Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Otępienie starcze.

Tuesday, July 12th, 2016

Chociaż sprawność umysłowa jest coraz bardziej upośledzona, to jednak  chorym można prowadzić rozsądne rozmowy na proste tematy. Z dawnym rzemieślnikiem można mówić o szczegółach zawodowych i stwierdzić, że zna się on na rzeczy. Z wykształconym chorym można prowadzić dorzeczne rozmowy na tematy, które w czasach jego młodości były aktualne. Chory w takiej rozmowie nie zdradza większych zaburzeń uwagi, może opowiadać wyświechtane dowcipy i wykazać pewną ciętość. Nie jest natomiast zdolny pojąć treści nowych zagadnień i tutaj otępienie jego ujawnia się w całej pełni. Wydarzenia bieżące nie pociągają go. Nie ma on dla nich zrozumienia albo potępia w czambuł wszystko, co nowe (neophobia) i co teraźniejsze, chwaląc przeszłość (senex laudator temporis acti). Sądom tych starców towarzyszy poczucie nieomylności (tzw. mądrość starcza). Są oni przeświadczeni o znaczeniu długoletniego doświadczenia i swojego własnego, i innych starców, którzy już dawno wszystko najlepiej wiedzieli. Wystarczy poszukać w starych księgach, gdzie wszystkie zagadki były już rozwiązane. Obecne pokolenie jest niemądre, lekkomyślne i zepsute. Inteligentni starcy oddają się chętnie studiom historycznym, okazując na tym polu arbitralność sądu i brak samokrytycyzmu. Z trudnością przychodzi im uporządkowanie wydarzeń w czasie i kojarzenie ich z okolicznościami, które mogłyby ułatwić przypomnienie. W ogóle zanika możność trafnej 0ceny czasu. Nastrój bywa zasadniczo tępy, czasem z odcieniem euforycznym. Często góruje przygnębienie i zrzędliwość. Zacieśnienie zainteresowań do spraw osobistych, a więc do jedzenia, wypróżnień, własnego zdrowia i majątkowego stanu posiadania (egotyzm), posuwać się może niekiedy tak daleko, że nawet nieszczęścia godzące w najbliższych chory przyjmuje obojętnie. Jest to wyrazem stępienia afektywnego (dementia ajjectiva), które polega na zaniku głębi przeżyć emocjonalnych i na powierzchowności chwiejnych, uczuć. W parze z tym idzie przywiązanie do drobiazgów życia codziennego. Wielu chorych nosi przy sobie lub kolekcjonuje mnóstwo bezwartościowych przedmiotów, uważając je za cenne, “mogą się przydać”. Wytwarza się nieufność, która posuwa się niekiedy aż do urojeń, że się ich okrada. Wpadają też w gniew, gdy się próbuje przesłać ich łóżko lub przywrócić porządek i czystość w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej chodzi tu o niezrozumienie zamiarów otoczenia wskutek otępienia. Rozdrażnienie starców przebiega wśród objawów nietrzymania afektów i z objawami chwiejności (labilitas). Z biegiem czasu coraz trudniej jest wzruszyć chorego głębiej nawet najstraszniejszymi wiadomościami, jak śmierć najbliższych, straty pieniężne itd. Gdy uda się wiadomości takie doprowadzić do jego świadomości, to brak jest należytego oddźwięku uczuciowego albo trwa on bardzo krótko i ulega zaraz zapomnieniu. Natomiast na pokrzywdzenia osobiste chory jest bardzo czuły i odpowiada na nie silnym, długotrwałym, niekiedy zalegającym wzruszeniem. [więcej w: , Balsam Johnson, magnez i witamina b6, infekcje intymne ]

Pierwotna odma opłucna.

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotna odma opłucna lecznicza po stronie zdrowego płuca. Spostrzeżenia dodatniego wpływu odmy opłucnej na zmiany gruźlicze TV drugim płucu nasunęły Ascoliemu myśl leczenia gruźlicy płuc odmą, wytworzoną po stronie zdrowego płuca, w tych przypadkach, w których, rozległe zrosty uniemożliwiają wytworzenie odmy po stronie ze zmianami gruźliczymi. Metoda ta ma za zadanie ograniczyć ruchomość chorego płuca przez znaczne przesunięcie śródpiersia w jego stronę. Dla osiągnięcia większego unieruchomienia chorego płuca Ascoh poprzedza wytworzenie odmy wyrwaniem nerwu przeponowego po chorej stronie. Metoda Ascoliego nie zdobyła dotychczas powszechnego uznania. U nas stosował ją w 5 przypadkach Marceli Staroniewicz w Sanatorium “Staszycówka” w Ludwikowie pod Poznaniem i doszedł do wniosku, że jest to metoda cenna. Natomiast nieliczne zresztą próby nie zachęciły Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej do dalszego jej stosowania. Lnicacer stosując tę metodę w 30 przypadkach gruźlicy płuc uzyskał szybką poprawę w przypadkach świeżych zmian wysiękowych, usadowionych w górnym płacie, w których nie można było wytworzyć klasycznej odmy z powodu zrostów. Wyniki były gorsze w przypadkach zmian włóknistych oraz przewlekłych mieszanych. Tam, gdzie zmiany włókniste były rozległe, a śródpiersie sztywne, tak iż płuco chore niezapadło się, poprawy nie było żadnej.
Odma opłucna lecznicza wybiórcza Przez miano: “odma opłucna wybiórcza” (Barlow i Kramer) rozumie się taką odmę opłucną leczniczą, która uciska część płuca zawierającą ognisko gruźlicze nie naruszając czynności zdrowych części tego samego płuca. Zdrowe części płuca, rozszerzone prawie całkowicie, w przypadkach odmy wybiórczej są oddzielone od ściany klatki piersiowej tylko- cienką warstwą powietrza. Odróżnia się odmę wybiórczą pierwotną i wtórną. Postać pierwotna powstaje od razu po wytworzeniu odmy albo po pierwszych jej dopełnieniach, wtórna – po dłuższym trwaniu odmy. Dla powstania odmy wybiórczej niezbędne są następujące warunki: 1. usadowienie zmian gruźliczych w jednym tylko płacie płucnym; 2. brak zrostów w okolicy wcięć, dzięki czemu płaty płuc zachowują czynnościową samodzielność; 3. zdolność płata, w którym są zmiany gruźlicze, do zapadnięcia; jeżeli zmieniony chorobowo płat płuca jest zbitą lub stwardniałą masą nie dającą się ucisnąć, to odma wybiórcza powstać nie może; 4. wprowadzenie do jamy opłucnej, zgodnie z techniką Guiertier-Pedoja, małych ilości powietrza (200…,-300 ml), tak by ciśnienie w jamie opłucnej było zawsze niskie, ujemne. Częściej zdarza się odma wybiórcza wtórna. [przypisy: , infekcje intymne, dentysta Kraków, powiększanie piersi ]