Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Zespół depresyjny.

Tuesday, July 12th, 2016

Najczęściej widuje się zespół depresyjny, znacznie rzadziej natomiast zespół maniakalny. Nie tylko krąg cyklofreniczny, ale i schizofreniczny może wikłać zejście sprawy urazowej, zresztą rzadko. Można więc spotkać hiperkinetyczne postacie zespołu katatonicznego lub hipo- albo akinetyczne postacie z osłupieniem. Tym ostatnim postaciom może towarzyszyć zespół kataleptyczny, który jednakże może wystąpić samodzielnie, bez cech schizofrenicznych. W innych przypadkach widuje się zespół paranoidalny lub hebefreniczny. Ten ostatni czasem bardzo trudno jest bez dłuższej obserwacji odróżnić od organicznej morii. Jeszcze większego bogactwa powikłań dostarczają zespoły reaktywne z histerią i nerwicami pourazowo-roszczeniowymi na czele. Zdarzają się również zespoły sytuacyjne, a także następowe pieniactwa. Jest czasem niepodobieństwem wyrobić sobie na podstawie agrawowanych skarg podmiotowych chorego bezstronny sąd, które z dolegliwości mającharakter organiczny”, a które czynnościowy. Kiedy indziej znowu mogą powstawać wątpliwości co do związku przyczynowego między urazem czaszki a późno powstałymi psychozami. Gurewicz przytacza przypadki zamroczeń i majaczeń występujące w kilka tygodni lub miesięcy po urazie u żołnierzy, którzy uważali się za wyleczonych i nawet powrócili już do swej jednostki. Przypuszcza on, że chodziło tu o niedostateczne leczenie po doznanym wstrząsie mózgu oraz o działanie ubocznych czynników chorobotwórczych, jak alkoholizm lub choroby somatyczne w okresie zdrowienia. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychotyczne, jak i psychonerwicowe, pozwalają na korzystne rokowanie, wymagają jednakże uważnego pielęgnowania i jak najdokładniejszego leczenia. W szczególności przestrzec należy przed lekceważącym stosunkiem do dolegliwości podmiotowych, które czasem wzrastają mimo wyraźnego cofania się organicznych skutków urazu. Wszystkie skargi chorego należy brać bardzo poważnie i pamiętać o tym, że histeria jest również chorobą, a bynajmniej nie wyrazem zniewieściałości. Rozsądne to postępowanie zapobiega reakcjom roszczeniowym. [hasła pokrewne: , filtry do wody, tusz do rzęs, krem neutrogena ]

Odma podskórna.

Tuesday, July 12th, 2016

Dla zapobieżenia powstaniu odmy podskórnej, podpowięziowej i śródpiersiowej należy zwracać szczególną uwagę, by chory podczas zabiegu nie oddychał głęboko ani nie kaszlał oraz by wytwarzając lub dopełniając odmę nie doprowadzać do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej. Gdy odma już powstała, przerywamy zabieg i staramy się powstrzymać dalsze dostawanie się powietrza z jamy opłucnej. Osiąga się to przez unieruchomienie chorego, zarządzenie powierzchownego oddychania, nałożenie opatrunku uciskającego miejsce nakłucia, przez zwalczanie kaszlu. Odma opłucna i przekłucia płuca. Odma opłucna samorodna. Częstym powikłaniem, związanym z wykonywaniem odmy opłucnej leczniczej, jest odma z przekłucia płuca oraz odma opłucna samorodna (pneumothorax spontaneus). Powikłania te są częstsze niż zator powietrzny. Odma opłucna z przekłucia płuca po stronie leczonej zdarza się podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej oraz podczas dopełnień. Jeżeli igła uszkodzi płuco w zdrowym jego miejscu, nie pociąga to zwykle za sobą większych następstw, gdyż otwór dość szybko zamyka się przy zapadaniu się płuca pod działaniem powietrza, wprowadzonego przez igłę albo dostającego się do jamy opłucnej z płuca. Inaczej bywa, gdy płuco zostanie uszkodzone w miejscu zmienionym albo w miejscu zdrowym w sąsiedztwie jednak ze zrostem opłucnym, naciekiem płucnym lub inną zmianą w płucu, która je usztywnia. W tych przypadkach powietrze z płuca może dostać się w dużej ilości do jamy opłucnej i wywołać odmę z przekłucia. Odma opłucna samorodna w toku odmy leczniczej może powstawać wskutek przebicia się do jamy opłucnej powierzchownej jamy opłucnej lub ogniska podopłucnego. Przebicie się następuje tym łatwiej im wyższe przy leczeniu odmą jest ciśnienie w jamie opłucnej. Odma opłucna samorodna w przebiegu odmy leczniczej może powstać także na tle pęknięcia powierzchownych pęcherzyków płucnych znacznie rozdętych (emphysema pulrnonum buhosum) wskutek rozległego, zbliznowacenia ognisk gruźliczych w płucu. Taki sposób powstawania odmy samorodnej w toku odmy leczniczej zdarza się częściej w późniejszych okresach gruźlicy płuc, rozedma bowiem oboczna jest w tym okresie wybitniejsza. Odma opłucna samorodna zdarza się nie tylko po stronie odmy leczniczej, ale i po stronie drugiego płuca, gdyż ono nieraz ulega znacznemu rozdęciu wskutek bardzo czynnego udziału w oddychaniu. [podobne: , krem neutrogena, firma sprzątająca, olejki do włosów ]