Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Ustalenie czynnosci platów czolowych u

Tuesday, July 12th, 2016

Ustalenie czynności płatów czołowych u człowieka na podstawie eksperymentu klinicznego nie jest możliwe. Eksperymentu takiego dokonuje choroba, która oczy- wiście nie trzyma się granic anatomicznych. Uraz przypadkiem może uszkodzić ra- czej albo część sklepieniową, albo nadoczodołową. Guz wywołuje nawet przy naj- powolniejszym wzroście zmiany ogólne mózgowia. Jest chyba tylko jedno cierpie- nie, które naśladuje celowy eksperyment, powodując upośledzenie czynności części sklepieniowej płatów czołowych. Jest to hyperostosis frontalis interna, zespół nie- zupełnie słusznie nazywany zespołem Morgagniego – Morela- Stewarda Opisał go Morgagai z początkiem XVIII w. u kobiety bardzo otyłej o wy- glądzie męskim (virili aspektu et valde ebesa). Przypuszczano dlatego, że zgrubie- niu blaszki wewnętrznej kości czołowej musi towarzyszyć otyłość i pewne zmiany neurologiczno-endokrynologiGzne. Doświadczenie kliniczne nie potwierdziło tej łącz- ności. Cierpienie to, co prawda, z niewytłumaczonych przyczyn występuje niemal wyłącznie u kobiet i to raczej po 40 r. Ż. Osoby te nie muszą być jednak otyłe i mogą nie wykazywać objawów neurologicznych lub wewnątrzwydzielniczych. W piśmiennictwie nie zwraca się należytej uwagi na zaburzenia psychiczne, które w cierpieniu tym nie tylko górują, ale stanowią trzon obrazu klinicznego. Objawy narastają bardzo powoli. Chociaż więc cierpienie ścieśnia przestrzeń wewnątrz- czaszkową, to dzieje się to tak stopniowo i w tak nieznacznym stopniu, że prze- ważnie nie widać objawów ogól no mózgowych, poza bólami głowy przeważnie oko- licy czołowej,. bólami stałymi, tępymi, osiągającymi z upływem czasu znaczne na- silenie. Stan psychiczny odpowiada obrazowi zespołu czołowego typu sklepieniowego (syndrona convexo-frontale), a więc stopniowo zanika napęd i samorzutność, wyt- warza SIę stan abuliczno-apatyczny ze stępieniem całego życia afektywnego, z na- strojem przeważnie dysforycznym bez cech charakteropatycznych. PADACZKA POURAZOWA Bywa ona dość częstym następstwem uszkodzenia mózgu. Pierwszy napad drgawkowy, najczęściej typu jacksonowskiego, pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po urazie, czasem jednak znacznie później, nawet po wielu latach. Im dalej od urazu; tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki. Pow- stający w związku z pourazową padaczką zespól psycheorganiczny nie różni się niczym istotnym od takiego samego zespołu na tle padaczki samoistnej; jeżeli zaś jest różnica, to położyć ją trzeba na karb znacznie cięższych uszko- dzeń tkanki mózgowej w wyniku urazu w porównaniu z .uszkodzeniami stano- wiącymi istotę nie dającego się bliżej określić procesu organicznego, który wyraża się kliniczne padaczką. w każdym razie u pourazowców widuje się takie same cechy charakteropatyczne, jak u osobników z padaczką samoistną, [przypisy: , opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, wózki dziecięce ]

Nie naleza do rzadkosci starcze

Tuesday, July 12th, 2016

Nie należą do rzadkości starcze stany majaczeniowe (delirium senile), występujące czasem jako mieszane zespoły majaczeniowo-depresyjne. Chorych tych nękają omamy wzrokowe – niezależnie od licznych iluzji – po- nadto doznają oni omamów słuchowych, czuciowo-ustrojowych, smakowych. Podniecenie psychoruchowe jest w stanach tych niezwykle silne, zwłaszcza nocną porą. Chorzy przeszukują całe mieszkanie w pogoni za złodziejami, za- barykadowują się. Czasem rano świadomość się przejaśnia i chorzy okazują .”krytycyzm w stoeuriku do przeżytych omamów wzrokowych albo wahają się, czy były to chorobliwe widziadła, czy prawdziwe postacie. Pod wieczór kryty- cyzrn ten przepada, niepokój chorych wzmaga się do lęku, dezorientacja we wszystkich kierunkach osiąga znaczne nasilenie, chory w osobach otaczają- cych go widzi wrogów lub czasem współpracowników zawodowych, z którymi usiłuje podjąć dawniej wykonywaną pracę. Lucida intervaua mogą czasem trwać dłuższy czas, po czym majaczenie powraca z dawną siłą. Stany pomroczne u starców, których mózgi uszkodzone są albo pros- tymi zmianami wstecznymi, albo miażdżycowymi, uważa się niesłusznie za zjawisko kliniczne rzadkie. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku doko- naliśmy ciekawego odkrycia. Chodziło o szereg przypadków, w których szcze- gólnie nocną porą występowały stany podniecenia, uważane za rzecz zwykłą. Bliższa analiza tych przypadków okazała, że chodzi tu o nagle występujące stany psychotyczne, w czasie których chory popada w dezorientację we wszyst- kich kierunkach. Jeden z chorych, całkowicie otępiały, łagodnego usposobie- nia, przebywający w domu pod opieką swej oddanej żony, z którą spędził kilkadziesiąt lat, nagle popadał w stan rozdrażnienia, zwracał się do swej żony jak do obcej osoby, wypędzał ją z mieszkania ze słowami “co pani tu robi, zaraz przyjdzie moja żona, proszę się natychmiast wynosić” Stan ten po kilku godzinach mijał. Kiedy żona powracała od sąsiadów, do których musiała się schronić, czynił jej gorzkie wymówki, jak mogła go samego pozostawić. Okres ten pokryty był zupełną niepamięcią retropsychotyczną. Podobne zjawiska wy- stępowały u dwóch otępiałych staruszek, które nagle przestawały poznawać swoich domowników i traktowały ich jak obcych przybłędów. Stany te u tych staruszków okresowo nawracały, po czym nagle mijały pozostawiając obraz zwykłej demencji i podstawowej osobowości. [więcej w: , catering dietetyczny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, stomatolog Warszawa ]