Posts Tagged ‘fizjoterapia’

ZESPOL SKRONIOWY Po obustronnym zniszczeniu

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOL SKRONIOWY Po obustronnym zniszczeniu płatów skroniowych włącznie z rogami Amona widuje się objawy, którym nadano nazwę- zespołu Klivera – Bueyego. Na zespół ten składają się następujące objawy: utrata zdolności rozpoznawa- nia osób, nawet najbliższych krewnych, zaburzenia afektywne w postaci utraty zdolności reagowania wściekłością lub strachem, wzmożenie aktywności płcio- wej (hypersexualitas), żarłoczność (bulimisi), wzmożone reagowanie na zew- nętrzne bodźce przypadkowe odciągające uwagę od wątku zainteresowania (hy- permetamorphosis), wreszcie ciężkie zaburzenia pamięci. Anastasopoulos : (1958) , opisał przypadek mnogiego nowotworu prawego płata skroniowego, sięgającego głęboko w istotę białą i w róg Amona aż do, wzgórza, w przebiegu którego OprÓCZ ciężkiego otępienia, zmiany osobowości, zaburzeń pamięci i snu doszło do wybitnego wzmożenia popędu płciowego, Mianowicie 68-letni pacjent mie- wał na dobę do 12 stosunków płciowych, po każdym stosunku sypiał 1-2 go- dzin. Zmarł wśród objawów szybko postępującej demencji, aż do ostatka mie- wał niezwykle częste erekcje, chociaż nie miał już siły dokonać aktu płciowego. Spostrzeżenia tego rodzaju rzucają światło na czynności płatów skroniowych. Wymieniony autor dochodzi do wniosku, że płaty te wywierają działanie akty- wujące na korę mózgową i hamujące na podwzgórze. Grunthal (1959) zwróciJ: uwagę na znaczną różnicę, jaka zachodzi między skutkami operacyjnego usunięcia rogów Amona u małpy rhesus i u człowieka. U małpy stwierdza się zawsze zespół Kluvera-Bucyego, u człowieka tylko wówczas, gdy i reszta mózgu jest zniszczona wskutek rozlanego procesu, a więc gdy nie ma już możliwości skompensowania powstałych ubytków psychicz- nych.•U małpy tych możliwości wyrównawczych nie ma, dlatego pooperacyjne zmiany psychiczne są naj cięższego stopnia i nieodwracalne. U człowieka otę- pienie bywa częstokroć nieznaczne, zaburzenia pamięci mogą się w dużym stopniu cofnąć, często pozostaje tylko zespól Korsakowa różnego stopnia. [podobne: , fizjoterapia, Stomatolog Kraków, zagęszczanie rzęs ]