Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

OTEPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Moze

Tuesday, July 12th, 2016

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Może to być następstwem wszelkich urazów -mózgu włącznie-ze szczegól- nymi zespołami, zestawionymi powyżej. W psychiatrii radzieckiej uważa się otępienie pourazowe za jeden z wariantów encefalopatii pourazowej, występu- jącej przy szczególnie ciężkich i rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Otę- pienie to nie ma cech postępujących, raczej rzadko widuje się narastanie de- gradacji społecznej chorego. W rozpoznaniu różnicowym rozstrzygające zna- czenie ma obecność zmian ogniskowych, stanowiących wyraz doznanych w cza- sie urazu stłuczeń czy zranień. Duże znaczenie mają tu również drobne, roz- siane uszkodzenia korowe. Niemal z zasady stwierdzamy w otępieniu poura- zowym znaczne zaniki tkanki mózgowej, które stwierdzić można za życia na pneumoencefalogramie jako rozszerzenie układu komorowego z wodogłowiem wewnętrznym oraz przestrzeni podpajęczynówkowych. Otępienis .nie jest właś- ciwie trafnym określeniem, gdyż jest to w obrazie klinicznym tylko najbardziej rzucający się w oczy składnik zespołu organicznego. Czyste otępienie jest zresztą zjawiskiem raczej rzadkim. Najczęściej obok otępienia stwierdza się cechy charakteropatyczne. Ponadto otępienie można odnaleźć na dnie każdego z opisanych powyżej zespołów urazowych. CHARAKTEROPATIE POURAZOWE Pod nazwą tą zbieramy różne trwałe zaburzenia organiczne, które wyrażają się przede wszystkim.” zmianami charakterologicznymi; chociaż oczywiście w obrazach klinicznych nie brak mnogich objawów neurologicznych czy psy- chiatrycznych, stanowiących uchwytne następstwa przebytego urazu mózgu. Zmiany te były opisane w piśmiennictwie pod rozmaitymi mianami, mniej lub więcej szczęśliwymi. Nazwa “Psychopatia urazowa” jest o tyle błędna, że przez psychopatię umówiliśmy się rozumieć pewne wrodzone właściwości charakte- rologiczne, stanowiące .wprawdzie odchylenia od przeciętności, lecz leżące mimo wszystko. jeszcze w granicach stanu prawidłowego .0 tyle, “że nie da się tu dowieśćtła organicznego. W błąd wprowadzają również takie miana jak “ner- wica urazowa” lub “neurastenia urazowa”, gdyż musiałoby tu chodzić o zes- poły zasadniczo, czynnościowe i – odwracalne, podczas gdy charakteropatie polegają na nieodwracalnych zmianach organicznych. [podobne: , depilacja laserowa Łódź, balsam do włosów, odżywka do rzęs ]

Dane historyczne. W pismiennictwie historyczno-lekarskim

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. W piśmiennictwie historyczno-lekarskim Aretajos był pierwszym, który zwrócił uwagę na upadek władz umysłowych w podeszłym wieku. Zaburzenia te uważał za nieuleczalne. Arabski lekarz Rhazes pierwszy zwrócił uwagę na melancholię starcaą, Feliks Plater (1536-1614), znany w dziejach pSy- chiatrii stąd, iż dla poznania chorób psychicznych zamieszkał na jakiś czas z obłą- kanymi (co go zresztą nie wyprowadziło z poglądów demonologicznych), pierwszy opisał otępienie starcze, zwracając uwagę np. na osłabienie pamięci świeżych zda- rzeń jeszcze przy zachowanej bystrości umysłu. Tenże badacz widział przypadki otępienia, w których starzec zapominał imiona własnych dzieci, a nawet swoje własne imię. Esquirol stworzył nazwę dementia senilis i pierwszy dostarczył kla- sycznego opisu tej jednostki chorobowej. James Cowles Prichard przypisywał w swej pracy z zakresu psychiatrii sądowej z r. 1842 otępienie starcze różnym czynnikom etiologicznym np. długotrwałej melancholii lub manij, przebytym napadom apo- pleksji lub paraliżu, także napadom padaczki, a nawet chorobom mózgu powstałym na tle gorączki. tyfoidalnej. Histopatologiczne badania starczych mózgów zapocząt- kował Emil Redlich (1866-1930) w r. 1898. W tymże samym roku praski psychiatra Arnold Pi ck (1851-1924) opisał jednostkę chorobową, którą nazwano później jego imreniern. Alojzy Alzheimer (1864-1915) .opisał w r. 1906 chorobę mózgu, która w mianownictwie nosi imię tego badacza. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, okulista, odzież termoaktywna ]