Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Psychozy.

Tuesday, July 12th, 2016

Lienhard (1954) podzielił ostre, psychozy pourazowe na cztery grupy: I. Niecharakterystyczne pourazowe stany podniecenia i pomieszania. II. Pourazowe psychozy o charakterze majaczeń. III. Pourazowe psychozy o charakterze stanów pomrocznych. IV. Pourazowe reakcje psychotyczne, w których uaktywnia się prepsychotyczna dyspozycja. Kazuistyka Lienharda obejmuje 40 przypadków. W grupie 1 autor pomieścił stany podniecenia psychoruchowego z agresywnością, dezorientacją, brakiem poczucia choroby psychicznej. W stanach tych nie ma typowego dla zamroczeń zakłócenia stosunku do otoczenia i systematyzacji przeżyć, wywołanych w stanach tych zacieśnieniem się, do wewnętrznych przeżyć i urojeniową interpretacją wydarzeń zewnętrznych, Być może, stany te podpadałyby pod pojęcie confusion (pomieszanie), tak często używane w piśmiennictwie francuskim i anglosaskim. Opis Lienharda jest o tyle niezupełny, że brak w nim wzmianki o niepamięci, którą uważamy za retrospektywny, sprawdzian zamroczenia. Przypadki te może dałoby się zaliczyć albo do stanów splątania (amentia), albo mimo wszystko do stanów pomrocznych (obnubilatio). Grupa I słusznie więc została nazwana niecharakterystyczną. Dalsze grupy nie budzą wątpliwości. W grupie IV chodzi o uaktywnienie psychozy, która wyraźnie lub przypuszczalnie istniała już przed urazem. Najczęściej chodziło tu o pogorszenie procesu schizofrenicznego lub o reaktywne wyzwolenie fazy maniakalno-depresyjnej. Ciekawa okoliczność wyszła na jaw co do genezy dwóch pierwszych grup. Okazało się, że czynnikiem dysponującym jest tu przewlekły alkoholizm, przy stosunkowo silnym działaniu urazu na mózg. Omówione tu powikłania psychotyczne dotyczą zarówno wstrząsów mózgu, jak i cięższych urazów. [przypisy: rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja niemowląt ]

Określenie “neurastenia komocyjna” .

Tuesday, July 12th, 2016

Określenie “neurastenia komocyjna” jest dwuznacznikiem, gdyż oznacza albo czynnościowy zespół neurasteniczny, którego punktem wyjścia był wstrząs mózgu, albo trwałą zmianę charakterologiczną natury organicznej, w której obrazie klinicznym skłonność do stanów nerwicowych w rodzaju neurastenii zazwyczaj wybija się na czołowe miejsce. Nazwa encephalosis byłaby niezła gdyby nie to, że rozumie się przez nią w piśmiennictwie wszystkie organiczne następstwa somatyczno-psychiczne urazów i spraw natury niezapalnej, ponadto w nazwie tej nie jest podkreślona przewaga psychicznych zaburzeń. Ten ostatni zarzut można zrobić i nazwom “urazowa astenia mózgowa”; czyli cerebrastenia, tudzież nazwie “urazowa encefalopatia”, rozpowszechnionym w piśmiennictwie radzieckim. Nazwa “cerebrastenia” jest ponadto filologicznie niezręczna, gdyż łączy w jednym wyrazie źródłosłowy łaciński z greckim. Znaczenie lekarskie, społeczne i sądowo- psychiatryczne charakteropatii pourazowych jest ogromne. Rozpoznanie różnicowe w stosunku do psychopatii nastręcza niekiedy dużo trudności ze względu na podobieństwo fenomenologiczne. Z tych też względów omówimy szczegółowo charakteropatie łącznie z psychopatiami.
PRĄD ELEKTRYCZNY JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY. Może tu chodzić w pierwszym rzędzie o porażenie piorunem, prądem z sieci. Następstwa takiego wypadku mają to samo znaczenie co urazy mechaniczne. Jeżeli nie dojdzie do śmierci na miejscu, to stan dotkniętego wypadkiem nie różni się od stanu po wstrząsie mózgu. Powrotowi do świadomości towarzyszy z zasady stan zamroczenia, który często przebiega z niepokojem psychoruchowym i lękiem. Po kilku godzinach lub w ciężkich przypadkach – dniach, ten stan mija, pozostawiając typową niepamięć nie tylko z okresu nieprzytomności, ale i z okresu zamroczenia, a przeważnie i mniej lub więcej rozległą niepamięć wsteczną. Po przejaśnieniu świadomości w ciągu paru tygodni trwają jeszcze bóle i zawroty głowy oraz mnóstwo zaburzeń wegetatywnych, obniżających zdolność do pracy chorego. Przeważnie następuje potem wyzdrowienie. Czasem jednak pozostają trwalsze następstwa wypadku o cechach charakteropatii. [podobne: rehabilitacja dzieci, rehabilitacja dzieci z autyzmem, rehabilitacja kregoslupa ]