Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Okreslenie “neurastenia komocyj na” jest

Tuesday, July 12th, 2016

Określenie “neurastenia komocyj na” jest dwuznacznikiem, gdyż oznacza albo czynnościowy zespół neu- rasteniczny, którego punktem wyjścia był wstrząs mózgu, albo trwałą zmianę charakterologiczną natury organicznej, w której obrazie klinicznym skłonność do stanów nerwicowych w rodzaju neurastenii zazwyczaj wybija się na czo- łowe miejsce, Nazwa encephaLosis byłaby niezła. gdyby nie to, że rozumie się przez nią w piśmiennictwie wszystkie organiczne następstwa somatyczno-psy- chiczne urazów i spraw natury niezapalnej, ponadto w nazwie tej nie jest podkreślona przewaga psychicznych zaburzeń. Ten ostatni zarzut można zrobić i nazwom “urazowa astenia mózgowa”; czyli cerebrastenia, tudzież nazwie “ura- zowa encefalopatia”, rozpowszechnionym w piśmiennictwie radzieckim, Nazwa “cerebrastenia” jest ponadto filologicznie niezręczna, gdyż lączy w jednym wy- razie źródłosłowy łaciński z greckim. Znaczenie lekarskie, społeczne L sądowo- psychiatryczne charakteropatii pourazowych jest ogromne. Rozpoznanię różni- cowe w stosunku do psychopatii nastręcza niekiedy dużo •trudności ze względu na podobieństwo fenomenologiczne. Z tych też względów omówimy szczegółowo charakteropatie łącznie z psychopatiami.
PRĄD ELEKTRYCZNY JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY Może tu chodzić w pierwszym rzędzie o porażenie piorunem, prądem z sieci. Następstwa takiego wypadku mają to samo znaczenie co urazy mechaniczne. Jeżeli nie dojdzie do śmierci na miejscu, to stan dotkniętego wypadkiem nie różni się od stanu po wstrząsie mózgu. Powrotowi do świado- mości towarzyszy z zasady stan zamroczenia, który często przebiega z niepoko- jem psychoruchowym i lękiem. Po kilku godzinach lub w ciężkich przypad- kach – dniach, ten stan mija, pozostawiając typową niepamięć nie tylko z okresu nieprzytomności, ale i z okresu zamroczenia, a przeważnie i mniej .lub więcej rozległą niepamięć wsteczną. Po przejaśnieniu świadomości w ciągu paru ty- godni trwają jeszcze bóle i zawroty głowy oraz mnóstwo zaburzeń wegeta- tywnych, obniżających zdolność do pracy chorego. Przeważnie następuje po- tem wyzdrowienie. Czasem jednak pozostają trwalsze następstwa wypadku o cechach charakteropatii. [podobne: , rehabilitacja, Kabiny Sanitarne, odzież termoaktywna ]

Dane historyczne. W pismiennictwie historyczno-lekarskim

Tuesday, July 12th, 2016

Dane historyczne. W piśmiennictwie historyczno-lekarskim Aretajos był pierwszym, który zwrócił uwagę na upadek władz umysłowych w podeszłym wieku. Zaburzenia te uważał za nieuleczalne. Arabski lekarz Rhazes pierwszy zwrócił uwagę na melancholię starcaą, Feliks Plater (1536-1614), znany w dziejach pSy- chiatrii stąd, iż dla poznania chorób psychicznych zamieszkał na jakiś czas z obłą- kanymi (co go zresztą nie wyprowadziło z poglądów demonologicznych), pierwszy opisał otępienie starcze, zwracając uwagę np. na osłabienie pamięci świeżych zda- rzeń jeszcze przy zachowanej bystrości umysłu. Tenże badacz widział przypadki otępienia, w których starzec zapominał imiona własnych dzieci, a nawet swoje własne imię. Esquirol stworzył nazwę dementia senilis i pierwszy dostarczył kla- sycznego opisu tej jednostki chorobowej. James Cowles Prichard przypisywał w swej pracy z zakresu psychiatrii sądowej z r. 1842 otępienie starcze różnym czynnikom etiologicznym np. długotrwałej melancholii lub manij, przebytym napadom apo- pleksji lub paraliżu, także napadom padaczki, a nawet chorobom mózgu powstałym na tle gorączki. tyfoidalnej. Histopatologiczne badania starczych mózgów zapocząt- kował Emil Redlich (1866-1930) w r. 1898. W tymże samym roku praski psychiatra Arnold Pi ck (1851-1924) opisał jednostkę chorobową, którą nazwano później jego imreniern. Alojzy Alzheimer (1864-1915) .opisał w r. 1906 chorobę mózgu, która w mianownictwie nosi imię tego badacza. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, okulista, odzież termoaktywna ]