Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Odma oplucna ciemna (Pneumothorax opccus),

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna ciemna (Pneumothorax opccus), W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną powstać .może, chociaż stosunkowo rzadko, obraz rentgenowski, stanowiący. negatyw zwykłego obrazu: odma jest ciemna, a graniczące z nią płuco – jaśniejsze. Zmiana ta dotyczy przeważnie dołnej części klatki, piersiowej. Tutaj badaniem radiologicznym stwierdza się w bocznej części po stronie odmy cień, w którym nie ma żadnego rysunku płucnego, a przyśrodkowo od niego w okolicy wnęki, a niekiedy także ku dołowi od niej – jaśniejsze pole, ograniczone ostro linią łukowatą lub nieregularną, wypukłą na zewnątrz. W tym polu widać wyra żnie rysunek płuca prawicłowy lub niezna- cznie tylko zmieniony. Ciemniejsze boczne pole jest wyrazem znacz- nego zgrubienia opłucnej, natomiast jaśniejsze pole przyśrodkowe zależy od powietrznego lub mało tylko zmienionego dolnego płata płucnego, przyrośniętego w części przykręgowej do niezgrubiałej opłucnej ściennej grzbietowej. Warunki, niezbędne do powstania odmy opłucnej ciemnej, są nastę- pujące: 1. wczesne powikłanie odmy opłucnej leczniczej suchym zapaleniem opłucnej z zejściem w przyrośnięcie dolnego płata płucnego w okolicy przykręgowej bez zgrubienia opłucnej ściennej; 2. prawidłowy stan dolnego płata płucnego: lub nieznaczne tylko w nim zmiany; 3. dołączenie się w okresie późniejszym wysiękowego zapalenia opłucnej z zejściem w znaczne zgrubienie opłucnej w tych miej- scach, w których nie doszło przedtem do zrostu płuca z opłucną ścienną. Zgrubienie dotyczy przede wszystkim opłucnej ściennej dochodząc do 7 i nawet 12 mm a w małej tylko mierze opłucnej płuc, której drogi limfatyczne są znacznie szersze niż delikatna sieć naczyń chłonnych opłucnej ściennej. Prócz tego drogi limfa- tyczne opłucnej płuc są bardzo obficie zespolone z naczyniami limfatycznymi płuca. Toteż wysięk opłucny nie utrudnia odpływu limfy z blaszki opłucnej płuc i z powierzchownych warstw płuca do dużych węzłów wnękowych. [przypisy: , odżywka do włosów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Karmy dla psów ]

W przypadkach tych najskuteczniejszym lekiem

Tuesday, July 12th, 2016

W przypadkach tych najskuteczniejszym lekiem okazał się Neophenal-Polfa, który w dawce dobowej 0,50-0,75 zapobiegał trwale opisanym napadom po- mrocznym. Napady tego typu zależą naj prawdopodobniej od zmian w płatach skroniowych (Bilikiewicz i Jaklewicz 1965). Starcze stany pomroczne nie zaw- sze występują w czystej postaci, przynajmniej nie zawsze da się to stwierdzić. Znacznie częściej występują jako mieszane zespoły majaczeniowo-zamroczeniowe, które czasem utrzymują się bardzo długo, nawet mie- siącami. I tutaj jednak z reguły pojawiają się lucida intervalla, w czasie któ- rych chorzy. odzyskują na krótki czas krytycyzm i poczucie choroby, chociaż okres psychozy objęty jest zupełną lub niemal zupełną niepamięcią. Zespoły kręgu schizofrenicznego mogą również ł wikłać pod- stawową sprawę. Zespoły paranoidalne zużytkowują zwykłą treść urojeń-rprześladowczych, hipochondrycznych, zubożenia, grzeszności i małości, dodając do nich żywe omamy wszystkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. Afekt sztywnieje, a osobowość ulega czasowemu, lub częściej trwałemu rozpadowi. Zespół katatoniczny czasem trudno jest odróżnić od melancholii, która dawać może również osłupienie. Obydwa zespoły mogą się zresztą prze- platać. Również bardzo trudne jest różnicowanie między katatonią hiperkine- tyczną a depresją o typie melancholia agitata. Dwa te zespoły często kojarżą się w obrazie mieszanym. Dotyczy to zwłaszcza stanów osłupienia, z którego chory zrywa się nagle, popadając w stan podniecenia psychoruchowego (raptus melancholico-catatonicus). Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego zdarzaj ą się często, zwłaszcza tzw. paranoia senilis. Może ona przybierać wygląd obłędu prześladowczego, sensytywnego albo – szczególnie często – obłędu zazdrości. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, przydomowe oczyszczalnie ścieków, domowe sposoby na trądzik ]