Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI.

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI. Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pamięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć następową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłuczenie lub zranienie mózgu – nie zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwłaszcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i kojarzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przygnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się nastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory rozdwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wypływającymi z rozszczepiennej osobowości. Chociaż w pourazowych stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwałtownymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piśmiennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm przewlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania majaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego rodzaju sytuację. Treść omamów i urojeń może być i inna. Niepokój psychoruchowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu delirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie podkreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypełnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z urojeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu uderza u chorych zwolnienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzymują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie należą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, rwa kulszowa, psycholog Kraków ]

Zespół organiczny.

Tuesday, July 12th, 2016

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach elektrycznych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe rozmiary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w czasie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie, że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zazwyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocieszyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem euforycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi w stanach onejroidalnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele przemawia za tym, że chodzi tu może o jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamięcią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwierdzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z powodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psychoorganicznego przemijają, pozostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolności przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle biorąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem zamroczeniowym zasadniczo czynnościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycznym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]