Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Lienhard (1954) podzielil ostre, psychozy

Tuesday, July 12th, 2016

Lienhard (1954) podzielił ostre, psychozy pourazowe na cztery grupy: I. Niecharakterystyczne pourazowe stany podniecenia i pomieszania. II. Pourazowe psychozy o charakterze majaczeń. IIl. Pourazowe psychozy o charakterze stanów pomrocznych. IV. Pourazowe reakcje psychotyczne, w których uaktywnia się prepsycho- tyczna dyspozycja. Kazuistyka Lienharda obejmuje 40 przypadków. W grupie 1 autor pomieścił stany podniecenia psychoruchowego z agresywnością, dezorientacją, brakiem poczucia choroby psychicznej. W stanach tych nie ma typowego dla zamroczeń zakłócenia stosunku do otoczenia i systematyzacji przeżyć, wywolanych w sta- nach tych zacieśnieniem się, do wewnętrznych przeżyć i urojeniową interpre- tacją wydarzeń zewnętrznych, Być może, stany te podpadałyby pod pojęcie confusion (pomieszanie), tak często używane w piśmiennictwie francuskim i. an- glosaskim. Opis Lienharda jest o tyle niezupełny. że brak w nim wzmianki o niepamięci, którą uważamy za retrospektywny, sprawdzian zamroczenia. Przypadki te może dałoby się zaliczyć albo do stanów splątania (amentia), albo mimo wszystko do stanów pomrocznych (obnubilatio). Grupa I słusznie więc została nazwana niecharakferystyezną. Dalsze grupy nie budzą wątpliwości. W grupie IV chodzi o uaktywnienie psychozy, która wyraźnie lub przypusz- czalnie istniała już przed urazem. Najczęściej chodziło tu o pogorszenie pro- cesu schizofrenicznego lub o reaktywne wyzwolenie fazy maniakalno-depre- syjnej. Ciekawa okoliczność wyszła na jaw co do genezy dwóch pierwszych grup. Okazało się, że czynnikiem dysponującym jest tu przewlekły alkoholizm, przy, stosunkowo silnym działaniu urazu na mózg. Omówione tu powikłania psycho- tyczne dotyczą zarówno wstrząsów mózgu, jak i cięższych urazów. [przypisy: , olejowanie włosów, olejki do włosów, deratyzacja warszawa ]

STLUCZENIE I ZRANIENIE MOZGU (CONTUSIO

Tuesday, July 12th, 2016

STŁUCZENIE I ZRANIENIE MOZGU (CONTUSIO ATQUE LACERATIO CEREBRI) Jeżeli nieprzytomność utrzymuje się czas dłuższy, to budzi się podejrzenie, że obok wstrząsu lub obrzęku mózgu, które są stanami zasadniczo przejścio- wymi albo niezależnie od tych spraw, doszło do uszkodzenia tkanki mózgowej w póstaci czy to stłuczenia, czy zranienia. W pierwszym przypadku chodzi o punkcikowate, drobne, liczne ogniskakrwo- toczne w istocie szarej i białej, w drugim przypadku o uszkodzenie nie tylko układu naczyniowego mózgu, lecz i samej jego substancji. Odróżnienie w okresie nieprzytomności, czy chodzi o wstrząs, obrzęk, czy stłuczenie lub zranienie, jest rzeczą bardzo trudną, lecz praktycznie nieko- nieczną, gdyż leczenie i tak pozostaje jednakie,-W okresie nieprzytomności da się wykryć tylko grubsze objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, drgawki jacksonowskie, rzadziej małe niedowłady, różnice w nasileniu odruchów itd. Nawet po stosunkowo lekkich urazach znaleźć można w płynie mózgowo-rdze- niowym krew. Późne objawy ogniskowe świadczą zawsze o stłuczeniu lub, zra- nieniu mózgu. Nawet jeżeli rozpoznano wstrząs mózgu, a objawy nie cofają się szybko, lecz utrzymują się nadmiernie długo, należy myśleć o uszkodzeniu sa- mej budowy tkanki mózgu, Dotyczy to także uporczywych bólów, głowy, nasi- łających się rrapaclowo, tętniących, “Wzmagających się przy nagłych ruchach, po wysiłkach i zdenerwowaniu, tudzież zawrotów głowy, które pochodzą z uszkodzenia albo błędnika, albo dróg nerwu błędnikowego w pniu mózgo- wym. Doniosłość psychiatryczną posiadają szczególnie następujące zespoły, widy- wane w następstwie stłuczeń i zranień mózgu:. USZKODZENIE PŁATOW CZOŁOWYCH Daje ono zmiany psychiczne dość znamienne, których znajomość przydaje się zwłaszcza w tych przypadkach, w których objawy neurologiczne są nikłe albo w ogóle nieuchwytne. Zespół czołowy zawiera następujące objawy: cho- rzy wykazują zaburzenia napędu psychoruchowego w postaci zaniku inicja- tywy (“spontaniczności”), hipopatii, apatii, abulii z nastrojem tępym i mruk- liwym. Szczególnie znamienne są przypadki z euforią, krotochwilnością, skłon- nośclą do odpowiedzi kpiarskich, błazeńskich i niedorzecznych oraz robierria płytkich kawałów. Te ostatnie objawy składają się na pojęcie “moria” i trudno je czasem różnicować z zespołem Gansera, puerylizmem, pseudodemencją z jed- nej strony i z kpiarsko-błaznowatym zachowaniem hebefreników z drugiej strony: Chorzy nie biorą poważnie ani swojego stanu zdrowia, ani swojego po- łożenia. Wykazują też zanik taktu i przyzwoitości, co pozostaje w związku z ogólnym obniżeniem uczuciowości wyższej. Zatracają się więc u tych chorych uczucia społeczne, patriotyczne, etyczne, estetyczne itd. Nastrój bywa chwiejny i waha się najczęściej między beztroskim dowcipkowaniem a rozdrażnieniem, popędliwością i niepohamowaniem. Jeżeli uda się badanie inteligencji, to stwierdzić można obniżenie zdolności myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo- logicznego. [patrz też: , ból pleców, olejowanie włosów, masło shea ]