Ustalenie czynnosci platów czolowych u

Ustalenie czynności płatów czołowych u człowieka na podstawie eksperymentu klinicznego nie jest możliwe. Eksperymentu takiego dokonuje choroba, która oczy- wiście nie trzyma się granic anatomicznych. Uraz przypadkiem może uszkodzić ra- czej albo część sklepieniową, albo nadoczodołową. Guz wywołuje nawet przy naj- powolniejszym wzroście zmiany ogólne mózgowia. Jest chyba tylko jedno cierpie- nie, które naśladuje celowy eksperyment, powodując upośledzenie czynności części sklepieniowej płatów czołowych. Jest to hyperostosis frontalis interna, zespół nie- zupełnie słusznie nazywany zespołem Morgagniego – Morela- Stewarda Opisał go Morgagai z początkiem XVIII w. u kobiety bardzo otyłej o wy- glądzie męskim (virili aspektu et valde ebesa). Przypuszczano dlatego, że zgrubie- niu blaszki wewnętrznej kości czołowej musi towarzyszyć otyłość i pewne zmiany neurologiczno-endokrynologiGzne. Doświadczenie kliniczne nie potwierdziło tej łącz- ności. Cierpienie to, co prawda, z niewytłumaczonych przyczyn występuje niemal wyłącznie u kobiet i to raczej po 40 r. Ż. Osoby te nie muszą być jednak otyłe i mogą nie wykazywać objawów neurologicznych lub wewnątrzwydzielniczych. W piśmiennictwie nie zwraca się należytej uwagi na zaburzenia psychiczne, które w cierpieniu tym nie tylko górują, ale stanowią trzon obrazu klinicznego. Objawy narastają bardzo powoli. Chociaż więc cierpienie ścieśnia przestrzeń wewnątrz- czaszkową, to dzieje się to tak stopniowo i w tak nieznacznym stopniu, że prze- ważnie nie widać objawów ogól no mózgowych, poza bólami głowy przeważnie oko- licy czołowej,. bólami stałymi, tępymi, osiągającymi z upływem czasu znaczne na- silenie. Stan psychiczny odpowiada obrazowi zespołu czołowego typu sklepieniowego (syndrona convexo-frontale), a więc stopniowo zanika napęd i samorzutność, wyt- warza SIę stan abuliczno-apatyczny ze stępieniem całego życia afektywnego, z na- strojem przeważnie dysforycznym bez cech charakteropatycznych. PADACZKA POURAZOWA Bywa ona dość częstym następstwem uszkodzenia mózgu. Pierwszy napad drgawkowy, najczęściej typu jacksonowskiego, pojawia się zazwyczaj w ciągu 2 tyg. po urazie, czasem jednak znacznie później, nawet po wielu latach. Im dalej od urazu; tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki. Pow- stający w związku z pourazową padaczką zespól psycheorganiczny nie różni się niczym istotnym od takiego samego zespołu na tle padaczki samoistnej; jeżeli zaś jest różnica, to położyć ją trzeba na karb znacznie cięższych uszko- dzeń tkanki mózgowej w wyniku urazu w porównaniu z .uszkodzeniami stano- wiącymi istotę nie dającego się bliżej określić procesu organicznego, który wyraża się kliniczne padaczką. w każdym razie u pourazowców widuje się takie same cechy charakteropatyczne, jak u osobników z padaczką samoistną, [przypisy: , opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, wózki dziecięce ]

Tags: , ,

Comments are closed.