Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Do wytworzenia otoku olejnego stosuje

Tuesday, July 12th, 2016

Do wytworzenia otoku olejnego stosuje się 5510 oliwę gomenolową, dokładnie wyjałowioną. Do jej wprowadzenia do jamy opłucnej pole-, cono różne przyrządy. Najczęściej posługujemy się strzykawką Kiissa objętości 50 ml oraz igłami długości 3 cm, o średnicy światła 1 mm. Igły cieńsze nie nadają się, gdyż przepływ przez nie oliwy byłby bardzo, trudny, igieł zaś grubszych stosować nie można, ponieważ oliwa mogłaby przez otwór pozostający po wyjęciu igły dostawać się do ściany klatki piersiowej i wywoływać tutaj zapalenie aż do ropowicy włącznie. Wylot strzykawki ma odgałęzienie z kranem, za pomocą którego można łatwo nabierać nowe porcje oliwy z ampułki do strzykawki jej nie zdejmując. Po zamknięciu kranu oliwa pod naporem tłoka strzykawki przepływa przez wężyk gumowy do igły, wkłutej do jamy opłucnej. Do mierzenia ciśnienia w jamie opłucnej w czasie zabiegu polecano różne przyrządy. Nie znalazły one szerszego zastosowania. Praktycznie w razie obecności w jamie opłucnej powietrza wprowadza się do górnej części przestrzeni, zajętej odmą, jedną igłę. i przymocowuje się ją przylepcem, poniżej zał wkłuwa się drugą igłę, połączoną z ampułką oliwy. Podczas wtłacza- nia oliwy przez dolną igłę powietrze odpływa automatycznie z famy opłucnej przez igłę górną albo może być przez nią w odpowiednich ilo- ściach aspirowane po połączeniu igły z ssącym przyrządem. Postępo- wanie to umożliwia równocześnie mierzenie podczas zabiegu wysokości ciśnienia w jamie opłucnej. W przypadkach, w których w jamie opłucnej prócz powietrza znajduje się także wysięk, należy go przedtem całko- wicie wypuścić. Dla zapobieżenia znaczniejszemu rozszerzeniu się płuca należy od czasu do czasu wypuszczanie wysięku przerywać i wprowadzać powietrze. Po zupełnym usunięciu wysięku wprowadza się oliwę ogrzaną do 38-40° C w takiej ilości by ciśnienie w jamie opłucnej powyżej jej poziomu było ujemne. [przypisy: , bielizna nocna, protetyka, psycholog Kraków ]

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Do najczestszych

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pa- mięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć na- stępową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłu- czenie lub zranienie mózgu – me zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwraązcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i koja- rzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przy- gnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się riastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory roz- dwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wyplywającymi z rozszczeplennej oso- bowości. Chociaż w pourazowych- stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwał- townymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piś- miennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm. prze- wlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania ma- jaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego ro- dzaju sytuację. Treść omamów i: urojeń może być i inni. Niepokój psychoru- chowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu de- lirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie pod- kreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypelnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z uro- jeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu u.derza u chorych zwol – nienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzy- mują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie na- leżą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, rwa kulszowa, psycholog Kraków ]