Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Mazurkiewicz widzial w platach czolowych

Tuesday, July 12th, 2016

Mazurkiewicz widział w płatach czołowych jednolity pod względem czynnosero- wym narząd czołowy. Obecnie jednak coraz częściej rozdziela się czynności obszaru oczodołowego i sklepistości płatów czołowych. Opierając się na lokalizacjonizmie Kleista, Faust (1955) opisuje zespół uszkodzenia części orbitalnej mózgu głównie jako niestałość, brak wytrwałości, odhamowanie, zanik poczucia taktu i wybucho- wosc, podczas gdy uszkodzenie sklepistości wyraża się klinicznie zanikiem samo- rzutności i pomysłowości przy braku samokrytycyzmu. Hoheisel stwierdził wśród dużej ilości chorych z uszkodzeniem płatów czołowych znaczną przewagę skłonności przestępczych przy uszkodzeniu części oczodołowej mózgu. Heygster sprowadza krótko objawy uszkodzenia sklepistości płatów czołowych do upośledzenia napędu psycho- ruchowego, bez wyraźnie szkodliwych następstw dla temperamentu, inteligencji i uczuciowości. Nie wszyscy autorzy mogli jednak potwierdzić słuszność czynnoście- wego podziału płatów czołowych na część oczodołową i sklepistość. Oczywiście za- znaczyć trzeba, że uraz nigdy nie przebiega dokładnie według pewnej granicy ana- tomicznej, dlatego wnioski oparte na traumatologii brać trzeba bardzo ostrożnie. Przy uszkodzeniu urazowym, ale również i przy wszelkiej innej etiologii uszko- dzenia części oczodołowej mózgu, na pierwszym planie postawić trzeba obniżenie lub zanik uczuciowości wyższej. To pojęcie ogólniejsze jakby było nieznane Kret- schmerowi, który zanik poczucia taktu i wykolejenia moralne chorego określa nazwą “dezyntegracji obwodowej” (sphćirische Desintegrierung). Autor ten ponadto zwróci uwagę na objaw zakłócenia dynamiki sterowania, polegający na trwa- łym lub okresowym odhamowaniu mowy: mowa chorego początkowo powolnie przy- spieszana staje się stopniowo coraz prędsza (crescendo) i głośniejsza, doprowadzając chorego do wyczerpania z bólami głowy. Czasem skala uczuć ulega przesunięciu: chory beznamiętnie, z suchą monotonią, bez kontaktu z rozmówcą gada, nie dając sobie przerwać i nie widząc w zjawisku tym nic chorobliwego. Przy zasadniczym nastroju euforii chorzy ci miewają uczucie lekkości myślenia, jednakże bez wzmożo- nego napędu i innych cech maniakalnych. W nastroju tym rozszczepia się postrze- żenie bólu i uczuciowy oddźwięk osobowości: choremu ból nie sprawia przykrości. Przedmiotowo biorąc, polepszenie stanu zdrowia chorego objawia się pogorszeniem jego samopoczucia. Znak to bowiem, że powraca samokrytycyzm, że zmniejsza się euforia i że ustępuje opisany wyżej rozszczep między bólem jako czuciem i bólem jako uczuciem. Dobre samopoczucie chorego po urazie jest dla wyszkolonego psy- chiatry wskazówką niepokojącą, o czym rzadko myślą lekarze, orzekający o stopniu utraty zdolności do pracy. Pamiętać trzeba ponadto, że obraz kliniczny po urazie części czołowej może być zniekształcony wskutek dołączenia się epigenetycznych powikłań w postaci zespołu maniakalnego, katatonicznego, nerwicowego itd. Różni- cowanie w tych przypadkach bywa bardzo trudne i zwykle dopiero czas umożliwia retrospektywną ocenę przypadku. [podobne: , okulista, odżywka do włosów, gabinet ginekologiczny ]

Odma oplucna ciemna (Pneumothorax opccus),

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna ciemna (Pneumothorax opccus), W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną powstać .może, chociaż stosunkowo rzadko, obraz rentgenowski, stanowiący. negatyw zwykłego obrazu: odma jest ciemna, a graniczące z nią płuco – jaśniejsze. Zmiana ta dotyczy przeważnie dołnej części klatki, piersiowej. Tutaj badaniem radiologicznym stwierdza się w bocznej części po stronie odmy cień, w którym nie ma żadnego rysunku płucnego, a przyśrodkowo od niego w okolicy wnęki, a niekiedy także ku dołowi od niej – jaśniejsze pole, ograniczone ostro linią łukowatą lub nieregularną, wypukłą na zewnątrz. W tym polu widać wyra żnie rysunek płuca prawicłowy lub niezna- cznie tylko zmieniony. Ciemniejsze boczne pole jest wyrazem znacz- nego zgrubienia opłucnej, natomiast jaśniejsze pole przyśrodkowe zależy od powietrznego lub mało tylko zmienionego dolnego płata płucnego, przyrośniętego w części przykręgowej do niezgrubiałej opłucnej ściennej grzbietowej. Warunki, niezbędne do powstania odmy opłucnej ciemnej, są nastę- pujące: 1. wczesne powikłanie odmy opłucnej leczniczej suchym zapaleniem opłucnej z zejściem w przyrośnięcie dolnego płata płucnego w okolicy przykręgowej bez zgrubienia opłucnej ściennej; 2. prawidłowy stan dolnego płata płucnego: lub nieznaczne tylko w nim zmiany; 3. dołączenie się w okresie późniejszym wysiękowego zapalenia opłucnej z zejściem w znaczne zgrubienie opłucnej w tych miej- scach, w których nie doszło przedtem do zrostu płuca z opłucną ścienną. Zgrubienie dotyczy przede wszystkim opłucnej ściennej dochodząc do 7 i nawet 12 mm a w małej tylko mierze opłucnej płuc, której drogi limfatyczne są znacznie szersze niż delikatna sieć naczyń chłonnych opłucnej ściennej. Prócz tego drogi limfa- tyczne opłucnej płuc są bardzo obficie zespolone z naczyniami limfatycznymi płuca. Toteż wysięk opłucny nie utrudnia odpływu limfy z blaszki opłucnej płuc i z powierzchownych warstw płuca do dużych węzłów wnękowych. [przypisy: , odżywka do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Karmy dla psów ]