Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Najczesciej widuje sie zespól depresyjny,

Tuesday, July 12th, 2016

Najczęściej widuje się zespół depresyjny, znacznie rzadziej natomiast zespół maniakalny. Nie tylko krąg cyklofreniczny, ale i schizofreniczny” może wikłać zejście sprawy urazowej, zresztą rzadko. Można więc spotkać hiperkinetyczne postacie zespołu katatonicznego lub hipo- albo akinetyczne postacie z osłupie- niem. Tym ostatnim postaciom może towarzyszyć zespół kataleptyczny, który jednakże może wystąpić samodzielnie, bez cech schizofrenicznych. W innych przypadkach widuje się zespół paranoidalny lub hebefreniczny. Ten ostatni czasem bardzo trudno jest bez dłuższej obserwacji odróżnić od organicznej morii. Jeszcze większego bogactwa powikłań dostarczają zespoły reaktywne z histerią i nerwicami pourazowo-rosżczeniowymi na czele. Zdarzają się rów- nież zespoły sytuacyjne, a także następowe pieniactwa. Jest czasem niepodobień- stwem wyrobić sobie na podstawie agrawowanych skarg podmiotowych cho- rego bezstronny sąd, które z dolegliwości mają .eharakter organiczny” a które czynnościowy. Kiedy indziej znowu mogą powstawać wątpliwości co do związku przyczynowego między urazem czaszki a późno powstałymi psychozami. Gurewicz przytacza przypadki zamroczeń i majaczeń występujące w kilka tygodni lub miesięcy po urazie u żołnierzy, którzy uważali się za wyleczonych i nawet powrócili już do swej jednostki. Przypuszcza on, że chodziło tu o nie- dostateczne leczenie po doznanym wstrząsie mózgu oraz o działanie ubocznych czynników chorobotwórczych, jak alkoholizm lub choroby somatyczne w okre- sie zdrowienia. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychotyczne, jak i psychonerwicowe, pozwalają na korzystne rokowanie, wymagają jednakże uważnego pielęgnowania i jak najdokładniejszego leczenia. W szczególności przestrzec należy przed lekceważącym stosunkiem do dolegliwości podmioto- wych, które czasem wzrastają mimo wyraźnego cofania się organicznych skut- ków urazu. Wszystkie skargi chorego należy brać bardzo poważnie i pamiętać o tym, że histeria jest również chorobą, a bynajmniej nie wyrazem zniewie- ściałości. Rozsądne to postępowanie zapobiega reakcjom roszczeniowym. [hasła pokrewne: , filtry do wody, tusz do rzęs, krem neutrogena ]

Obled zazdrosci moze sie kojarzyc

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd zazdrości może się kojarzyć z obłędem prześladowczym. Wówczas chory, przeświadczony o niewierności żony, dopatruje się zamachów na swoje życie z jej strony i ze strony rzekomych zalotników żony. Urojenia te, zwykle dobrze usystematyzowane, odznaczają się nieprawdopodobnym bezkrytycyzmem i pro- wadzą czasem do działań przestępczych w stosunku do urojonych wrogów. Jeżeli urojeniom towarzyszą omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe, przy stosunkowo dobrej modulacji uczuciowej i nienaruszonym zrębie ospbowości, to mówimy o nawarstwionym zespole parafrenicznym. Trudno go wprawdzie odgraniczyć od paranciidu schizofrenicznego, jed- nakże jeśli się zważy, że brak jest rozpadu osobowości i typowych dla schi- zofrenii zaburzeń afektywnych, to większość psychoz starczych z urojeniami i omamami należy zaliczyć raczej do parafrenii. Jeżeli chorego obserwujemy w ciągu wielu lat, możemy czasem stwierdzić, że paranoja starcza przez dołą- czenie się omamów stopniowo lub w ciągu krótkiego• czasu przeistacza się w zespół parafreniczny. Chory twierdzi, że go okradają, że nim pcniewierają, że dybią na jego dobre imię lub wręcz dążą do jego zguby. Chowa on wszystko, co w jego oczach ma jakąkolwiek wartość, następnie zapomina, co gdzie scho- wał i wśród złorzeczeń oskarża otoczenie o grabież. Ponieważ chowa tak-przed- mioty codziennego użytku i bezwartościowe, a następnie ich wszędzie szuka, w mieszkaniu jego powstaje nieopisany bałagan, po którym czasem na pierw- szy rzut oka można postawić rozpoznanie. Ponieważ wszystko chowa pod klu- czem i klucze gubi, co raz to musi wzywać ślusarza do otwarcia zamków -, W skutkach swoich własnych niedorzecznych działań chory widzi prześlado- wania wrogów, którzy rozmyślnie otwierają kurki od gazu, zatykają zlew wo- dociągowy, wyk adają klucze, niszczą przedmioty codziennego użytku itd. Z bie- giem czasu omamy dostarczają nowych dowodów wrogich knowań. Przez dziurkę od klucza wpuszcza się choremu gazy trujące, do jedzenia dosypuje się truciznę, pod drzwiami wyprawia się hałasy, pod oknami wykrzykuje się przez- wiska i pogróżki. Powodem tych nieprzyjaznych działań ze strony krewnych ma być chęć zawładnięcia majątkiem chorego lub zemsta w związku z daw- – nymi porachunkami. Czasem urojenia zazdrości wplatają się w system prze- śladowczy, wówczas wrogie działania tłumaczone są jako knowania kochanków żony. Pod wpływem urojeń chory może się zabarykadować lub zasypywać wła- dze doniesieniami i skargami. Po umieszczeniu chorego w zakładzie zamknię-. tym zarówno zespół prześladowczy paranoiczny, jak i parafreniczny może rychło stracić na sile lub zupełnie się cofnąć. Można wówczas stwierdzić, że proces otępieniowy wcale nie jest bardzo daleko posunięty. Czasem po pew- nym czasie zespół psychotyczny daje nawrót i może trwać nawet wiele lat, bez względu na to, czy proces otępieniowy posuwa się szybciej czy wolniej na- przód. W przebiegu otępienia starczego może wystąpić również zespół kataleptyczny, i to zarówno typu woskowatego, jak i sztywnego. Do bardzo częstych powikłań należą ponadto zespoły reaktywne wszelkich od- mian. [podobne: , pieczenie w miejscach intymnych, tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]