Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

OTEPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Moze

Tuesday, July 12th, 2016

OTĘPIENIE POURAZOWE (DEMENTIA TRAUMATICA) Może to być następstwem wszelkich urazów -mózgu włącznie-ze szczegól- nymi zespołami, zestawionymi powyżej. W psychiatrii radzieckiej uważa się otępienie pourazowe za jeden z wariantów encefalopatii pourazowej, występu- jącej przy szczególnie ciężkich i rozległych uszkodzeniach kory mózgowej. Otę- pienie to nie ma cech postępujących, raczej rzadko widuje się narastanie de- gradacji społecznej chorego. W rozpoznaniu różnicowym rozstrzygające zna- czenie ma obecność zmian ogniskowych, stanowiących wyraz doznanych w cza- sie urazu stłuczeń czy zranień. Duże znaczenie mają tu również drobne, roz- siane uszkodzenia korowe. Niemal z zasady stwierdzamy w otępieniu poura- zowym znaczne zaniki tkanki mózgowej, które stwierdzić można za życia na pneumoencefalogramie jako rozszerzenie układu komorowego z wodogłowiem wewnętrznym oraz przestrzeni podpajęczynówkowych. Otępienis .nie jest właś- ciwie trafnym określeniem, gdyż jest to w obrazie klinicznym tylko najbardziej rzucający się w oczy składnik zespołu organicznego. Czyste otępienie jest zresztą zjawiskiem raczej rzadkim. Najczęściej obok otępienia stwierdza się cechy charakteropatyczne. Ponadto otępienie można odnaleźć na dnie każdego z opisanych powyżej zespołów urazowych. CHARAKTEROPATIE POURAZOWE Pod nazwą tą zbieramy różne trwałe zaburzenia organiczne, które wyrażają się przede wszystkim.” zmianami charakterologicznymi; chociaż oczywiście w obrazach klinicznych nie brak mnogich objawów neurologicznych czy psy- chiatrycznych, stanowiących uchwytne następstwa przebytego urazu mózgu. Zmiany te były opisane w piśmiennictwie pod rozmaitymi mianami, mniej lub więcej szczęśliwymi. Nazwa “Psychopatia urazowa” jest o tyle błędna, że przez psychopatię umówiliśmy się rozumieć pewne wrodzone właściwości charakte- rologiczne, stanowiące .wprawdzie odchylenia od przeciętności, lecz leżące mimo wszystko. jeszcze w granicach stanu prawidłowego .0 tyle, “że nie da się tu dowieśćtła organicznego. W błąd wprowadzają również takie miana jak “ner- wica urazowa” lub “neurastenia urazowa”, gdyż musiałoby tu chodzić o zes- poły zasadniczo, czynnościowe i – odwracalne, podczas gdy charakteropatie polegają na nieodwracalnych zmianach organicznych. [podobne: , depilacja laserowa Łódź, balsam do włosów, odżywka do rzęs ]