Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Odma lecznicza zewnatrzoplucna (Pneumothorax extrapleuralis)

Tuesday, July 12th, 2016

Odma lecznicza zewnątrzoplucna (Pneumothorax extrapleuralis) W tych przypadkach, w których jest wskazane odklejanie szczytu płucnego zewnątrzopłucne, połączone z plombą zewnątrzopłucną, nie- którzy zamiast tych zabiegów stosują odmę zewnątrzopłucną. Różnica polega na tym, że parafinę zastępuje się powietrzem, uzupełniając je w miarę wsysania. Zatem jest to rodzaj odmy wybiórczej, uciskającej tylko chory szczyt płucny, a oszczędzający zdrowy miąższ płuca. Jeżeli, prócz szczytu przyrosłego do ściany klatki piersiowej, ogniska gruźlicze znajdują się w innych częściach płuc, to odmę zewnątrzopłucną można kojarzyć z odmą opłucną Forlaniniego, oczywiście, w tych przypadkach, w których jama opłucna poza okolicą szczytową jest wolna albo zawiera takie zrosty, które nie są przeszkodą w leczeniu odmą. Odma zewnątrzopłucna ma tę wyższość nad plombowaniem zewnątrz- opłucnym, że ucisk płuca osiąga się w niej przy pomocy sprężystego powietrza, nie zaś ciała stałego, jakim jest parafina. Wśród ftizjologów polskich odma zewnątrzopłucna ma zwolenników i przeciwników. Przeciwnicy tej metody powołują się na małą jej sku- teczność i dość liczne powikłania pooperacyjne (przebicie do jamy, krwa- wienie, ropny wysięk w komorze odmy, zarośnięcie komory odmowej i in.). Więksżość ogranicza stosowanie odmy zewnątrzopłucnej do tych przypadków, które ze względu na ciężki ogólny stan chorego, zajęcie sprawą chorobową obu płuc itp. nie nadają się do torakoplastyki.
Torakoplastyka Konieczność unieruchomienia w dostatecznej mierze chorego płuca w tych przypadkach, w których nie da się to osiągnąć innymi meto- dami, nasunęła pomysł usuwania części twardych klatki piersiowej po stronie chorego płuca przez rozległe wycięcie żeber, Dla uzyskania przy tym zabiegu, zwanym torakoplastyka, dostatecznego zapadnięcia się płuca Brauer żądał bardzo rozległego wycięcia podoko- stnego żeber od I do XI. Operacja ta okazała się bardzo ciężka i niebez- pieczna, chociaż wynik w pierwszym przypadku, operowanym tą metodą przez Friedricha, był dobry. Niebezpieczeństwa dla chorego polegają na silnym wstrząsie operacyjnym i na gwałtownym zaburzeniu oddy- chania i krążenia. Przyczyną tego jest nagłe przesunięcie śródpiersia i serca. Pewną rolę odgrywają także ruchy paradoksalne strony opero- wanej podczas oddychania, wskutek których powietrze wydechowe w okresie wdechu, gdy strona operowana zapada się, dostaje się z cho- rego płuca do zdrowego utrudniając prawidłowe przewietrzanie. Do tego dołącza się także nagłe wessanie do krwi jadów gruźliczych z zapadnię- tego chorego płuca. Toteż operacja Brauer – Friedricha, jak i niektóre inne jej modyfikacje, nie utrzymała się. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, kosmetyki organiczne, sklep kolagen ]

W przypadku calkowitej odmy dopelnia

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadku całkowitej odmy dopełnia się odmę w takich odstępach, by zdrowy miąższ płucny mógł się rozszerzyć w dostatecznej mierze (metoda Hennel i Stivelmanna), tak iż między nim a ścianą klatki pier- .siowej pozostaje nieznaczna tylko warstwa powietrza. Części zdrowe płuca przy wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej zapadają się ła- twiej niż zmienione chorobowo, a zatem mniej podatne. Gdy jednak ilość powietrza w jamie opłucnej wskutek wessania: zmniejszy się, wtedy C4ę- ści zdrowe jako sprężystsze rozszerzają się szybciej, a części zawierające ogniska gruźlicze pozostają nadal zapadnięte, zwłaszcza jeżeli w nich roz- rasta a potem kurczy się tkanka łączna wiodąc do zmniejszenia objętości chorych części płuca. W tych warunkach może dojść do tego, że zo- stanie uciśnięty prawie wyłącznie chorobowo zmieniony płat płuca. Na rentgenogramie w typowych przypadkach widzimy obraz bardzo znamienny, mianowicie zapadnięty mały płat przylegający do śródpiersia, oddzielony od ściany klatkl piersiowej szeroką banią pO-. wietrz a, obok rozprężonego zdrowego płata lub zdrowych płatów zaj- mujących całą połowę klatki piersiowej i oddzielonych od jej ściany wąską warstwą powietrza. Sposób powstawania pierowtnej odmy opłucnej wybiórczej nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Wśród czynników sprzyjających jej powstaniu odgrywa rolę stosunek między stopniem utraty zdolności do rozszerzania się i stopniem dążenia do zapadania się części płuca, zmie- nionych chorobowo, z jednej strony a zdolnością do rozprężania się zdro- wych płatów płuca z drugiej strony. Stosunek ten sprawia, że w nie- których przypadkach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, gro-. madzi się przeważnie w obrębie płata ze zmianami gruźliczymi. Pewną rolę odgrywają także odruchowe skurcze mięśni oskrzeli chorego płata sprzyjające jego zapadaniu SIę oraz niedodma płata powstająca wskutek zatkania światła oskrzeli wydzieliną. Odmę wybiórczą można uzyskać także w przypadkach zbitych zrostów opłucnych w dolnej części klatki piersiowej, powstałych po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej. Jeżeli w tych przypadkach jama opłucna w okolicy górnego płata płucnego jest wolna, to wprowadzając powietrze wysoko w linii pachowej lub pod obojczykiem można otrzymać odmę, która będzie uciskać tylko górny płat ze znajdującymi się w nim ogni- skami gruźliczymi nie naruszając czynności oddechowych pozostałych płatów płuca . Odma opłucna wybiórcza zdarza się częściej w tych przypadkach, w których stosuje się odmę obustronną, gdy zatem nie przekracza się niskich ciśnień w jamach opłucnych. Nadto zdrowe części obu płuc otrzy- mują w tych przypadkach więcej krwi, krew bowiem dostarczana przez tętnicę płucną, nie mogąc wypełnić w dostatecznej mierze zmienionych chorobowo części płuc, kieruje się do zdrowych płatów, a to zwiększa ich oporność na ucisk. [patrz też: , olejek makadamia, olejek arganowy do włosów, olejek arganowy ]