Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

ZESPOL SKRONIOWY Po obustronnym zniszczeniu

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOL SKRONIOWY Po obustronnym zniszczeniu płatów skroniowych włącznie z rogami Amona widuje się objawy, którym nadano nazwę- zespołu Klivera – Bueyego. Na zespół ten składają się następujące objawy: utrata zdolności rozpoznawa- nia osób, nawet najbliższych krewnych, zaburzenia afektywne w postaci utraty zdolności reagowania wściekłością lub strachem, wzmożenie aktywności płcio- wej (hypersexualitas), żarłoczność (bulimisi), wzmożone reagowanie na zew- nętrzne bodźce przypadkowe odciągające uwagę od wątku zainteresowania (hy- permetamorphosis), wreszcie ciężkie zaburzenia pamięci. Anastasopoulos : (1958) , opisał przypadek mnogiego nowotworu prawego płata skroniowego, sięgającego głęboko w istotę białą i w róg Amona aż do, wzgórza, w przebiegu którego OprÓCZ ciężkiego otępienia, zmiany osobowości, zaburzeń pamięci i snu doszło do wybitnego wzmożenia popędu płciowego, Mianowicie 68-letni pacjent mie- wał na dobę do 12 stosunków płciowych, po każdym stosunku sypiał 1-2 go- dzin. Zmarł wśród objawów szybko postępującej demencji, aż do ostatka mie- wał niezwykle częste erekcje, chociaż nie miał już siły dokonać aktu płciowego. Spostrzeżenia tego rodzaju rzucają światło na czynności płatów skroniowych. Wymieniony autor dochodzi do wniosku, że płaty te wywierają działanie akty- wujące na korę mózgową i hamujące na podwzgórze. Grunthal (1959) zwróciJ: uwagę na znaczną różnicę, jaka zachodzi między skutkami operacyjnego usunięcia rogów Amona u małpy rhesus i u człowieka. U małpy stwierdza się zawsze zespół Kluvera-Bucyego, u człowieka tylko wówczas, gdy i reszta mózgu jest zniszczona wskutek rozlanego procesu, a więc gdy nie ma już możliwości skompensowania powstałych ubytków psychicz- nych.•U małpy tych możliwości wyrównawczych nie ma, dlatego pooperacyjne zmiany psychiczne są naj cięższego stopnia i nieodwracalne. U człowieka otę- pienie bywa częstokroć nieznaczne, zaburzenia pamięci mogą się w dużym stopniu cofnąć, często pozostaje tylko zespól Korsakowa różnego stopnia. [podobne: , fizjoterapia, Stomatolog Kraków, zagęszczanie rzęs ]

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM

Tuesday, July 12th, 2016

INNE CZYNNIKI RÓWNOZNACZNE Z URAZEM Wymienić tu trzeba przede wszystkim udar słoneczny i przegrzanie z utratą świadomości, po której z zasady, jeśli nie nastąpi śmierć, występuje stan po- mroczny lub amentywny z niepamięcią. Psychozy te przebiegają często z dużym podnieceniem psychoruchowym, agresywnością i popędami samobójczymi. Po- dobne stany widuje się u odratowanych wisielców. W, piśmiennictwie opisuje się te stany pod nazwą psychoz strangulacyjnych (psychosis post stranquia- tionem). Zarówno psychozy poudarowe i hipertermiczne, jak i strangulacyjne zwykle nie trwają dłużej niż kilka godzin. Trwalsze zmiany charakteropatyczne następcze nie są znane.
NASTĘPSTWA WIELOKROTNYCH URAZÓW MÓZGU U PIĘŚCIARZY (DEMENTIA AC CHARACTEROPATHIA PUGILISTICA) Podstawą anatomopatologiczną przewlekłych zaburzeń psychicznych pięścia- rzy jest tzw. encephalopathia traumatica pugilum (pugil, is – pięściarz, pugi- latio – walka na pięści). Zmiany te, morfologicznie przypominające obrazy wi- dywane w parkinsonizmie, są szczególnie wyraźne u sportowców uprawiają- cych w• ciągu. WIelu lat pięściarstwo i narażonych na wielokrotnie powtarzające się urazy mózgu. Grahmann i Ule (1957) dzielą na podstawie piśmiennictwa i własnych badań następstwa te na następujące grupy: 1. Przypadki postępującego otępienia. Pneumoencefalograficznie stwierdza się tu postępujące zmiany zanikowe. 2. Przypadki z niepostępującymi (stacjonarnymi) neurologicznymi odchyle- niami od stanu prawidłowego. Po dłuższym czasie jednak do tego stanu ubyt- kowego może się dołączyć obraz postępującego otępienia. Istotnie spotyka się przypadki, w których po wieloletnim okresie trwałego stanu ubytkowego nie postępującego pojawia się postępujące pogarszanie się stanu psychicznego. 3. Przypadki z nawarstwionymi psychozami typu paranoidalnego lub kata- tonicznego. [przypisy: , artykuły fryzjerskie, olej lniany, Stomatolog Kraków ]