Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przetoka oplucno-plucna Polaczenie pomiedzy jama

Tuesday, July 12th, 2016

Przetoka opłucno-płucna Połączenie pomiędzy jamą opłucną a oskrzelem powstają w razie oder- wania się zrostu opłucnego z częścią miąższu płucnego, pęknięcia jamy gruźliczej podopłucnej (caverna subpleuraiis), skaleczenia płuca igłą lub pęknięcia powietrznego pęcherzyka płucnego znacznie rozdętego. Zatem powstaniu przetoki opłucno-płucnej sprzyja stosowanie wysokiego ciśnienia przy leczeniu odmą. Przetoka może jednak wytworzyć się, pomimo niepopełnienia błędów technicznych, gdyż powierzchowne jamy gruźlicze mogą pękać także przy ciśnieniu ujemnym. Przedziurawienie płuca zdarza się częsciej w przypadkach odmy częściowej niź całkowitej, zwłaszcza jeżeli w ja- mie opłucnej jest wysięk. Przetoka opłucno-płucna wiedzie nieraz do zakażenia jamy opłucnej i do powstania ropnego zapalenia opłucnej. Powstanie nawet małego przedziurawienia opłucnej może objawiać się bardzo burzliwymi obja- wami nagle powstającej odmy opłucnej, mianowicie gwałtownymi bó- lami w klatce piersiowej, silną dusznością, sinicą, dreszczami, wysoką gorączką i zapadem. Innym razem przetoka opłucno-płucna powstaje skrycie i przebiega dość łagodnie. W przypadkach przetoki szerokiej chory często odpluwa plwocinę ropiastą, zwłaszcza w pewnych położe- niach ciała. Obraz kliniczny takiej przetoki jest w ogóle taki sam jak odmy opłucnej otwartej lub zastawkowej, zależnie od stanu otworu w płucu. Przetoki wąskie w postaci szczelin opłucno-płucnych powstające przewaznie w zdrowej tkance płucnej zamykają się łatwo wskutek ściągnięcia się sprężystej tkanki płucnej albo wskutek zatkania przez krew, masy włóknikowe lub serowate. Zarastają one często same, na- wet pomimo groźnych objawów początkowych. Natomiast przetoki sze- rokie, które powstają w tkance płucnej chorobowo zmienionej o zmniej- szonej sprężystości, zieją i goją się z trudnością. [podobne: , kurs sep, olej kokosowy, Karmy dla psów ]

Powiklania epigenetyczne wzbogacaja obraz kliniczny

Tuesday, July 12th, 2016

Powikłania epigenetyczne wzbogacają obraz kliniczny bardzo często. Spośród nich na pierwszym miejscu wymienić trzeba zespoły z kręgu cyklofrenicznego z depresją na czele (melancholia senilis). Zwykłym objawem jest tu lęk, przeważnie bardzo silny, często o cechach prekordialnych. Urojenia nie przybierają tak fantastycznych rozmiarów, jak w melancholii paralitycz- nej, jednakże są uderzająco przesadne, Obok urojeń hipochondrycznych i grzesz- ności szczególnie typowe są urojenia ubóstwa, które przebiegają z silnym po- czuciem winy. Urojenia małości mogą się czasem potęgować aż do urojeń ni- -cości i potworności. W przekonaniu chorych cały ich organizm lub pewne części uległy tak daleko posuniętemu pomniejszeniu, że grozi im zniknięcie. Staje się to przyczyną lęku, a w każdym razie jego uzasadnieniem. Sądy te wiążą się z zasady ze skrajną nieufnością wobec otoczenia, które chory pomawia o okra- danie, krzywdzenie i prześladowania. Stany te kojarzą się nierzadko z silnym podnieceniem psychoruchowym, tak iż powstaje obraz znany pod nazwą me- lancholia agitata. Zamysły samobójcze, a zwłaszcza próby odebrania sobie ży- cia, nie należą do rzadkości. Mania senilis występuje znacznie rzadziej niż depresja. Przy wzmożonym sa- mopoczuciu chory wypowiada urojenia wielkościowe, które nie osiągają nigdy przesadnych rozmiarów, znamiennych dla porażenia postępującego, lecz raczej ograniczają się do nadmiernych wyobrażeń o swym zdrowiu, sile, potencji i za- możności. Treść tych urojeń jest uboga, gdyż na tyle tylko pozwala niski poziom inteligencji. Chorzy bywają drażliwi, hałaśliwi i zaczepni. Ich samochwalstwo i gadatliwość zdradzają monotonię treści i brak pogłębienia uczuciowego. Cza- sem wzrasta libido, co wyraża się natarczywością wobec kobiet, koprolalią, eks- hibicjonizmem, pedofilią. Chorzy ci czują napływ młodzieńczych sił, są zdolni zakochać się, oświadczają się dziewczętom, ubiorem swoim i rozpustnym try- bem życia starają się dać wyraz swojej żywotności. W ciężkim otępieniu połą- czonym z upadkiem sił cielesnych kończy się przeważnie na bezkrytycznym samochwalstwie, jednakże czasem stan ten może chorego narazić na konflikt z kodeksem karnym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, Prywatne przedszkole Kraków, olej kokosowy ]