Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Rozpoznanie bilateralizacji wymaga nieraz dluzszej

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie bilateralizacji wymaga nieraz dłuższej obserwacji, gdyż nie każda sprawa powstająca w toku odmy leczniczej w drugim płucu jest przez to samo sprawą gruźliczą. Dla wczesnego rozpoznania jest niezbędne przy leczeniu odmą opłucną częste badanie płuca nie tylko chorego, ale i zdrowego. Jest to konieczne zwłaszcza w przypad- kach, w których po pewnej poprawie stan chorego pogarsza się albo pomimo skuteczności odmy w plwocinie pojawiają się znowu po dłuższej przerwie prątki gruźlicy. Bilateralizacja w toku odmy leczniczej jest powikłaniem bardzo nie- pomyślnym, gdyż w ogromnej większości przypadków (w materiale K. Dąbrowskiego w 72,4%) wybitnie pogarsza rokowanie. Wczesna bilateralizacja rokuje na ogół gorzej niż późna. Bilateralizacja w postaci nowych: ognisk gruźliczych rokuje zwykle lepiej niż ta, która powstaje z aktywacji starych ognisk. W materiale K. Dąbrowskiego pierwsza kończyła się niepomyślnie w 67,4% (31 na 46), druga zaś w 82,6% (19 na 23). Wobec ujemnego wpływu bilateralizacji na los chorych, należy jej zapobir gać i jaik najwcześniej ją rozpoznać. Dla zapobieżenia bilateralizacji leczenie gruźlicy płuc odmą opłucną trzeba rozpoczynać jak naj wcześniej , gdy nie ma jeszcze większych zrostów, oraz, nie zwle- kać z przepalaniem takich zrostów opłucnych, które uniemożliwiają za- padnięcie się części płuca zawierającej ogniska gruźlicze. By sprawę wcześnie rozpoznać, należy każdego chorego bardzo dokładnie o bserwować podczas leczenia odmą opłucną, badać często stan podmio- towy, ogólną ciepłotę ciała i wagę ciała oraz stan obu .płuc metodami podstawowym i radiograficznie. Badania te powinny poprzedzać każde dopełnienie, odmy, w okresie zaś, gdy dopełnienia są już rzadsze, należy badania powtarzać mniej więcej co 1/2-2 miesięcy. Otrzymane przy tym seryjne zdjęcia rentgenowskie pozwalają o wiele wcześniej określić: dołączającą się bilateralizację sprawy gruźliczej i jej siedzibę. Leczenie w przypadkach bilateralizacji o łagodnym przebiegu bez gorączki lub niewielką gorączką polega na stosowaniu metody wypo- czynkowej i higieniczno-dietetycznej z równoczesnym leczeniem strep- tomycyną. Jeżeli sprawa nie cofa się ani nie zatrzymuje się, to należy niezwłocznie przejść do leczenia odmą opłucną, tak lż chory ma wtenczas odmę po obu stronach. Przypadki z większą gorączką i z licznymi ogni- skami, zwłaszcza jeżeli dochodzi do rozpadu, wymagają niezwłocznego leczenia odmą opłucną, należy jednak prowadzić je bardzo ostrożnie. Jeżeli bilateralizacja nastąpiła w późnym okresie leczenia odmą, gdy chory od dłuższego już czasu nie odpluwa prątków gruźlicy ani nie go- rączkuje i czuje

W przypadku calkowitej odmy dopelnia

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadku całkowitej odmy dopełnia się odmę w takich odstępach, by zdrowy miąższ płucny mógł się rozszerzyć w dostatecznej mierze (metoda Hennel i Stivelmanna), tak iż między nim a ścianą klatki pier- .siowej pozostaje nieznaczna tylko warstwa powietrza. Części zdrowe płuca przy wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej zapadają się ła- twiej niż zmienione chorobowo, a zatem mniej podatne. Gdy jednak ilość powietrza w jamie opłucnej wskutek wessania: zmniejszy się, wtedy C4ę- ści zdrowe jako sprężystsze rozszerzają się szybciej, a części zawierające ogniska gruźlicze pozostają nadal zapadnięte, zwłaszcza jeżeli w nich roz- rasta a potem kurczy się tkanka łączna wiodąc do zmniejszenia objętości chorych części płuca. W tych warunkach może dojść do tego, że zo- stanie uciśnięty prawie wyłącznie chorobowo zmieniony płat płuca. Na rentgenogramie w typowych przypadkach widzimy obraz bardzo znamienny, mianowicie zapadnięty mały płat przylegający do śródpiersia, oddzielony od ściany klatkl piersiowej szeroką banią pO-. wietrz a, obok rozprężonego zdrowego płata lub zdrowych płatów zaj- mujących całą połowę klatki piersiowej i oddzielonych od jej ściany wąską warstwą powietrza. Sposób powstawania pierowtnej odmy opłucnej wybiórczej nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Wśród czynników sprzyjających jej powstaniu odgrywa rolę stosunek między stopniem utraty zdolności do rozszerzania się i stopniem dążenia do zapadania się części płuca, zmie- nionych chorobowo, z jednej strony a zdolnością do rozprężania się zdro- wych płatów płuca z drugiej strony. Stosunek ten sprawia, że w nie- których przypadkach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, gro-. madzi się przeważnie w obrębie płata ze zmianami gruźliczymi. Pewną rolę odgrywają także odruchowe skurcze mięśni oskrzeli chorego płata sprzyjające jego zapadaniu SIę oraz niedodma płata powstająca wskutek zatkania światła oskrzeli wydzieliną. Odmę wybiórczą można uzyskać także w przypadkach zbitych zrostów opłucnych w dolnej części klatki piersiowej, powstałych po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej. Jeżeli w tych przypadkach jama opłucna w okolicy górnego płata płucnego jest wolna, to wprowadzając powietrze wysoko w linii pachowej lub pod obojczykiem można otrzymać odmę, która będzie uciskać tylko górny płat ze znajdującymi się w nim ogni- skami gruźliczymi nie naruszając czynności oddechowych pozostałych płatów płuca . Odma opłucna wybiórcza zdarza się częściej w tych przypadkach, w których stosuje się odmę obustronną, gdy zatem nie przekracza się niskich ciśnień w jamach opłucnych. Nadto zdrowe części obu płuc otrzy- mują w tych przypadkach więcej krwi, krew bowiem dostarczana przez tętnicę płucną, nie mogąc wypełnić w dostatecznej mierze zmienionych chorobowo części płuc, kieruje się do zdrowych płatów, a to zwiększa ich oporność na ucisk. [patrz też: , olejek makadamia, olejek arganowy do włosów, olejek arganowy ]