Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Bezkrytycyzm chorych bywa znaczny. Ludzi

Tuesday, July 12th, 2016

Bezkrytycyzm chorych bywa znaczny. Ludzi tych nie można skło-• nić do poważnego zastanowienia się nad przyszłością, do wypowiedzenia się na temat planów życiowych. Chorzy spędzają czas bezczynnie, nie okazują żad- nych zainteresowań, przeważnie prowadzą życie animalno-wegetatywne, za- tracają więc najbardziej człowiecze cechy• swej dawnej osobowości. Znamienne te zaburzenia osobowości, które odczuwa na własnej skórze naj bliższa rodzina, rzucają się najbardziej w oczy tym, którzy chorego znali przed wypadkiem. Ludzie ci często określają dokonaną zmianę osobowości słowami: to nie jest ten sam człowiek. Zależnie od rozległości i częściowej odwracalności uszko- dzenia płatów czołowych, zmiana osobowości może ulec z. biegiem czasu stop- niowo pewnej poprawie. Badanie sprawności umysłowej jest utrudnione nie tylko przez niepoważne zachowanie chorego, ale i przez zbytnią przerzutność jego uwagi oraz przez zaburzenia pamięci. Te ostatnie dotyczą nie tylko zdolności zapamiętywania, ale i zdolności przypominania, o ile przy kapryśności chorego można sobie o tym wyrobić trafny sąd. Zanik inicjatywy dotyczy czasem mowy. Chory więc milczałby długo, gdyby go nie zagadnąć i tym różni się od chorego w nastroju maniakalnym, u którego jest wzmożona aktywność. W rozmowie uderza trud- ność skupienia uwagi i śledzenia wątku myślowego, przy czym znużenie wy- stępuje nadzwyczaj szybko. Przy dużym uszkodzeniu platów czołowych, np. po ciężkich postrzałach, po zabiegach operacyjnych itd. zmiana osobowości pozo- staje trwale pod postacią .charakteropatii. Opisane zaburzenia osobowości mogą pojawić się i przy -uszkodzeniu innych części mózgu, jednakże w jakiś czas po wypadku cofają się i wyrównują niemal doszczętnie. psychiatrzy radzieccy (Gurewicz) zwrócili uwagę na objaw braku współruchów oczu, głowy i mimiki odpowiednich do treści wypowiedzi chorego. Takie same zaburzenia osobowości i następstwa charakteropatyczne widuje się po zabiegach psychochirurgicznych, np. leukotomii przedczołowej, polegającej na obustronnym przecięciu istoty białej między płatami czołowymi a resztą mózgu. Zabieg ten wykonywano prze- ważnie w ciężkich, beznadziejnych psychozach, przebiegających z nie dającymi się opanować, ustawicznymi stanami podniecenia psychoruchowego. Osiągano wprawdzie po leukotomii i innych analogicznych operacjach psychochirurgicz- nych uspokojenie chorego, jednakże kosztem osobowości chorego, która uległa głębokiemu uszkodzeniu, i to nieodwracalnie. Z tych przyczyn w krajach demo- kracji ludowej zabiegów tych zaniechano. Zresztą w tej chwili na całym świecie psychofarmakologia wy.piera wszelkie tego rodzaju brutalne środki objawowe. [więcej w: , olejek do włosów, Studnie głębinowe, olejek kokosowy na włosy ]

Obled zazdrosci moze sie kojarzyc

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd zazdrości może się kojarzyć z obłędem prześladowczym. Wówczas chory, przeświadczony o niewierności żony, dopatruje się zamachów na swoje życie z jej strony i ze strony rzekomych zalotników żony. Urojenia te, zwykle dobrze usystematyzowane, odznaczają się nieprawdopodobnym bezkrytycyzmem i pro- wadzą czasem do działań przestępczych w stosunku do urojonych wrogów. Jeżeli urojeniom towarzyszą omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe, przy stosunkowo dobrej modulacji uczuciowej i nienaruszonym zrębie ospbowości, to mówimy o nawarstwionym zespole parafrenicznym. Trudno go wprawdzie odgraniczyć od paranciidu schizofrenicznego, jed- nakże jeśli się zważy, że brak jest rozpadu osobowości i typowych dla schi- zofrenii zaburzeń afektywnych, to większość psychoz starczych z urojeniami i omamami należy zaliczyć raczej do parafrenii. Jeżeli chorego obserwujemy w ciągu wielu lat, możemy czasem stwierdzić, że paranoja starcza przez dołą- czenie się omamów stopniowo lub w ciągu krótkiego• czasu przeistacza się w zespół parafreniczny. Chory twierdzi, że go okradają, że nim pcniewierają, że dybią na jego dobre imię lub wręcz dążą do jego zguby. Chowa on wszystko, co w jego oczach ma jakąkolwiek wartość, następnie zapomina, co gdzie scho- wał i wśród złorzeczeń oskarża otoczenie o grabież. Ponieważ chowa tak-przed- mioty codziennego użytku i bezwartościowe, a następnie ich wszędzie szuka, w mieszkaniu jego powstaje nieopisany bałagan, po którym czasem na pierw- szy rzut oka można postawić rozpoznanie. Ponieważ wszystko chowa pod klu- czem i klucze gubi, co raz to musi wzywać ślusarza do otwarcia zamków -, W skutkach swoich własnych niedorzecznych działań chory widzi prześlado- wania wrogów, którzy rozmyślnie otwierają kurki od gazu, zatykają zlew wo- dociągowy, wyk adają klucze, niszczą przedmioty codziennego użytku itd. Z bie- giem czasu omamy dostarczają nowych dowodów wrogich knowań. Przez dziurkę od klucza wpuszcza się choremu gazy trujące, do jedzenia dosypuje się truciznę, pod drzwiami wyprawia się hałasy, pod oknami wykrzykuje się przez- wiska i pogróżki. Powodem tych nieprzyjaznych działań ze strony krewnych ma być chęć zawładnięcia majątkiem chorego lub zemsta w związku z daw- – nymi porachunkami. Czasem urojenia zazdrości wplatają się w system prze- śladowczy, wówczas wrogie działania tłumaczone są jako knowania kochanków żony. Pod wpływem urojeń chory może się zabarykadować lub zasypywać wła- dze doniesieniami i skargami. Po umieszczeniu chorego w zakładzie zamknię-. tym zarówno zespół prześladowczy paranoiczny, jak i parafreniczny może rychło stracić na sile lub zupełnie się cofnąć. Można wówczas stwierdzić, że proces otępieniowy wcale nie jest bardzo daleko posunięty. Czasem po pew- nym czasie zespół psychotyczny daje nawrót i może trwać nawet wiele lat, bez względu na to, czy proces otępieniowy posuwa się szybciej czy wolniej na- przód. W przebiegu otępienia starczego może wystąpić również zespół kataleptyczny, i to zarówno typu woskowatego, jak i sztywnego. Do bardzo częstych powikłań należą ponadto zespoły reaktywne wszelkich od- mian. [podobne: , pieczenie w miejscach intymnych, tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]