Praktycznie znacznie lepszy jest podzial

Praktycznie znacznie lepszy jest podział na przypadki z przewagą cech otę- piennych i z przewagą cech charakteropatycznych. Z badań anatomopatologicz- nych wiadomo, że zmiany charakteropatyczne zależą od organicznego uszko- . dzenia płatów czołowych. Za życia fakt ten można stwierdzić za pomocą pne- umoencefalografii. Rozpoznanie i różnicowanie. Tuż po stłuczeniu lub zranieniu mózgu mogą w obrazie klinicznym górować objawy wstrząsu mózgu, które zazwyczaj szynko się cofają. Nierzadko jednak po stłuczeniu mózgu nie dochodzi do utraty przytom- ności, co najwyżej ma miejsce stan senności, przy czym zraniony może zupełnie dobrze rejestrować pamięciowo swoje przeżycia. Długotrwale, wiele dni lub nawet tygodni trwające zaburzenia świadomości, choćby tylko w rodzaju senności, wskazują zawsze na grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Natomiast wbrew spotykanym twierdze- niom podkreślić trzeba, że obecność lub ciężki przebieg psychozy wikłającej pod- stawową sprawę urazową nie pozwala żadną miarą na jakiekolwiek wnioski co do natury lub ciężkości doznanego uszkodzenia mózgu. Bezwzględną wartość rozpoz- nawczą posiadają objawy neurologiczne ognrskowe, a także zespół psyohoorganiczny włącznie z objawami charakteropatycznymi. Do objawów tych w praktyce mogą doprowadzić również często powtarzane wstrząsy mózgu, jak to się widuje u za- wodowych pięściarzy. Spotykano to także po nadużywaniu wstrząsów elektrycznych. Rok o w a n i e po jednorazowym wstrząsie mózgu uważa się za pomyślne. Za- leży ono jednak od zachowania pewnych ostrożności leczniczo-zapobiegawczych ze względu na groźbę powikłań nerwicowych typu roszczeniowego. Zapobieganie i leczenie mają nawet w pozornie najbłahszych przypad- kach wielką wagę. Każdy wstrząs mózgu wymaga absolutnego spokoju, który może być zapewniony tylko przez pozostanie w łóżku. Opuścić lóżko wolno dopiero wtedy, gdy wszelkie niebezpieczeństwo powikłań ustąpi. Zbyt wczesne obciążenie pracą jest szkodliwe. Z drugiej strony jednak straszenie chorego trwałymi skutkami doz- nanego urazu mózgu prowadzić może jatrogennie do hipochondrii lub nerwicy ro- szczeniowej. Ogromne znaczenie ma psychoterapia. [więcej w: , dieta i odchudzanie, magnez i witamina b6, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.