POWIKLANIA PSYCHOZAMI CZYNNOSCIOWYMI Do najczestszych

POWIKŁANIA PSYCHOZAMI CZYNNOŚCIOWYMI Do najczęstszych należą stany pomroczne. W przypadkach, gdy zaraz po ocknięciu się ze stanu nieprzytomności wystąpi zamroczenie, chory nie pa- mięta bardzo długiego okresu po wypadku. Może to naśladować niepamięć na- stępową. W przypadkach z ciężkim zamroczeniem podejrzewa się często stłu- czenie lub zranienie mózgu – me zawsze słusznie. Zauważono, że szczególną skłonność do zamroczeń pourazowych mają mózgi starcze i miażdżycowe. Stan pomroczny poznać po trudnościach w skupieniu uwagi, zaburzeniach zdolności zapamiętywania, a zwraązcza przypominania, utrudnieniu pojmowania i koja- rzenia, wielokierunkowej dezorientacji, również we własnej osobowości, przy zbornym zachowaniu i zbornych wypowiedziach. Nastrój jest przeważnie przy- gnębiony, płaczliwy i lękliwy z cechami rozdrażnienia i zgryźliwości. Rzadziej widuje się riastrój wzmożony i wesoły. Znane są też urojeniowe wytwory roz- dwojenia osobowości. Być może, że opisywane w piśmiennictwie konfabulacje należałoby raczej utożsamić z urojeniami wyplywającymi z rozszczeplennej oso- bowości. Chociaż w pourazowych- stanach zamroczenia zachowania bywa zborne, to jednak czasem dochodzi do podniecenia psychoruchowego z działaniami gwał- townymi i przestępczymi. Z innych nawarstwień psychotycznych po wstrząsie mózgu, określanych w piś- miennictwie czasem zbyt mało mówiącą nazwą psychoz komocyjnych, wymienić trzeba rzadziej występujące zespoły majaczeniowe. Alkoholizm. prze- wlekły, zmiany starcze i inne organiczne stany usposabiają do występowania ma- jaczeń. Omamy wzrokowe, a także dotykowe i słuchowe przenoszą chorego często w jego środowisko zawodowe, tak iż przeżywa on urojeniowo tego ro- dzaju sytuację. Treść omamów i: urojeń może być i inni. Niepokój psychoru- chowy może się czasem wzmagać aż do agresywności w stosunku do otoczenia, którego chory nie poznaje. Często występuje tu uciekanie z łóżka pod wpływem zwidywań. U alkoholików przewlekłych psychozy te nabierają wyglądu de- lirium tremens. Zaburzenia zdolności zapamiętywania są tu zwykle silnie pod- kreślone, a rozległa luka pamięciowa może się wypelnić bardzo sugestywnymi konfabulacjami, które czasem przybierają charakter ekspansywny. Występują też liczne złudzenia i omamy pamięciowe, a paramnezje te są w harmonii z uro- jeniowo zmienionym położeniem chorego. Przy badaniu u.derza u chorych zwol – nienie toku myślenia oraz niekiedy perseweracje. Majaczenia pourazowe utrzy- mują się czasem w ciągu wielu tygodni, chociaż w przebiegu takiej psychozy zaznacza się nierzadko wahanie w natężeniu objawów, szczególnie w stopniu zamącenia świadomości. Niepamięć bywa przeważnie zupełna, chociaż nie na- leżą do rzadkości mgliste wspomnienia jakby z przebytego marzenia sennego. Zarówno objawy zamroczeniowe, jak i majaczenia zwykle zaostrzają się w nocy. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, rwa kulszowa, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.