Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Obraz kliniczny. U osobników dotknietych

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz kliniczny. U osobników dotkniętych otępieniem starczym często można stwierdzić, że ich mózg wcześniej się starzeje niż reszta ustroju. Od początku jest to proces wybitnie przewlekły. Jeżeli są to ludzie już prepsycho- tycznie ociężali umysłowo lub nawet niedorozwinięci albo psychopatyczni, to niespostrzeżenie przychodząca zmiana na gorsze w charakterze i sprawności umysłowej nie rzuca się otoczeniu w oczy. Nie jest słuszne zbyt schematyczne twierdzenie, jakoby w otępieniu starczym chodziło o zaostrzenie prepsycho- tycznych cech charakteru, a więc gderliwi mieliby się stać zrzędami, oszczędni skąpcami itd. Często widuje się wprost odwrotnie, że ludzie towarzyscy stają się odludkami, pogodni stają się mrukliwi, kobiety kiedyś lekkomyślne popa- dają w bigoterię i głoszą przesadną surowość obyczajów. Stopniowo zanikają wszelkie szersze zainteresowania, tak iż chory poza swoimi osobistymi, małymi sprawami, nie widzi świata. Tę cechę charakteru określamy nazwą egotyzm starczy. Zdarza się nierzadko rozwój sprawy w posuwach, wówczas pogorsze- nie cech charakteru następuje w ciągu krótkiego czasu po zadziałaniu pew- nych szkodliwych czynników, np. urazów psychicznych, obłożnej choroby itd. Jeżeli choroba jest natury zakaźnej, przyjmuje się działanie czynnika infek- cyjnego. Taki sam skutek może jednak nastąpić po złamaniu szyjki kości udo- wej, zmuszającym starca do leżenia w łóżku w ciągu dłuższego czasu. W ogóle wytrącanie z codziennych obowiązków zdaje się prowadzić najszybciej do za- łamania i jest doniosłym urazem psychicznym. Znajomość tej okoliczności od- grywa rolę w profilaktyce. Jednym z pierwszych, a w rozwiniętym obrazie klinicznym podstawowym objawem jest osłabienie zdolności zapamiętywania. Chorzy zapominają, gdzie co położyli, nie pamiętają wydarzeń dnia, potem wielu dni, tygodni, i mtesięcy, wreszcie i lat. Luka pamięciowa rozciąga się z biegiem czasu coraz bardziej. W końcu ostatnia przeszłość przestaje istnieć, chociaż możliwe są wyspy pa- mięciowe na tle tej luki. Chorzy wspominając takie wyspy pamięciowe, prze- mieszczają je często daleko w przeszłość, mężczyźni często w czasy służby woj- skowej, kobiety w lata panieńskie. Nawraca wówczas osobowość dawnych lat. Kobiety podają swoje nazwisko panieńskie, mężczyźni swoją szarżę wojskową, tak jakby to było dzisiaj. Dawna osobowość może współżyć ze szczątkami póź- niejszej. Chora mówi o swoim mężu, jakby to był starający się o jej rękę, a równocześnie mówi o śmierci swojej córki, o śmierci męża itd. Zaburzenia zdolności zapamiętywania, które są zawsze na pierwszym mIeJSCU, prowadzą do ciężkich zaburzeń orientacji we wszystkich kierunkach. Chory może nie roz- poznawać osób, z którymi się codziennie styka, nie poznaje swej odzieży, jeżeli nie leży ona na zwykłym miejscu, nie może trafić do własnego łóżka. Zwłaszcza w jakimś nowym otoczeniu chory jest zupełnie zdezorientowany. Luki pamię- ciowe może wypełniać konfabulacjami (zespół Korsakowa). Zdolność przypomi- nania, oczywiście w zakresie istniejących engramów, bywa najoporniejsza na procesy wsteczne. Dawne wydarzenia chorzy opowiadają przeważnie z zadzi- wiającą dokładnością, przeżywają je czasem niemal halucynacyjną wyrazi- stością. Z biegiem czasu i zdolność przypominania słabnie, chociaż nigdy w tym stopniu co zdolność zapamiętywania. [podobne: , trądzik, medycyna estetyczna, olejowanie włosów ]

Przedziurawienia oplucnej pluca, nawet bardzo

Tuesday, July 12th, 2016

Przedziurawienia opłucnej płuca, nawet bardzo dużego, czasem nie podobna rozpoznać. Często jedynymi objawami przedziurawienia są duszność, sinica, zależne od nagłego zwiększenia ciśnienia w jamie opłucnej, oraz nasilenie gorączki i bóle kłujące w klatce piersiowej. Jeżeli miejsce przedziurawienia nie łączy się z oskrzelem, to badaniem manometrycznym także nie można wykryć przetoki, gdyż w tych przy- padkach ciśnienie w jamie opłucnej nie zmienia się. Z całą pewnością stwierdza się przetokę wlewając lipjodol do oskrzeli lub 1% roztwór błękitu metylenowego do jamy opłucnej. Przetoki opłucno-płucne przemijające lub niewielkie, powstające w przebiegu odmy opłucnej-leczniczej, mogą w obrazie rentgenowskim nie wywoływać żadnych zmian, natomiast przetoki znaczniejsze mogą przeistaczać nagle odmę niecałkowitą w całkowitą. Powstanie przetoki opłucno-płucnej wpływa rozmaicie na dalszy los chorego. Jej działanie zależy od sposobu powstania i od tego, czy otwór w płucu zarośnie, czy też pozostanie. Przetoki o burzliwym początko- wym obrazie klinicznym rokują źle bardzo często od samego początku.
Odma śródtkankowa Przetoki powstające skrycie nie pogarszają na razie stanu chorego i wy- wierają mniej ujemny wpływ na przyszłość chorego niż przetoki o po- czątku burzliwym. Przetoki przemijające najczęściej nie pogarszają wy- raźnie choroby, natomiast te, które utrzymują się trwale, działają nie- korzystnie na przebieg gruźlicy płuc. Dla zapobieżenia przetoce opłucno-płucnej nie należy stoso- wać wysokich ciśnień podczas leczenia gruźlicy płuc odmą. Trzeba także unikać uszkodzenia płuca igłą a odmę wytwarzać i dopełniać powoli i łagodnie. W przypadkach powierzchownych jam z przyczepionymi do ich ścian zrostami opłucnymi, jeżeli po 3, najpóźniej po 6 tygodniach stan odmy nie ulega zmianie, należy dla zapobieżenia przedziurawieniu płuca zrosty przepalić, a jeżeli tego dokonać nie można, to odmy zaprze- stać i zastąpić ją torakoplastyką. [podobne: , olejek kokosowy, rehabiliacja, olejowanie włosów ]