Technika odmy leczniczej obustronnej jest

Technika odmy leczniczej obustronnej jest w ogóle taka sama jak przy wytwarzaniu odmy po jednej stronie. Odmę wytwarza się najpierw po· stronie płuca ze zmianami rozleglejszymi i dalej posuniętymi. Wprowadza się najwyżej 250 ml powietrza i obserwuje się ogólny stan chorego, ogólną ciepłotę ciała, tętno, częstość .oddechów, szybkość opadania krwinek i za- chowanie się obrazu rentgenowskiego płuc. Zwraca się uwagę, by obję- tość płuc w obrazie rentgenowskim uległa zmniejszeniu tylko o 1/3, naj- wyżej o połowę swej wielkości. Dopiero po kilku tygodniach (co naj- mniej po dwóch), w ciągu których ustrój dostosowuje się stopniowo do zmienionych warunków, przystępuje się do wytworzenia odmy po drugiej stronie. Okres ten skraca się tylko w wyjątkowych przypadkach u osób młodych i niewyniszczonych. Kazimierz Dąbrowski i Józef Gackowski skracali go niekiedy do 2-3 dni a nawet do jednego dnia. Już wytworzoną ·odmę dopełnia się co 2-i-4 dni, później po 3-4 pierwszych dopełnie- niach raz na 1-2 tygodnie, a jeszcze później raz na 3 tygodnie, przy czym odmę dopełnia się na przemian raz po jednej stronie, drugi raz po drugiej. Przez cały czas leczenia chory powinien być pod ścisłą obserwacją lekarza, najlepiej w sanatorium. Należy zwracać baczną uwagę na ogólny stan chorego (ogólną ciepłotę ciała, stan odżywienia, wagę ciała) , zmiany w na- rządzie oddechowym, stan narządu krążenia, szybkość opadania krwinek w krwi, obraz rentgenowski płuc, Ciśnienie w jamach opłucnych należy utrzymać na poziomie duzych ciśnień ujemnych, dążąc do uzyskania po obu stronach odmy wybiórczej. Jeżeli dokładna. obserwacja jest niemo- żliwa, to leczenia odmą obustronną nie należy w ogóle zaczynać. [przypisy: , stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Comments are closed.