Powiklania epigenetyczne wzbogacaja obraz kliniczny

Powikłania epigenetyczne wzbogacają obraz kliniczny bardzo często. Spośród nich na pierwszym miejscu wymienić trzeba zespoły z kręgu cyklofrenicznego z depresją na czele (melancholia senilis). Zwykłym objawem jest tu lęk, przeważnie bardzo silny, często o cechach prekordialnych. Urojenia nie przybierają tak fantastycznych rozmiarów, jak w melancholii paralitycz- nej, jednakże są uderzająco przesadne, Obok urojeń hipochondrycznych i grzesz- ności szczególnie typowe są urojenia ubóstwa, które przebiegają z silnym po- czuciem winy. Urojenia małości mogą się czasem potęgować aż do urojeń ni- -cości i potworności. W przekonaniu chorych cały ich organizm lub pewne części uległy tak daleko posuniętemu pomniejszeniu, że grozi im zniknięcie. Staje się to przyczyną lęku, a w każdym razie jego uzasadnieniem. Sądy te wiążą się z zasady ze skrajną nieufnością wobec otoczenia, które chory pomawia o okra- danie, krzywdzenie i prześladowania. Stany te kojarzą się nierzadko z silnym podnieceniem psychoruchowym, tak iż powstaje obraz znany pod nazwą me- lancholia agitata. Zamysły samobójcze, a zwłaszcza próby odebrania sobie ży- cia, nie należą do rzadkości. Mania senilis występuje znacznie rzadziej niż depresja. Przy wzmożonym sa- mopoczuciu chory wypowiada urojenia wielkościowe, które nie osiągają nigdy przesadnych rozmiarów, znamiennych dla porażenia postępującego, lecz raczej ograniczają się do nadmiernych wyobrażeń o swym zdrowiu, sile, potencji i za- możności. Treść tych urojeń jest uboga, gdyż na tyle tylko pozwala niski poziom inteligencji. Chorzy bywają drażliwi, hałaśliwi i zaczepni. Ich samochwalstwo i gadatliwość zdradzają monotonię treści i brak pogłębienia uczuciowego. Cza- sem wzrasta libido, co wyraża się natarczywością wobec kobiet, koprolalią, eks- hibicjonizmem, pedofilią. Chorzy ci czują napływ młodzieńczych sił, są zdolni zakochać się, oświadczają się dziewczętom, ubiorem swoim i rozpustnym try- bem życia starają się dać wyraz swojej żywotności. W ciężkim otępieniu połą- czonym z upadkiem sił cielesnych kończy się przeważnie na bezkrytycznym samochwalstwie, jednakże czasem stan ten może chorego narazić na konflikt z kodeksem karnym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, Prywatne przedszkole Kraków, olej kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.