Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Przy pewnej wprawie opisany zespól

Tuesday, July 12th, 2016

Przy pewnej wprawie opisany zespół pozwala na dość pewne rozpoznanie sprawy toczącej się w płacie skroniowym, Różnica między tym zespołem a opi- sanymi wyżej zespołami Kltivera-Bucyego i Terziana-Dalle Ore zdaje się być natury ilościowej; te dwa ostatnie powstają w następstwie brutalnej lobek- tomii, podczas gdy zespół skroniowy powstaje stopniowo na skutek rozwija- jącego się procesu czy to swoiście padaczkowego, czy nowotworowego, czy też nawet pourazowego, lecz który nie uszkodził płata skroniowego doszczętnie.
AMNESTYCZNY ZESPOL KORSAKOWA Uchodzi on słusznie za jeden z najcięższych zespołów organicznych. Może on występować w następstwie zarówno wstrząsu mózgu, jak zranień i stłuczeń mózgu. Często – podobnie jak alkoholiczny zespół Korsakowa – stanowi on zejście przebytego majaczenia. Luki pamięciowe mogą tu być różnej rozleg- łości, lecz konfabulacje nie ulegają nigdy tej bujności i sugestywności co w ze- spole Korsakowa alkoholicznym. Szczególnie uderza tutaj niemożność powią- zania wydarzeń w czasie. Wskutek ciężkich zaburzeń zdolności zapamiętywa- nia powstają luki pamięciowe, najczęściej dotyczące ostatnich przeżyć, Ale zda- rzają się i wyrwy pamięciowe dotyczące dawniejszych wycinków czasu. Często dawniejsze wydarzenia, które w jego pamięci straciły związek czasowy z in- nymi przeżyciami, chory wspomina jako naj świeższe, wczorajsze wypadki. Od alkoholicznego zespołu Korsakowa odróżnia się Urazowy nastrojem raczej dysforycznym i przebiegiem na ogół pomyślniejszym, gdyż konfabulacje z bie- .giem czasu mogą złagodnieć i ustąpić, a nawet – przynajmniej w społecznym znaczeniu – może nastąpić wyzdrowienie. Z zasady pozostają jednak trwałe zmiany charakterologiczne, znamienne dla stanów pourazowych. PARKINSONIZlM POURAZOWY Niczym istotnie nie różni się on od takiegoż samego zespołu po śpiączkowym zapaleniu mózgu. Poza typowymi objawami neurologicznymi zależnymi od uszkodzenia striopallidum, dochodzi tu do zmian psychologicznych, wyrażają- cych się zmniejszeniem napędu psychoruchowego, hipopatią, biernością w kon- takcie z otoczeniem, obniżeniem życia popędowego, nastrojem raczej przy- gnębionym. Często spotkać można przewrażliwienie ze skłonnością do rozdraż- nień. Euforia wyraża się niedostateczną oceną własnego położenia. W przeci- wieństwie do parkinsonizmu pośpiączkowego, nie jest tu tak wyraźnie zazna- czona popędliwość, zwłaszcza jeśli chodzi o impulsy płciowe i także chorzy ci rzadziej miewają zatargi z otoczeniem. Przebieg jest też łagodniejszy, z pewną dążnością do poprawy. Raczej rzadko widuje się postacie postępujące. W pow- stawaniu tych cierpień dużą rolę odgrywają urazy powietrzne, np. przy wy- buchach pocisków artyleryjskich i bomb, co w medycynie wojennej jest bardzo ważne (barotrauma). [więcej w: , bielizna nocna, powiększanie piersi, artykuły fryzjerskie ]

CHOROBA PICKA Etiologi tego cierpienia

Tuesday, July 12th, 2016

CHOROBA PICKA Etiologi tego cierpienia nie jest jasna. Dziedziczność zdaje się odgrywać tutaj pewną rolę. Patogeneza i anatomia patogeniczna. Początek tego stosunkowo rzadkiego cierpienia przypada na okres przedstarczy, między 45 a 60 r. Ż., dlatego niektórzy zaliczają te przypadki do otępienia przedstarczego (dementia praesenilis). Zachodzą jednak ważne różnice. Nie zanika tu bowiem, jalyw .otępieniu starczym, cała kora mózgowa, lecz jej poszczególne części. Wskutek zaniku komórek mózgo- wych zawoje mózgowe cieńczeją czasem do szerokości 3 mm, a rowki pogłębiają się. Przeważnie zanikowi ulegają rozmaite warstwy kory, chociaż czasem przewa- żają zaniki górnych jej części. Są dwie postacie choroby Picka: jedna, w której na pierwszym planie są zaniki, płatów czołowych, przy czym okolica zawojów środkowych jest stosunkowo mało zmieniona, i druga postać, w której górują zaniki płatów skroniowych, przy czym naj mniejsze zmiany stwierdza się w zawoju górnym i czołowym dolnym. Pierwsza z wymienionych postaci ma największe znaczenie w psychiatrii. Inne części kory dotknięte bywają również zanikiem, chociaż w mniejszym stopniu. Także istota biała ulega zanikowi. Zanikłe części kory odgraniczają się ostro od reszty. Jak z powyższego widać, najbardziej cierpi wskutek zaniku kora filogenetycznie naj- inl:odsza, stąd w obrazie klinicznym na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia naj- bardziej człowieczych czynności psychicznych. Miejsce zanikłych części zajmuje płyn mózgowo-rdzeniowy (hydrocephalus e vacuo), co stwierdzić można za życia pneu- mo encefalografią. Najczęściej spotykanymi histopatologicznymi składnikami (Opal- ski) są balonowate komórki nerwowe, kule srebro chłonne i zmiany alzheimerowskie we włókienkach nerwowych. Rzadko spotyka się płytki starcze. Jak w otępieniu starczym, tak i tutaj stwierdza się często w okresie prepsychotycznym niedorozwój umysłowy, psychopatię, alkoholizm i inne sprawy, pomniejszające wartość tkanki mózgowej. [patrz też: , rozstanie, odzież dla dzieci, powiększanie piersi ]