Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Olgierd Sokolowski na 100 przepalan,

Tuesday, July 12th, 2016

Olgierd Sokołowski na 100 przepalań, dokonanych w 100 przypadkach przy odmie “suchej”, spostrzegł po zabiegu wysięki opłucne krótkotrwałe i nieobfite w 23% przypadków, dłużej trwające surowicze w 6%, przy czym dwa z tych wysię- ków przeszły w wysięki ropne gruźlicze. W 1 % przypadków powstał po zabiegu wysięk mieszany i w 62% wysięku po zabiegu nie było, w 8% wynik nieznany. Przyczyny większych wysięków po przepalaniu zrostów dopatrują się W krwotoku operacyjnym albo w przedziurawieniu płuca podczas przepa- lania zrostu w miejscu zawierającym tkankę płucną. Dłużej trwające wy- sięki, zwłaszcza krwotoczne, mogą wieść do zarastania jamy opłucnej w następstwie organizowania się wysięku. Już w kilka dni po zabiegu mogą wytwarzać się nowe zrosty opłucne. Bywa to wtedy, gdy powietrze wskutek silnego kaszlu dostaje się z jamy opłucnej przez miejsca operacyjne na zewnątrz, tak iż odma opłucna rznika. Możliwość tego powikłania nakazuje łagodzenie kaszlu po zabiegu i sprawdzanie stanu odmy badaniem radiologicznym. Zapalenie opłucnej dołączające się do przepalania zrostów leczy się według tych samych zasad co zapalenie opłucnej towarzyszące odmie opłucnej leczniczej. Zarastaniu jamy opłucnej na tle dłuższy czas trwającego zapalenia -opłucnej zapobiega się usunięciem wysięku, gdy ostry okres minie i oto- kiem olejnym. Wyniki leczenia przepalaniem zrostów. Przepalanie zrostów opłucnych pozwala w 70-80 ro przypadków zamienić odmę le- czniczą nieskuteczną w skuteczną. Wskutek tego następuje wybitna po- prawa stanu ogólnego chorych oraz stanu płuc. Jamy sztywne pozostają jednak nieraz nadal bez zmiany także i po tym zabiegu. Według statystyki Obgierda Sokctousskieqo, dotyczącej 110 przypadków, w któ- rych zastosowano przepalanie zrostów opłucnej, uzyskano wyniki korzystne u 8 -chorych, co stanowi 76,4%; obojętne w 17,3% (u 19), pogorszenie w związku z za- -biegiem (wysięki o burzliwym przebiegu, powstanie odmy zastawkowej ze zropieniem wysięku, który istniał przed zabiegiem itd. (w 3,6%) w 4 przypadkach). W 2,7% .(w 3 przypadkach) – wynik nieznany wobec zbyt krótkiej obserwacji. W statystyce BuHbringa na 250 chorych u 183 (73,2%) znikły prątki w plwocinie dopiero po przepaleniu zrostów i to bardzo szybko, w 1-2 tygodnie po zabiegu. Pouczająca co do znaczenia przepalania zrostów opłucnych jest także statystyka Juverrichta. Mianowicie autor ten na 247 przypadków, w których po przepalenia zrostów uzyskał odmę całkowitą, stwierdził w 2-9 lat po ukończeniu leczenia odmą wyleczenie w 61 % (w 151 przypadków) i zejście śmiertelne w 27,1 % (w 67 przy. padkach), natomiast na 49 niecałkowitych przepalań było wyleczeń 32% (16 przy- padków) i zejść śmiertelnych 36% (18 przypadków). [hasła pokrewne: , trądzik, rehabilitacja, odżywki do rzęs ]

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa

Tuesday, July 12th, 2016

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do . czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach “elektrycz- nych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe roz- miary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w cza- sie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie,. że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zaz- wyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocie- szyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem eufo- rycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości -. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi yv sta- nach onejroidnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to. wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele prze- mawia za tym, że chodzi tu może o. jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamię- cią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwier- dzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z po- wodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psycheorganicznego przemijają, po- zostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolneści przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle bio- rąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem żarhroczeniowym zasadniczo czyn- nościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycz- nym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]