Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Lauber (1958) omówil 14 przypadków

Tuesday, July 12th, 2016

Lauber (1958) omówił 14 przypadków uszkodzenia płatów czołowych z niepoha- mowaną skłonnością do rozpasania płciowego lub ekshibicjonizmu. Z przypadków tych było po połowie uszkodzeń części górnej płatów czołowych i części oczodoło- wej. Nawet u chorych z wybitnie obniżonym napędem psychoruchowym można było stwierdzić impulsywną skłonność do wykroczeń płciowych, z czego autor wysnuwa wniosek, że nie chodzi tu tylko o zjawiska odhamowania, lecz o atawistyczną re- gresję do wcześniejszego okresu filogenetycznego. Niektórzy widzą w płatach czołowych człowieka naj precyzyjniejszy wytwór roz- woju filogenetycznego, posuwając się nawet do określenia ich nazwą. narządu czo- łowego (Mazurkiewicz). Doświadczalne badanie płatów czołowych jest zadaniem trudnym i nie bardzo miarodajnym z uwagi na ogromny niestosunek między rozwo- jem płatów czołowych u zwierzęcia i u człowieka. Wycinanie płatów czołowych jest sposobem bardzo brutalnym, niemniej jest jedyną drogą eksperymentalną dla badań nad czynnością płatów czołowych. Warto szczególnie podkreślić skłonność do ner- wic, widywaną u chorych po urazach w ogóle, ale zwłaszcza u tych, którzy doznali uszkodzenia płatów czołowych. Dużo światła na rolę płatów czołowych rzuciły doświadczenia Konorskiego i jego szkoły (1955), polegające na usuwaniu różnych okolic kory mózgowej po uprzednim wyuczeniu zwi erzęcia reagowania w określony sposób na• określone bodźce lub sy- tuacje. Po zabiegu sprawdza się wpływ na wyuczoną czynność, np. na określone odruchy warunkowe. Wówczas skutki operacji możemy w sposób ścisły wyrazić w terminach fizjologii wyższych czynności nerwowych. Wytwarzano np. u psów ruchowy pokarmowy odruch warunkowy polegający na tym, że na różne bodźce (słuchowe, wzrokowe, dotykowe) pies kładł na karmik łapę i ruch ten był wzmac- niany przez pokarm. Prócz tego wytwarzano szereg rozmaitych odruchów hamul- cowych. U tak przygotowanego zwierzęcia usuwano biegun czołowy bądź do sulcus praesylvicus, bądź aż do przedniej części gyrJ.Ls sigmoideus anterior włącznie. Wszyst- kie doświadczenia dały. jednorazowy wynik: po operacji następowało silne i stop- niowo (w ciągu tygodni i miesięcy) ustępujące rozhamowanie hamulcowych odru- chów warunkowych. S [przypisy: , proktolog, dieta i odchudzanie, pieczenie w miejscach intymnych ]

Obled zazdrosci moze sie kojarzyc

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd zazdrości może się kojarzyć z obłędem prześladowczym. Wówczas chory, przeświadczony o niewierności żony, dopatruje się zamachów na swoje życie z jej strony i ze strony rzekomych zalotników żony. Urojenia te, zwykle dobrze usystematyzowane, odznaczają się nieprawdopodobnym bezkrytycyzmem i pro- wadzą czasem do działań przestępczych w stosunku do urojonych wrogów. Jeżeli urojeniom towarzyszą omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe, przy stosunkowo dobrej modulacji uczuciowej i nienaruszonym zrębie ospbowości, to mówimy o nawarstwionym zespole parafrenicznym. Trudno go wprawdzie odgraniczyć od paranciidu schizofrenicznego, jed- nakże jeśli się zważy, że brak jest rozpadu osobowości i typowych dla schi- zofrenii zaburzeń afektywnych, to większość psychoz starczych z urojeniami i omamami należy zaliczyć raczej do parafrenii. Jeżeli chorego obserwujemy w ciągu wielu lat, możemy czasem stwierdzić, że paranoja starcza przez dołą- czenie się omamów stopniowo lub w ciągu krótkiego• czasu przeistacza się w zespół parafreniczny. Chory twierdzi, że go okradają, że nim pcniewierają, że dybią na jego dobre imię lub wręcz dążą do jego zguby. Chowa on wszystko, co w jego oczach ma jakąkolwiek wartość, następnie zapomina, co gdzie scho- wał i wśród złorzeczeń oskarża otoczenie o grabież. Ponieważ chowa tak-przed- mioty codziennego użytku i bezwartościowe, a następnie ich wszędzie szuka, w mieszkaniu jego powstaje nieopisany bałagan, po którym czasem na pierw- szy rzut oka można postawić rozpoznanie. Ponieważ wszystko chowa pod klu- czem i klucze gubi, co raz to musi wzywać ślusarza do otwarcia zamków -, W skutkach swoich własnych niedorzecznych działań chory widzi prześlado- wania wrogów, którzy rozmyślnie otwierają kurki od gazu, zatykają zlew wo- dociągowy, wyk adają klucze, niszczą przedmioty codziennego użytku itd. Z bie- giem czasu omamy dostarczają nowych dowodów wrogich knowań. Przez dziurkę od klucza wpuszcza się choremu gazy trujące, do jedzenia dosypuje się truciznę, pod drzwiami wyprawia się hałasy, pod oknami wykrzykuje się przez- wiska i pogróżki. Powodem tych nieprzyjaznych działań ze strony krewnych ma być chęć zawładnięcia majątkiem chorego lub zemsta w związku z daw- – nymi porachunkami. Czasem urojenia zazdrości wplatają się w system prze- śladowczy, wówczas wrogie działania tłumaczone są jako knowania kochanków żony. Pod wpływem urojeń chory może się zabarykadować lub zasypywać wła- dze doniesieniami i skargami. Po umieszczeniu chorego w zakładzie zamknię-. tym zarówno zespół prześladowczy paranoiczny, jak i parafreniczny może rychło stracić na sile lub zupełnie się cofnąć. Można wówczas stwierdzić, że proces otępieniowy wcale nie jest bardzo daleko posunięty. Czasem po pew- nym czasie zespół psychotyczny daje nawrót i może trwać nawet wiele lat, bez względu na to, czy proces otępieniowy posuwa się szybciej czy wolniej na- przód. W przebiegu otępienia starczego może wystąpić również zespół kataleptyczny, i to zarówno typu woskowatego, jak i sztywnego. Do bardzo częstych powikłań należą ponadto zespoły reaktywne wszelkich od- mian. [podobne: , pieczenie w miejscach intymnych, tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]