Posts Tagged ‘łóżka rehabilitacyjne’

Zespół depresyjny.

Tuesday, February 27th, 2018

Najczęściej widuje się zespół depresyjny, znacznie rzadziej natomiast zespół maniakalny. Nie tylko krąg cyklofreniczny, ale i schizofreniczny może wikłać zejście sprawy urazowej, zresztą rzadko. Można więc spotkać hiperkinetyczne postacie zespołu katatonicznego lub hipo- albo akinetyczne postacie z osłupieniem. Tym ostatnim postaciom może towarzyszyć zespół kataleptyczny, który jednakże może wystąpić samodzielnie, bez cech schizofrenicznych. W innych przypadkach widuje się zespół paranoidalny lub hebefreniczny. Ten ostatni czasem bardzo trudno jest bez dłuższej obserwacji odróżnić od organicznej morii. Jeszcze większego bogactwa powikłań dostarczają zespoły reaktywne z histerią i nerwicami pourazowo-roszczeniowymi na czele. Zdarzają się również zespoły sytuacyjne, a także następowe pieniactwa. Jest czasem niepodobieństwem wyrobić sobie na podstawie agrawowanych skarg podmiotowych chorego bezstronny sąd, które z dolegliwości mającharakter organiczny, a które czynnościowy. Kiedy indziej znowu mogą powstawać wątpliwości co do związku przyczynowego między urazem czaszki a późno powstałymi psychozami. Gurewicz przytacza przypadki zamroczeń i majaczeń występujące w kilka tygodni lub miesięcy po urazie u żołnierzy, którzy uważali się za wyleczonych i nawet powrócili już do swej jednostki. Przypuszcza on, że chodziło tu o niedostateczne leczenie po doznanym wstrząsie mózgu oraz o działanie ubocznych czynników chorobotwórczych, jak alkoholizm lub choroby somatyczne w okresie zdrowienia. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychotyczne, jak i psychonerwicowe, pozwalają na korzystne rokowanie, wymagają jednakże uważnego pielęgnowania i jak najdokładniejszego leczenia. W szczególności przestrzec należy przed lekceważącym stosunkiem do dolegliwości podmiotowych, które czasem wzrastają mimo wyraźnego cofania się organicznych skutków urazu. Wszystkie skargi chorego należy brać bardzo poważnie i pamiętać o tym, że histeria jest również chorobą, a bynajmniej nie wyrazem zniewieściałości. Rozsądne to postępowanie zapobiega reakcjom roszczeniowym. [hasła pokrewne: łóżka rehabilitacyjne, rehabilitacja rzeszów, rehabilitacja sportowa ]

ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU PRZEDSTARCZEGO.

Saturday, February 24th, 2018

ZABURZENIA PSYCHICZNE OKRESU PRZEDSTARCZEGO (PRAESENIUM) I STARCZEGO (SENIUM). Choroby związane z procesem starzenia się i starością są czymś jakościowo różnym od fizjologicznych przejawów podeszłego wieku, które choćby były daleko posunięte, nie są jako takie – mimo wielu zewnętrznych podobieństw – jeszcze chorobą. Do prawidłowych cech psychiki starczej zaliczamy: zacieśnienie zainteresowań stopniowo aż do spraw czysto osobistych (egotyzm starczy), skostnienie poglądów, niezdolność do ich przemiany w miarę zdobywania nowych doświadczeń, nawet jeżeli doświadczenia te podważają słuszność zapatrywań wyznawanych w ciągu całego życia, dalej brak ruchliwości umysłowej i bystrości, a zarazem oziębłość uczuciowa wobec bodźców, które w młodości na pewno wywołałyby żywy oddźwięk. Równocześnie jednak można zauważyć łatwe rozrzewnianie się – nawet z płaczliwością – pod wpływem wzruszeń, które młodego nie wytrąciłyby z równowagi afektywnej, następnie tzw. mądrość starczą, wyrażającą się poczuciem nieomylności własnego sądu, opartego na zasadach dawnych, dobrych czasów, wreszcie pewne osłabienie czynności pamięciowych i intelektualnych (hyponoesis), które jednak nie dochodzi do rozmiarów otępienia itd. Starzy ludzie mają uczucie, że czas dawniej płynął znacznie wolniej (bradychronia), pominąć tu można dyskusje o charakterze akademickim, czy starzenie się jest stanem fizjologicznym, czy patologicznym w myśl przysłowia senectus ipsa morbus . Zresztą jeśli chodzi o czynności psychiczne, to ich upośledzenie w wieku starczym jest do pewnych granic odwracalne, zależy bowiem od biochemicznego stanu dynamicznego tkanki mózgowej, a ten z kolei zależy od należytego ukrwienia i dowozu tlenu, o czym będzie mowa w związku z zapobieganiem i leczeniem psychoz starczych. Opisane wyżej prawidłowe cechy charakterologiczne można odnaleźć w rozmiarach chorobliwie przerosłych w charakteropatii starczej i w otępieniu starczym. Aby mieć prawo mówić o jakości patologicznej, trzeba poza wymienionymi stwierdzić jeszcze inne zjawiska, które mają charakter objawów chorobowych. Sam wiek zdaje się nie odgrywać wybitniejszej roli. Proces otępieniowy może się zacząć w 50 r. ż. i znacznie wcześniej, zarazem jednak starcy 80-letni i jeszcze dalej posunięci w latach zachowują niekiedy zadziwiającą świeżość umysłu. Jak każda choroba psychiczna, tak i choroby związane z okresem starczym, są wynikiem współdziałania wielu przyczyn. Spośród nich samo zużycie tkanek jest tylko jednym z czynników chorobotwórczych. Przy omawianiu różnych postaci oligofrenii podnosiliśmy kilkakrotnie, że niedorozwinięci umysłowo bardzo wcześnie wykazują objawy otępienia starczego, czasem już ok: 40 r. ż. Niekiedy tłumaczy się to zjawisko nieużywaniem narządu, analogicznie do zaniku ex inactivitate. Za słusznością tego tłumaczenia mógłby przemawiać fakt, że umysłowo pracujący starcy, np. uczeni, przeważnie do najpóźniejszych lat zachowują świeżość umysłu, natomiast często tępieją z zastraszającą szybkością, jeśli los wytrąci ich z codziennych obowiązków umysłowych. Zresztą dużo zależy od wrodzonej żywotności niektórych osobników. Obrecht badał 12 stuletnich starców w Szwajcarii i u żadnego z nich nie stwierdzi objawów otępienia starczego, chociaż mieli właściwości starczego umysłu. Krótko mówiąc, starość (senium) nie jest chorobą, lecz fizjologicznym okresem rozwoju ontogenetycznego. [podobne: łóżka rehabilitacyjne, rehabilitacja rzeszów, rehabilitacja sportowa ]