Posts Tagged ‘trądzik’

Obraz kliniczny. U osobników dotknietych

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz kliniczny. U osobników dotkniętych otępieniem starczym często można stwierdzić, że ich mózg wcześniej się starzeje niż reszta ustroju. Od początku jest to proces wybitnie przewlekły. Jeżeli są to ludzie już prepsycho- tycznie ociężali umysłowo lub nawet niedorozwinięci albo psychopatyczni, to niespostrzeżenie przychodząca zmiana na gorsze w charakterze i sprawności umysłowej nie rzuca się otoczeniu w oczy. Nie jest słuszne zbyt schematyczne twierdzenie, jakoby w otępieniu starczym chodziło o zaostrzenie prepsycho- tycznych cech charakteru, a więc gderliwi mieliby się stać zrzędami, oszczędni skąpcami itd. Często widuje się wprost odwrotnie, że ludzie towarzyscy stają się odludkami, pogodni stają się mrukliwi, kobiety kiedyś lekkomyślne popa- dają w bigoterię i głoszą przesadną surowość obyczajów. Stopniowo zanikają wszelkie szersze zainteresowania, tak iż chory poza swoimi osobistymi, małymi sprawami, nie widzi świata. Tę cechę charakteru określamy nazwą egotyzm starczy. Zdarza się nierzadko rozwój sprawy w posuwach, wówczas pogorsze- nie cech charakteru następuje w ciągu krótkiego czasu po zadziałaniu pew- nych szkodliwych czynników, np. urazów psychicznych, obłożnej choroby itd. Jeżeli choroba jest natury zakaźnej, przyjmuje się działanie czynnika infek- cyjnego. Taki sam skutek może jednak nastąpić po złamaniu szyjki kości udo- wej, zmuszającym starca do leżenia w łóżku w ciągu dłuższego czasu. W ogóle wytrącanie z codziennych obowiązków zdaje się prowadzić najszybciej do za- łamania i jest doniosłym urazem psychicznym. Znajomość tej okoliczności od- grywa rolę w profilaktyce. Jednym z pierwszych, a w rozwiniętym obrazie klinicznym podstawowym objawem jest osłabienie zdolności zapamiętywania. Chorzy zapominają, gdzie co położyli, nie pamiętają wydarzeń dnia, potem wielu dni, tygodni, i mtesięcy, wreszcie i lat. Luka pamięciowa rozciąga się z biegiem czasu coraz bardziej. W końcu ostatnia przeszłość przestaje istnieć, chociaż możliwe są wyspy pa- mięciowe na tle tej luki. Chorzy wspominając takie wyspy pamięciowe, prze- mieszczają je często daleko w przeszłość, mężczyźni często w czasy służby woj- skowej, kobiety w lata panieńskie. Nawraca wówczas osobowość dawnych lat. Kobiety podają swoje nazwisko panieńskie, mężczyźni swoją szarżę wojskową, tak jakby to było dzisiaj. Dawna osobowość może współżyć ze szczątkami póź- niejszej. Chora mówi o swoim mężu, jakby to był starający się o jej rękę, a równocześnie mówi o śmierci swojej córki, o śmierci męża itd. Zaburzenia zdolności zapamiętywania, które są zawsze na pierwszym mIeJSCU, prowadzą do ciężkich zaburzeń orientacji we wszystkich kierunkach. Chory może nie roz- poznawać osób, z którymi się codziennie styka, nie poznaje swej odzieży, jeżeli nie leży ona na zwykłym miejscu, nie może trafić do własnego łóżka. Zwłaszcza w jakimś nowym otoczeniu chory jest zupełnie zdezorientowany. Luki pamię- ciowe może wypełniać konfabulacjami (zespół Korsakowa). Zdolność przypomi- nania, oczywiście w zakresie istniejących engramów, bywa najoporniejsza na procesy wsteczne. Dawne wydarzenia chorzy opowiadają przeważnie z zadzi- wiającą dokładnością, przeżywają je czasem niemal halucynacyjną wyrazi- stością. Z biegiem czasu i zdolność przypominania słabnie, chociaż nigdy w tym stopniu co zdolność zapamiętywania. [podobne: , trądzik, medycyna estetyczna, olejowanie włosów ]

Olgierd Sokolowski na 100 przepalan,

Tuesday, July 12th, 2016

Olgierd Sokołowski na 100 przepalań, dokonanych w 100 przypadkach przy odmie “suchej”, spostrzegł po zabiegu wysięki opłucne krótkotrwałe i nieobfite w 23% przypadków, dłużej trwające surowicze w 6%, przy czym dwa z tych wysię- ków przeszły w wysięki ropne gruźlicze. W 1 % przypadków powstał po zabiegu wysięk mieszany i w 62% wysięku po zabiegu nie było, w 8% wynik nieznany. Przyczyny większych wysięków po przepalaniu zrostów dopatrują się W krwotoku operacyjnym albo w przedziurawieniu płuca podczas przepa- lania zrostu w miejscu zawierającym tkankę płucną. Dłużej trwające wy- sięki, zwłaszcza krwotoczne, mogą wieść do zarastania jamy opłucnej w następstwie organizowania się wysięku. Już w kilka dni po zabiegu mogą wytwarzać się nowe zrosty opłucne. Bywa to wtedy, gdy powietrze wskutek silnego kaszlu dostaje się z jamy opłucnej przez miejsca operacyjne na zewnątrz, tak iż odma opłucna rznika. Możliwość tego powikłania nakazuje łagodzenie kaszlu po zabiegu i sprawdzanie stanu odmy badaniem radiologicznym. Zapalenie opłucnej dołączające się do przepalania zrostów leczy się według tych samych zasad co zapalenie opłucnej towarzyszące odmie opłucnej leczniczej. Zarastaniu jamy opłucnej na tle dłuższy czas trwającego zapalenia -opłucnej zapobiega się usunięciem wysięku, gdy ostry okres minie i oto- kiem olejnym. Wyniki leczenia przepalaniem zrostów. Przepalanie zrostów opłucnych pozwala w 70-80 ro przypadków zamienić odmę le- czniczą nieskuteczną w skuteczną. Wskutek tego następuje wybitna po- prawa stanu ogólnego chorych oraz stanu płuc. Jamy sztywne pozostają jednak nieraz nadal bez zmiany także i po tym zabiegu. Według statystyki Obgierda Sokctousskieqo, dotyczącej 110 przypadków, w któ- rych zastosowano przepalanie zrostów opłucnej, uzyskano wyniki korzystne u 8 -chorych, co stanowi 76,4%; obojętne w 17,3% (u 19), pogorszenie w związku z za- -biegiem (wysięki o burzliwym przebiegu, powstanie odmy zastawkowej ze zropieniem wysięku, który istniał przed zabiegiem itd. (w 3,6%) w 4 przypadkach). W 2,7% .(w 3 przypadkach) – wynik nieznany wobec zbyt krótkiej obserwacji. W statystyce BuHbringa na 250 chorych u 183 (73,2%) znikły prątki w plwocinie dopiero po przepaleniu zrostów i to bardzo szybko, w 1-2 tygodnie po zabiegu. Pouczająca co do znaczenia przepalania zrostów opłucnych jest także statystyka Juverrichta. Mianowicie autor ten na 247 przypadków, w których po przepalenia zrostów uzyskał odmę całkowitą, stwierdził w 2-9 lat po ukończeniu leczenia odmą wyleczenie w 61 % (w 151 przypadków) i zejście śmiertelne w 27,1 % (w 67 przy. padkach), natomiast na 49 niecałkowitych przepalań było wyleczeń 32% (16 przy- padków) i zejść śmiertelnych 36% (18 przypadków). [hasła pokrewne: , trądzik, rehabilitacja, odżywki do rzęs ]