Posts Tagged ‘olejek makadamia’

OTEPIENIE STARCZE (DEMENTIA SENILIS) Etiologia.

Tuesday, July 12th, 2016

OTĘPIENIE STARCZE (DEMENTIA SENILIS) Etiologia. Preformiści kładą zwykle przesadny nacisk na rolę dziedziczności w powstawaniu otępienia starczego. Wprawdzie w rzeczy samej .dziedziczność nie jest tu bez znaczenia, mianowicie w sensie większej lub mniejszej żywotności tka- . nek w pewnych rodzinach, to jednak znacznie większą rolę odgrywają inne czyn- niki, które bezpośrednio lub pośrednio zmniejszają wartość tkanki mózgowej. Anatomia patologiczna, patogeneza i patofizjologia. Zmiany chorobowe zaczynają się zazwyczaj po 60 r. Ż. Jeżeli choroba zaczyna się wcześniej, mówimy o otępieniu przedstarczym (dementia praesenilis). Mózg wykazuje swoiste cechy histopatologiczne, spośród których tzw. płytki starcze są tak znamienne, że bez nich zdaniem Opalskiego, nie można rozpoznać otępienia starczego. Poza tym zdarzają się opisane przez Alzheimera zmiany we włókienkach komórki nerwowej, które zbijają się w grube powrózki, tworząc niekiedy w wyrostku protoplazmatycz- nym pętelkę. Zarówno te zmiany, jak i srebrochłonne kule zdarzają się w otępieniu starczym rzadziej niż w chorobie Picka i Alzheimera. Również zanik nie osiąga tych samych rozmiarów, chociaż bywa większy niż w zwykłym mózgu starczym. Zanik dotyczy różnych składników tkankowych, ponadto spotyka się zwłóknienie drob- nych naczyń oraz stłuszczenie komórek nerwowych. Ubytki komórek, zresztą nie- dużego stopnia, spotyka się we wszystkich warstwach kory. Zwykle najlepiej za- chowane są druga i czwarta warstwa korowa. Płytki starcze znajdują się w istocie szarej kory oraz w pewnych częściach pnia mózgowego, nierzadko w podwzgórzu. Chociaż zanik stwierdza się we wszystkich częściach mózgu, to jednak (wg. Grtin- thala) głównie zanikają tylne części mózgu, tj. kora ciemieniowa i potyliczna, co rzuca światło na obraz kliniczny, w którym występuje dużo objawów z tych właśnie okolic mózgu. Zawoje oczodołowe, w przeciwieństwie do choroby Picka, nie zani- kają. Bywają też zmiany histopatologiczne w innych okolicach. Przypuszcza się, że wspomniane wyżej płytki starcze polegają na wypadaniu koloidów i że są wyrazem ich starzenia się. [hasła pokrewne: , magnez i witamina b6, przedłużanie rzęs, olejek makadamia ]

W przypadku calkowitej odmy dopelnia

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadku całkowitej odmy dopełnia się odmę w takich odstępach, by zdrowy miąższ płucny mógł się rozszerzyć w dostatecznej mierze (metoda Hennel i Stivelmanna), tak iż między nim a ścianą klatki pier- .siowej pozostaje nieznaczna tylko warstwa powietrza. Części zdrowe płuca przy wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej zapadają się ła- twiej niż zmienione chorobowo, a zatem mniej podatne. Gdy jednak ilość powietrza w jamie opłucnej wskutek wessania: zmniejszy się, wtedy C4ę- ści zdrowe jako sprężystsze rozszerzają się szybciej, a części zawierające ogniska gruźlicze pozostają nadal zapadnięte, zwłaszcza jeżeli w nich roz- rasta a potem kurczy się tkanka łączna wiodąc do zmniejszenia objętości chorych części płuca. W tych warunkach może dojść do tego, że zo- stanie uciśnięty prawie wyłącznie chorobowo zmieniony płat płuca. Na rentgenogramie w typowych przypadkach widzimy obraz bardzo znamienny, mianowicie zapadnięty mały płat przylegający do śródpiersia, oddzielony od ściany klatkl piersiowej szeroką banią pO-. wietrz a, obok rozprężonego zdrowego płata lub zdrowych płatów zaj- mujących całą połowę klatki piersiowej i oddzielonych od jej ściany wąską warstwą powietrza. Sposób powstawania pierowtnej odmy opłucnej wybiórczej nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Wśród czynników sprzyjających jej powstaniu odgrywa rolę stosunek między stopniem utraty zdolności do rozszerzania się i stopniem dążenia do zapadania się części płuca, zmie- nionych chorobowo, z jednej strony a zdolnością do rozprężania się zdro- wych płatów płuca z drugiej strony. Stosunek ten sprawia, że w nie- których przypadkach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, gro-. madzi się przeważnie w obrębie płata ze zmianami gruźliczymi. Pewną rolę odgrywają także odruchowe skurcze mięśni oskrzeli chorego płata sprzyjające jego zapadaniu SIę oraz niedodma płata powstająca wskutek zatkania światła oskrzeli wydzieliną. Odmę wybiórczą można uzyskać także w przypadkach zbitych zrostów opłucnych w dolnej części klatki piersiowej, powstałych po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej. Jeżeli w tych przypadkach jama opłucna w okolicy górnego płata płucnego jest wolna, to wprowadzając powietrze wysoko w linii pachowej lub pod obojczykiem można otrzymać odmę, która będzie uciskać tylko górny płat ze znajdującymi się w nim ogni- skami gruźliczymi nie naruszając czynności oddechowych pozostałych płatów płuca . Odma opłucna wybiórcza zdarza się częściej w tych przypadkach, w których stosuje się odmę obustronną, gdy zatem nie przekracza się niskich ciśnień w jamach opłucnych. Nadto zdrowe części obu płuc otrzy- mują w tych przypadkach więcej krwi, krew bowiem dostarczana przez tętnicę płucną, nie mogąc wypełnić w dostatecznej mierze zmienionych chorobowo części płuc, kieruje się do zdrowych płatów, a to zwiększa ich oporność na ucisk. [patrz też: , olejek makadamia, olejek arganowy do włosów, olejek arganowy ]