Posts Tagged ‘masło shea’

STLUCZENIE I ZRANIENIE MOZGU (CONTUSIO

Tuesday, July 12th, 2016

STŁUCZENIE I ZRANIENIE MOZGU (CONTUSIO ATQUE LACERATIO CEREBRI) Jeżeli nieprzytomność utrzymuje się czas dłuższy, to budzi się podejrzenie, że obok wstrząsu lub obrzęku mózgu, które są stanami zasadniczo przejścio- wymi albo niezależnie od tych spraw, doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej w póstaci czy to stłuczenia, czy zranienia. W pierwszym przypadku chodzi o punkcikowate, drobne, liczne ogniskakrwo- toczne w istocie szarej i białej, w drugim przypadku o uszkodzenie nie tylko układu naczyniowego mózgu, lecz i samej jego substancji. Odróżnienie w okresie nieprzytomności, czy chodzi o wstrząs, obrzęk, czy stłuczenie lub zranienie, jest rzeczą bardzo trudną, lecz praktycznie nieko- nieczną, gdyż leczenie i tak pozostaje jednakie,-W okresie nieprzytomności da się wykryć tylko grubsze objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, drgawki jacksonowskie, rzadziej małe niedowłady, różnice w nasileniu odruchów itd. Nawet po stosunkowo lekkich urazach znaleźć można w płynie mózgowo-rdze- niowym krew. Późne objawy ogniskowe świadczą zawsze o stłuczeniu lub, zra- nieniu mózgu. Nawet jeżeli rozpoznano wstrząs mózgu, a objawy nie cofają się szybko, lecz utrzymują się nadmiernie długo, należy myśleć o uszkodzeniu sa- mej budowy tkanki mózgu, Dotyczy to także uporczywych bólów, głowy, nasi- łających się rrapaclowo, tętniących, “Wzmagających się przy nagłych ruchach, po wysiłkach i zdenerwowaniu, tudzież zawrotów głowy, które pochodzą z uszkodzenia albo błędnika, albo dróg nerwu błędnikowego w pniu mózgo- wym. Doniosłość psychiatryczną posiadają szczególnie następujące zespoły, widy- wane w następstwie stłuczeń i zranień mózgu:. USZKODZENIE PŁATOW CZOŁOWYCH Daje ono zmiany psychiczne dość znamienne, których znajomość przydaje się zwłaszcza w tych przypadkach, w których objawy neurologiczne są nikłe albo w ogóle nieuchwytne. Zespół czołowy zawiera następujące objawy: cho- rzy wykazują zaburzenia napędu psychoruchowego w postaci zaniku inicja- tywy (“spontaniczności”), hipopatii, apatii, abulii z nastrojem tępym i mruk- liwym. Szczególnie znamienne są przypadki z euforią, krotochwilnością, skłon- nośclą do odpowiedzi kpiarskich, błazeńskich i niedorzecznych oraz robierria płytkich kawałów. Te ostatnie objawy składają się na pojęcie “moria” i trudno je czasem różnicować z zespołem Gansera, puerylizmem, pseudodemencją z jed- nej strony i z kpiarsko-błaznowatym zachowaniem hebefreników z drugiej strony: Chorzy nie biorą poważnie ani swojego stanu zdrowia, ani swojego po- łożenia. Wykazują też zanik taktu i przyzwoitości, co pozostaje w związku z ogólnym obniżeniem uczuciowości wyższej. Zatracają się więc u tych chorych uczucia społeczne, patriotyczne, etyczne, estetyczne itd. Nastrój bywa chwiejny i waha się najczęściej między beztroskim dowcipkowaniem a rozdrażnieniem, popędliwością i niepohamowaniem. Jeżeli uda się badanie inteligencji, to stwierdzić można obniżenie zdolności myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo- logicznego. [patrz też: , ból pleców, olejowanie włosów, masło shea ]

Dla sprawdzenia tolerancji chorego wzgledem

Tuesday, July 12th, 2016

Dla sprawdzenia tolerancji chorego względem oliwy poleca się rozpoczynać od małej dawki, mianowicie od 5-10 mI, i zale- żnie od stopnia oddziaływania opłucnej w dalszych posiedzeniach stop- niowo dawkę zwiększać wprowadzając raz na kilka dni lub tygodni 50 ml, 100 ml, 150 ml itd., jednak nie ponad 300 ml na raz. W ten spo- sób dochodzimy do ucisku naj skuteczniejszego, sprawdzając “leczenie obserwacją kliniczną i badaniem radiologicznym. Dla zapobieżenia wydostawaniu się oliwy na zewnątrz podczas kaszlu i głębokiego oddychania po zakończeniu zabiegu nakłada się- opatrunek uciskowy za pomocą przylepca. Chory powinien przez parę godzin 2-3 dni pozostawać w łóżku leżąc na zdrowym boku. W razie potrzeby podaje się mu lek uśmierzający kaszel (kodeinę i in.). W miarę wsysania się oliwy otok dopełnia się przez wprowadzanie nowych jej ilości. Po- trzeba dopełniania jest znacznie rzadsza niż .przy leczeniu odmą opłucną, ponieważ oliwa wsysa się o wiele wolniej niż powietrze. W 3-4 mie- siącu od wytworzenia otoku wystarcza już zwykle wprowadzanie 10-20 ml oliwy gomenolowej w odstępach parotygodnowych. Przerwy pomiędzy dopełnianiami u różnych osób a nawet u tej samej osoby w różnym okresie choroby nie są jednakowe, ponieważ zdolność wsysania oliwy zależy od stanu opłucnej i samego płuca: im opłucna jest mniej zmieniona, tym szybciej chłonie oliwę. Oliwa drażniąc opłucną wywołuje w niej zmiany, które obniżają chłonną jej zdolność. Im płuco jest lepiej uciśnięte, tym oliwa wsysa się gorzej. [więcej w: , odzież dla dzieci, prawo medyczne, masło shea ]