. Do leków tych oraz do wypuszczania powietrza uciekamy się znacznie częściej w przypadkach odmy opłucnej samorodnej, dołączającej się do odmy leczniczej po obu stronach. [patrz też: , Balsam Johnson, implanty Warszawa, odzież bhp ]