Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Lienhard (1954) podzielil ostre, psychozy

Tuesday, July 12th, 2016

Lienhard (1954) podzielił ostre, psychozy pourazowe na cztery grupy: I. Niecharakterystyczne pourazowe stany podniecenia i pomieszania. II. Pourazowe psychozy o charakterze majaczeń. IIl. Pourazowe psychozy o charakterze stanów pomrocznych. IV. Pourazowe reakcje psychotyczne, w których uaktywnia się prepsycho- tyczna dyspozycja. Kazuistyka Lienharda obejmuje 40 przypadków. W grupie 1 autor pomieścił stany podniecenia psychoruchowego z agresywnością, dezorientacją, brakiem poczucia choroby psychicznej. W stanach tych nie ma typowego dla zamroczeń zakłócenia stosunku do otoczenia i systematyzacji przeżyć, wywolanych w sta- nach tych zacieśnieniem się, do wewnętrznych przeżyć i urojeniową interpre- tacją wydarzeń zewnętrznych, Być może, stany te podpadałyby pod pojęcie confusion (pomieszanie), tak często używane w piśmiennictwie francuskim i. an- glosaskim. Opis Lienharda jest o tyle niezupełny. że brak w nim wzmianki o niepamięci, którą uważamy za retrospektywny, sprawdzian zamroczenia. Przypadki te może dałoby się zaliczyć albo do stanów splątania (amentia), albo mimo wszystko do stanów pomrocznych (obnubilatio). Grupa I słusznie więc została nazwana niecharakferystyezną. Dalsze grupy nie budzą wątpliwości. W grupie IV chodzi o uaktywnienie psychozy, która wyraźnie lub przypusz- czalnie istniała już przed urazem. Najczęściej chodziło tu o pogorszenie pro- cesu schizofrenicznego lub o reaktywne wyzwolenie fazy maniakalno-depre- syjnej. Ciekawa okoliczność wyszła na jaw co do genezy dwóch pierwszych grup. Okazało się, że czynnikiem dysponującym jest tu przewlekły alkoholizm, przy, stosunkowo silnym działaniu urazu na mózg. Omówione tu powikłania psycho- tyczne dotyczą zarówno wstrząsów mózgu, jak i cięższych urazów. [przypisy: , olejowanie włosów, olejki do włosów, deratyzacja warszawa ]