Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Ustalenie czynnosci platów czolowych u

Tuesday, July 12th, 2016

Ustalenie czynności płatów czołowych u człowieka na podstawie eksperymentu klinicznego nie jest możliwe. Eksperymentu takiego dokonuje choroba, która oczy- wiście nie trzyma się granic anatomicznych. Uraz przypadkiem może uszkodzić ra- czej albo część sklepieniową, albo nadoczodołową. Guz wywołuje nawet przy naj- powolniejszym wzroście zmiany ogólne mózgowia. Jest chyba tylko jedno cierpie- nie, które naśladuje celowy eksperyment, powodując upośledzenie czynności części sklepieniowej płatów czołowych. Jest to hyperostosis frontalis interna, zespół nie- zupełnie słusznie nazywany zespołem Morgagniego – Morela- Stewarda Opisał go Morgagai z początkiem XVIII w. u kobiety bardzo otyłej o wy- glądzie męskim (virili aspektu et valde ebesa). Przypuszczano dlatego, że zgrubie- niu blaszki wewnętrznej kości czołowej musi towarzyszyć otyłość i pewne zmiany neurologiczno-endokrynologiGzne. Doświadczenie kliniczne nie potwierdziło tej łącz- ności. Cierpienie to, co prawda, z niewytłumaczonych przyczyn występuje niemal wyłącznie u kobiet i to raczej po 40 r. Ż. Osoby te nie muszą być jednak otyłe i mogą nie wykazywać objawów neurologicznych lub wewnątrzwydzielniczych. W piśmiennictwie nie zwraca się należytej uwagi na zaburzenia psychiczne, które w cierpieniu tym nie tylko górują, ale stanowią trzon obrazu klinicznego. Objawy narastają bardzo powoli. Chociaż więc cierpienie ścieśnia przestrzeń wewnątrz- czaszkową, to dzieje się to tak stopniowo i w tak nieznacznym stopniu, że prze- ważnie nie widać objawów ogól no mózgowych, poza bólami głowy przeważnie oko- licy czołowej,. bólami stałymi, tępymi, osiągającymi z upływem czasu znaczne na- silenie. Stan psychiczny odpowiada obrazowi zespołu czołowego typu sklepieniowego (syndrona convexo-frontale), a więc stopniowo zanika napęd i samorzutność, wyt- warza SIę stan abuliczno-apatyczny ze stępieniem całego życia afektywnego, z na- strojem przeważnie dysforycznym bez cech charakteropatycznych. PADACZKA POURAZOWA Bywa ona dość częstym następstwem uszkodzenia mózgu. Pierwszy napad drgawkowy, najczęściej typu jacksonowskiego, pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po urazie, czasem jednak znacznie później, nawet po wielu latach. Im dalej od urazu; tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki. Pow- stający w związku z pourazową padaczką zespól psycheorganiczny nie różni się niczym istotnym od takiego samego zespołu na tle padaczki samoistnej; jeżeli zaś jest różnica, to położyć ją trzeba na karb znacznie cięższych uszko- dzeń tkanki mózgowej w wyniku urazu w porównaniu z .uszkodzeniami stano- wiącymi istotę nie dającego się bliżej określić procesu organicznego, który wyraża się kliniczne padaczką. w każdym razie u pourazowców widuje się takie same cechy charakteropatyczne, jak u osobników z padaczką samoistną, [przypisy: , opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, wózki dziecięce ]

Odma oplucna czesciowa (Pneumothorax partialis)

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna częściowa (Pneumothorax partialis) Od odmy opłucnej wybiórczej odróżnia się odmę opłucną częściową, zwaną także niecałkowitą. Przez to miano rozumie się taką odmę, w której są uciśnięte tylko zdrowe części płuca, a chore pozo- stają nieuciśnięte lub małp uciśnięte. Dzieje się to wtedy, kiedy znaczna część płuca – najczęściej górny płat – jest silnie przyrosła do ściany klatki piersiowej. Zatem, jest to stan odwrotny niż odma opłucna wy- biórcza. W razie stwierdzenia trwale utrzymującej się odmy częściowej należy dopełnień zaniechać li przejść do leczenia gruźlicy innymi meto- dami.
Odma opłucna nienasycona (Pneumothorax insatiabilis) Mianem: “odma opłucna nienasycona” (Burnand) nazywa się taką odmę, która, pomimo zupełnie prawidłowego wykonania, szybko znika, nawet gdy do jamy opłucnej .wprowadza się dużo powietrza dobrze od- prężającego płuco. Zatem nie należą tutaj przypadki, w których po- wietrze mylnie wprowadza się do jamy brzusznej pod przeponę, do oskrzela lub do przestrzeni między opłucną ścienną a ścianą klatki pier- siowej, kiedy powstaje tzw. odma podopłucna (emphysema subpleurale). Odma nienasycona zdarza się rzadko. W Uzdrowisku m. st. Warszawy dla chorób płucnych w Otwocku na materiale .Iiczącym przeszło 2.000 osób spostrzegano (HaLina Poplawska) odmę nienasyconą tylko 25 razy, czyli w 1,25% przypadków, Odróżnia się odmę nienasyconą wczesną (pneumothorax insatia- bilis praecox) i późną (pneumothorax insatiabilis tardus). Do postaci wczesnej zalicza się odmę nienasyconą powstającą podczas, wytwarzania odmy leczniczej oraz w początkowym okresie jej istnienia, do postaci późnej – przypadki powstające dopiero w późniejszych okresach le- czenia odmą. W obu postaciach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej znika szybko, natychmiast lub w kilka dni po zabiegu. [więcej w: , opieka medyczna, olejek arganowy, rozstanie ]