Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Technika odmy leczniczej obustronnej jest

Tuesday, July 12th, 2016

Technika odmy leczniczej obustronnej jest w ogóle taka sama jak przy wytwarzaniu odmy po jednej stronie. Odmę wytwarza się najpierw po· stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i dalej posuniętymi. Wprowadza się najwyżej 250 ml powietrza i obserwuje się ogólny stan chorego, ogólną ciepłotę ciała, tętno, częstość .oddechów, szybkość opadania krwinek i za- chowanie się obrazu rentgenowskiego płuc. Zwraca się uwagę, by obję- tość płuc w obrazie rentgenowskim uległa zmniejszeniu tylko o 1/3, naj- wyżej o połowę swej wielkości. Dopiero po kilku tygodniach (co naj- mniej po dwóch), w ciągu których ustrój dostosowuje się stopniowo do zmienionych warunków, przystępuje się do wytworzenia odmy po drugiej stronie. Okres ten skraca się tylko w wyjątkowych przypadkach u osób młodych i niewyniszczonych. Kazimierz Dąbrowski i Józef Gackowski skracali go niekiedy do 2-3 dni a nawet do jednego dnia. Już wytworzoną ·odmę dopełnia się co 2-i-4 dni, później po 3-4 pierwszych dopełnie- niach raz na 1-2 tygodnie, a jeszcze później raz na 3 tygodnie, przy czym odmę dopełnia się na przemian raz po jednej stronie, drugi raz po drugiej. Przez cały czas leczenia chory powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza, najlepiej w sanatorium. Należy zwracać baczną uwagę na ogólny stan chorego (ogólną ciepłotę ciała, stan odżywienia, wagę ciała) , zmiany w na- rządzie oddechowym, stan narządu krążenia, szybkość opadania krwinek w krwi, obraz rentgenowski płuc, Ciśnienie w jamach opłucnych należy utrzymać na poziomie duzych ciśnień ujemnych, dążąc do uzyskania po obu stronach odmy wybiórczej. Jeżeli dokładna. obserwacja jest niemo- żliwa, to leczenia odmą obustronną nie należy w ogóle zaczynać. [przypisy: , stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, odwrócona osmoza ]

Okreslenie “neurastenia komocyj na” jest

Tuesday, July 12th, 2016

Określenie “neurastenia komocyj na” jest dwuznacznikiem, gdyż oznacza albo czynnościowy zespół neu- rasteniczny, którego punktem wyjścia był wstrząs mózgu, albo trwałą zmianę charakterologiczną natury organicznej, w której obrazie klinicznym skłonność do stanów nerwicowych w rodzaju neurastenii zazwyczaj wybija się na czo- łowe miejsce, Nazwa encephaLosis byłaby niezła. gdyby nie to, że rozumie się przez nią w piśmiennictwie wszystkie organiczne następstwa somatyczno-psy- chiczne urazów i spraw natury niezapalnej, ponadto w nazwie tej nie jest podkreślona przewaga psychicznych zaburzeń. Ten ostatni zarzut można zrobić i nazwom “urazowa astenia mózgowa”; czyli cerebrastenia, tudzież nazwie “ura- zowa encefalopatia”, rozpowszechnionym w piśmiennictwie radzieckim, Nazwa “cerebrastenia” jest ponadto filologicznie niezręczna, gdyż lączy w jednym wy- razie źródłosłowy łaciński z greckim. Znaczenie lekarskie, społeczne L sądowo- psychiatryczne charakteropatii pourazowych jest ogromne. Rozpoznanię różni- cowe w stosunku do psychopatii nastręcza niekiedy dużo •trudności ze względu na podobieństwo fenomenologiczne. Z tych też względów omówimy szczegółowo charakteropatie łącznie z psychopatiami.
PRĄD ELEKTRYCZNY JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY Może tu chodzić w pierwszym rzędzie o porażenie piorunem, prądem z sieci. Następstwa takiego wypadku mają to samo znaczenie co urazy mechaniczne. Jeżeli nie dojdzie do śmierci na miejscu, to stan dotkniętego wypadkiem nie różni się od stanu po wstrząsie mózgu. Powrotowi do świado- mości towarzyszy z zasady stan zamroczenia, który często przebiega z niepoko- jem psychoruchowym i lękiem. Po kilku godzinach lub w ciężkich przypad- kach – dniach, ten stan mija, pozostawiając typową niepamięć nie tylko z okresu nieprzytomności, ale i z okresu zamroczenia, a przeważnie i mniej .lub więcej rozległą niepamięć wsteczną. Po przejaśnieniu świadomości w ciągu paru ty- godni trwają jeszcze bóle i zawroty głowy oraz mnóstwo zaburzeń wegeta- tywnych, obniżających zdolność do pracy chorego. Przeważnie następuje po- tem wyzdrowienie. Czasem jednak pozostają trwalsze następstwa wypadku o cechach charakteropatii. [podobne: , rehabilitacja, Kabiny Sanitarne, odzież termoaktywna ]