Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Lauber (1958) omówil 14 przypadków

Tuesday, July 12th, 2016

Lauber (1958) omówił 14 przypadków uszkodzenia płatów czołowych z niepoha- mowaną skłonnością do rozpasania płciowego lub ekshibicjonizmu. Z przypadków tych było po połowie uszkodzeń części górnej płatów czołowych i części oczodoło- wej. Nawet u chorych z wybitnie obniżonym napędem psychoruchowym można było stwierdzić impulsywną skłonność do wykroczeń płciowych, z czego autor wysnuwa wniosek, że nie chodzi tu tylko o zjawiska odhamowania, lecz o atawistyczną re- gresję do wcześniejszego okresu filogenetycznego. Niektórzy widzą w płatach czołowych człowieka naj precyzyjniejszy wytwór roz- woju filogenetycznego, posuwając się nawet do określenia ich nazwą. narządu czo- łowego (Mazurkiewicz). Doświadczalne badanie płatów czołowych jest zadaniem trudnym i nie bardzo miarodajnym z uwagi na ogromny niestosunek między rozwo- jem płatów czołowych u zwierzęcia i u człowieka. Wycinanie płatów czołowych jest sposobem bardzo brutalnym, niemniej jest jedyną drogą eksperymentalną dla badań nad czynnością płatów czołowych. Warto szczególnie podkreślić skłonność do ner- wic, widywaną u chorych po urazach w ogóle, ale zwłaszcza u tych, którzy doznali uszkodzenia płatów czołowych. Dużo światła na rolę płatów czołowych rzuciły doświadczenia Konorskiego i jego szkoły (1955), polegające na usuwaniu różnych okolic kory mózgowej po uprzednim wyuczeniu zwi erzęcia reagowania w określony sposób na• określone bodźce lub sy- tuacje. Po zabiegu sprawdza się wpływ na wyuczoną czynność, np. na określone odruchy warunkowe. Wówczas skutki operacji możemy w sposób ścisły wyrazić w terminach fizjologii wyższych czynności nerwowych. Wytwarzano np. u psów ruchowy pokarmowy odruch warunkowy polegający na tym, że na różne bodźce (słuchowe, wzrokowe, dotykowe) pies kładł na karmik łapę i ruch ten był wzmac- niany przez pokarm. Prócz tego wytwarzano szereg rozmaitych odruchów hamul- cowych. U tak przygotowanego zwierzęcia usuwano biegun czołowy bądź do sulcus praesylvicus, bądź aż do przedniej części gyrJ.Ls sigmoideus anterior włącznie. Wszyst- kie doświadczenia dały. jednorazowy wynik: po operacji następowało silne i stop- niowo (w ciągu tygodni i miesięcy) ustępujące rozhamowanie hamulcowych odru- chów warunkowych. S [przypisy: , proktolog, dieta i odchudzanie, pieczenie w miejscach intymnych ]

Praktycznie znacznie lepszy jest podzial

Tuesday, July 12th, 2016

Praktycznie znacznie lepszy jest podział na przypadki z przewagą cech otę- piennych i z przewagą cech charakteropatycznych. Z badań anatomopatologicz- nych wiadomo, że zmiany charakteropatyczne zależą od organicznego uszko- . dzenia płatów czołowych. Za życia fakt ten można stwierdzić za pomocą pne- umoencefalografii. Rozpoznanie i różnicowanie. Tuż po stłuczeniu lub zranieniu mózgu mogą w obrazie klinicznym górować objawy wstrząsu mózgu, które zazwyczaj szynko się cofają. Nierzadko jednak po stłuczeniu mózgu nie dochodzi do utraty przytom- ności, co najwyżej ma miejsce stan senności, przy czym zraniony może zupełnie dobrze rejestrować pamięciowo swoje przeżycia. Długotrwale, wiele dni lub nawet tygodni trwające zaburzenia świadomości, choćby tylko w rodzaju senności, wskazują zawsze na grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Natomiast wbrew spotykanym twierdze- niom podkreślić trzeba, że obecność lub ciężki przebieg psychozy wikłającej pod- stawową sprawę urazową nie pozwala żadną miarą na jakiekolwiek wnioski co do natury lub ciężkości doznanego uszkodzenia mózgu. Bezwzględną wartość rozpoz- nawczą posiadają objawy neurologiczne ognrskowe, a także zespół psyohoorganiczny włącznie z objawami charakteropatycznymi. Do objawów tych w praktyce mogą doprowadzić również często powtarzane wstrząsy mózgu, jak to się widuje u za- wodowych pięściarzy. Spotykano to także po nadużywaniu wstrząsów elektrycznych. Rok o w a n i e po jednorazowym wstrząsie mózgu uważa się za pomyślne. Za- leży ono jednak od zachowania pewnych ostrożności leczniczo-zapobiegawczych ze względu na groźbę powikłań nerwicowych typu roszczeniowego. Zapobieganie i leczenie mają nawet w pozornie najbłahszych przypad- kach wielką wagę. Każdy wstrząs mózgu wymaga absolutnego spokoju, który może być zapewniony tylko przez pozostanie w łóżku. Opuścić lóżko wolno dopiero wtedy, gdy wszelkie niebezpieczeństwo powikłań ustąpi. Zbyt wczesne obciążenie pracą jest szkodliwe. Z drugiej strony jednak straszenie chorego trwałymi skutkami doz- nanego urazu mózgu prowadzić może jatrogennie do hipochondrii lub nerwicy ro- szczeniowej. Ogromne znaczenie ma psychoterapia. [więcej w: , dieta i odchudzanie, magnez i witamina b6, Zdrowa żywność ]