Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Chociaz sprawnosc umyslowa jest coraz

Tuesday, July 12th, 2016

Chociaż sprawność umysłowa jest coraz bardziej upośledzona, to jednak L chorym można prowadzić rozsądne rozmowy na proste tematy. Z dawnym rzemieślnikiem można mówić o szczegółach zawodowych i stwierdzić, że zna się on na rzeczy. Z wykształconym chorym można prowadzić dorzeczne roz- . mowy na tematy, które w czasach jego młodości były aktualne. Chory w ta- kiej rozmowie nie zdradza .większych zaburzeń uwagi, może opowiadać wyś- wiechtane dowcipy i wykazać pewną ciętość. Nie jest natomiast zdolny pojąć treści nowych zagadnień i tutaj otępienie jego ujawnia się w całej pełni. Wy-. darzenia bieżące nie pociągają go. Nie ma on dla nich zrozumienia albo potę- pia w czambuł wszystko, co nowe (neophobia) i co teraźniejsze, chwaląc prze- szłość (senex laudator temporis acti). Sądom tych starców towarzyszy poczu- cie nieomylności (tzw. mądrość starcza). Są oni przeświadczeni o znaczeniu dłu- goletniego doświadczenia i swojego własnego, i innych starców, którzy już dawno wszystko najlepiej wiedzieli. Wystarczy poszukać w starych księgach, gdzie wszystkie zagadki były już rozwiązane. Obecne pokolenie jest niemądre. lekkomyślne i zepsute. Inteligentni starcy oddają się chętnie studiom histo- rycznym, ókazując na tym polu arbitralność sądu i brak samokrytycyzmu. Z trudnością przychodzi im uporządkowanie wydarzeń- w czasie i kojarzenie ich z okolicznościami, które mogłyby ułatwić przypomnienie. W ogóle zanika możność trafnej 0seny czasu. Nastrój bywa zasadniczo tępy, czasem z odcieni:em euforycznym. Często góruje przygnębienie i zrzędliwość. Zacieśnienie zainteresowań do spraw oso- bistych, a więc do jedzenia, wypróżnień, własnego zdrowia i majątkowego stanu posiadania (egotyzm), posuwać się może niekiedy tak daleko; że nawet nie- szczęścia godzące yv najbliższych chory przyjmuje obojętnie. Jest t.o wyrazem stępienia afektywnego (dementia ajjectiva), które polega na zaniku głębi prze- ży.ć emocj onalnych i na powierzchowności chwiejnych, uczuć. W parze z tym idzie przywiązanie do drobiazgów życia codziennego. Wielu chorych nosi przy sobie lub kolekcjonuje mnóstwo bezwartościowych przedmiotów, uważając je za cenne, “mogą się przydać”. Wytwarza się nieufność, która posuwa się niekiedy aż do urojeń, że się ich okrada. Wpadają też w gniew, gdy się pró- buje przesłać ich łóżko lub przywrócić porządek i czystość w ich miejscu za- mieszkania. Najczęściej chodzi tu o niezrozumienie zamiarów otoczenia wsku- tek otępienia. Rozdrażnienie starców przebiega wśród objawów nietrzymania afektów i z objawami chwiejności (labilitas) .Z biegiem czasu coraz trudniej jest wzruszyć chorego głębiej nawet naj straszniej szymi wiadomościami, jak śmierć najbliższych, straty pieniężne itd. Gdy uda się wiadomości takie dopro- wadzić do jego świadomości, to brak jest należytego oddźwięku uczuciowego albo trwa on bardzo krótko i ulega zaraz zapomnieniu. Natomiast na pokrzyw- dzenia osobiste chory jest bardzo czuły i odpowiada na nie silnym, długotrwa- łym, niekiedy zalegającym wzruszeniem. [więcej w: , Balsam Johnson, magnez i witamina b6, infekcje intymne ]

Pierwotna odma oplucna lecznicza po

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwotna odma opłucna lecznicza po stronie zdrowego płuca Spostrzeżenia dodatniego wpływu odmy opłucnej na zmiany gruźlicze TV drugim płucu nasunęły Ascoliemu myśl leczenia gruźlicy płuc odmą, wytworzoną po stronie zdrowego płuca, w tych przypadkach, w których, rozległe zrosty uniemożliwiają wytworzenie odmy po stronie ze zmia- nami gruźliczymi. Metoda ta ma za zadanie ograniczyć ruchomość cho– rego płuca przez znaczne przesunięcie śródpiersia w jego stronę. Dla osiągnięcia większego unieruchomienia chorego płuca AscoH poprzedza wytworzenie odmy wyrwaniem nerwu p.rzeponowego po chorej stronie.. Metoda Ascoliego nie zdobyła dotychczas powszechnego uznania. U nas stosował ją w 5 przypadkach Marceli Staroniewicz w Sanato– rium “Staszycówka” w Ludwikowie pod Poznaniem i doszedł do wniosku, że jest to metoda cenna. Natomiast nieliczne zresztą próby nie zachę- ciły Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybo-wskiej do dalszego jej stoso- wania. Lnicacer stosując tę metodę w 30 przypadkach gruźlicy płuc uzy– skał szybką poprawę w przypadkach świeżych zmian wysiękowych, usa– dowionych WI górnym płacie, w których nie można było wytworzyć kla– sycznej odmy z powodu zrostów. Wyniki były gorsze w przypadkach” zmian włóknistych oraz przewlekłych mieszanych. Tam, gdzie zmiany włókniste były rozległe, a śródpiersie sztywne, tak iż płuco chore nie- zapadło się, poprawy nie było żadnej.
Odma opłucna lecznicza wybiórcza Przez miano: “odma opłucna wybiórcza” (Barlow i Kramer) rozumie- się taką odmę opłucną leczniczą, która uciska część płuca zawierającą ognisko gruźlicze nie naruszając czynności zdrowych części tego samego płuca. Zdrowe części płuca, rozszerzone prawie całkowicie, w przypad- kach odmy wybiórczej są oddzielone od ściany klatki piersiowej tylko- cienką warstwą powietrza. Odróżnia się odmę wybiórczą pierwotną i wtórną. Postać pierwotna powstaje od razu po wytworzeniu odmy albo po pierwszych jej dopełnię- niach, wtórna – po dłuższym trwaniu odmy. Dla powstania odmy wybiórczej niezbędne są następujące warunki: 1. usadowienie zmian gruźliczych w jednym tylko płacie płucnym; 2. brak zrostów w okolicy wcięć, dzięki czemu płaty płuc zachowują czynnościową samodzielność; 3. zdolność płata, w którym są zmiany gruźlicze, do zapadnięcia; je- żeli zmieniony chorobowo płat płuca jest zbitą lub stwardniałą ma-są nie dającą się ucisnąć, to odma wybiórcza powstać nie może; 4. wprowadzenie do jamy opłucnej, zgodnie z techniką Guiertier-Pe- doja, małych ilości powietrza (200…,-300 ml), tak by ciśnienie w ja- mie opłucnej było zawsze niskie, ujemne. Częściej zdarza się odma wybiórcza wtórna. [przypisy: , infekcje intymne, dentysta Kraków, powiększanie piersi ]