Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Do najczestszych

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pa- mięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć na- stępową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłu- czenie lub zranienie mózgu – me zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwraązcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i koja- rzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przy- gnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się riastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory roz- dwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wyplywającymi z rozszczeplennej oso- bowości. Chociaż w pourazowych- stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwał- townymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piś- miennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm. prze- wlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania ma- jaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego ro- dzaju sytuację. Treść omamów i: urojeń może być i inni. Niepokój psychoru- chowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu de- lirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie pod- kreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypelnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z uro- jeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu u.derza u chorych zwol – nienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzy- mują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie na- leżą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, rwa kulszowa, psycholog Kraków ]

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa

Tuesday, July 12th, 2016

Od czasów wprowadzenia do lecznictwa wstrząsów elektrycznych miewamy do . czynienia z zasadniczo odwracalnym i łagodnym zespołem organicznym, któremu nadano nie bardzo udaną nazwę reakcji organicznej po wstrząsie elektrycznym. Powikłanie to występuje bardzo rzadko. Nie udało się dotąd wyświetlić jego przyczyn. Nie zależy ono od przedawkowania prądu ani od nadmiernej liczby zastosowanych zabiegów. Prawdopodobnie są jakieś osobnicze właściwości usposabiające do reagowania na lecznicze dawki prądu powstawaniem ostrych objawów, których całokształt odpowiada pojęciu zespołu organicznego. Zazwyczaj już po kilku pierwszych wstrząsach “elektrycz- nych można zauważyć, że zwykłe zaburzenia pamięci osiągają niezwykłe roz- miary, do tego stopnia, że chory traci w szerokim zakresie orientację w cza- sie, a także w miejscu i otoczeniu. Przeważnie zachowuje on krytycyzm i ma poczucie,. że coś niedobrego się z nim dzieje. To poczucie choroby godzi się zaz- wyczaj z nastrojem euforyczno-optymistycznym w tym znaczeniu, że chory zdaje się nie przejmować skargami, które wypowiada, i daje się łatwo pocie- szyć. Podstawowy afekt można określić jako tępy, najczęściej z odcieniem eufo- rycznym, znacznie rzadziej z dysforią i skłonnością do płaczliwości -. Niektórzy chorzy wypowiadają swoje skargi w sposób przypominający wypowiedzi yv sta- nach onejroidnych: czuję się jakby zgubiony, nie wiem co się ze mną dzieje, co to. wszystko znaczy, coś we mnie zamarło, czy ja w ogóle żyję. Wiele prze- mawia za tym, że chodzi tu może o. jasne zamroczenie, zwłaszcza że z zasady po przeminięciu tego stanu stwierdza się zupełną niepamięć wraz z niepamię- cią wsteczną. Rozpoznanie tego zespołu, i to jak najwcześniejsze, posiada ogromną doniosłość, byłoby bowiem błędem sztuki, gdyby dalej stosowano wstrząsy elektryczne. Błędu tego nie usprawiedliwiałby fakt, że często stwier- dzić można korzystny wpływ reakcji organicznej na przebieg psychozy, z po- wodu której podjęto leczenie wstrząsowe. Sprawa jest o tyle łagodna, że po tygodniu, rzadziej później, objawy zespołu psycheorganicznego przemijają, po- zostawiając poza luką pamięciową, typowe dla leczenia elektrowstrząs owego osłabienie zdolneści przypominania. Tylko wyjątkowo przyćmienie świadomości z przestawieniem na osobowość rozszczepienną przybiera znaczniejsze rozmiary, prowadząc do podniecenia psychoruchowego. Z opisu tego widać, że ściśle bio- rąc, reakcja organiczna graniczy z zespołem żarhroczeniowym zasadniczo czyn- nościowym, wywołanym przez uszkodzenie tkanki mózgowej prądem elektrycz- nym, albo raczej przez napad drgawkowy. Podobne powikłania widuje się i po wstrząsach insulinowych. Nie słyszy się natomiast, aby wstrząsy kardiazolowe prowadziły do takich następstw. [przypisy: , uprawnienia sep, rwa kulszowa, odżywki do rzęs ]