Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 4

Przedziały ufności, współczynniki ryzyka i nominalne wartości P uzyskano na podstawie powyższego modelu. Wszystkie podstawowe analizy wyników zostały potwierdzone przez niezależnego statystykę w Brigham and Women s Hospital. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań. Procedura porównania wielokrotnego Holma została wykorzystana do porównań drugorzędowych punktów końcowych. Szacunkowe skumulowane wskaźniki zdarzeń są przedstawione jako krzywe Kaplana-Meiera. Wszystkie porównania były oparte na zasadzie zamiaru leczenia (z danymi z pełnego zestawu analiz). Konsystencja efektu badanego leku w wcześniej określonych podgrupach została oceniona przy użyciu tego samego modelu Coxa, z dodatkowym testem dla interakcji pomiędzy badanym lekiem i każdą współzmienną podgrupy. W przypadku głównej analizy pierwotnych i wtórnych złożonych punktów końcowych, 0,046 ustalono jako próg istotności statystycznej po uwzględnieniu dwóch pośrednich analiz skuteczności (wykonanych, gdy wystąpiło 35% i 69% zdarzeń). W przypadku innych analiz uznano, że 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Oceny bezpieczeństwa oparto na danych od pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Zastosowano powtarzalną analizę kowariancji w celu oceny ogólnej różnicy średniego skurczowego ciśnienia krwi i średniego rozkurczowego ciśnienia krwi pomiędzy badanymi grupami.
Wyniki
Badana populacja
Z 21.157 pacjentów przebadanych w 838 ośrodkach w 36 krajach, 8606 (40,7%) zostało losowo przydzielonych do aliskirenu lub placebo w okresie od 10 października 2007 r. Do 23 czerwca 2010 r. Po randomizacji 45 osób zostało wykluczonych z analizy (22 poddano randomizacji przez pomyłka, a 23 zostały wykluczone z powodu naruszeń zasad dobrej praktyki klinicznej w dwóch lokalizacjach, co spowodowało zamknięcie obu stron), pozostawiając populację badawczą złożoną z 8561 pacjentów, którzy mogliby zostać poddani ocenie (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Charakterystyka podstawowa była podobna w grupach aliskiren i placebo (tabela i tabela S5 w dodatkowym dodatku). Osiemdziesiąt dwa procent pacjentów w każdej grupie miało cukrzycę przez co najmniej 5 lat, a 8086 pacjentów (94,5%) otrzymało diagnozę nadciśnienia. Ogółem 3619 pacjentów (42,3%) miało rozpoznane choroby sercowo-naczyniowe inne niż nadciśnienie tętnicze, głównie choroba wieńcowa. Prawie wszyscy pacjenci mieli przewlekłą chorobę nerek (98,0%), a 84,1% miało białkomocz. W sumie 40,8% pacjentów miało wyjściowe skurczowe ciśnienie krwi wyższe niż 140 mm Hg, a 12,2% miało rozkurczowe ciśnienie krwi wyższe niż 85 mm Hg. Uczestnicy z chorobą sercowo-naczyniową otrzymywali na początku leczenie bardziej intensywne niż osoby bez tej choroby – 71,2% przyjmowało leki moczopędne (vs
[hasła pokrewne: żuraw warsztatowy, okulista na nfz białystok, leczenie za granicą bez ekuz ]
[podobne: rozedma podskórna, lorkaseryna, padaczka pourazowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 4”

 1. Natan says:

  [..] Odniesienie w tekscie do utrata włosów[...]

 2. Lena says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Iga says:

  [..] Odniesienie w tekscie do 5 najlepszych suplementów[...]

 4. Oliwier says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 5. Chicago Blackout says:

  [..] Cytowany fragment: depilacja[...]

 6. Jigsaw says:

  Te owsiki to takie cholerstwo

Powiązane tematy z artykułem: lorkaseryna padaczka pourazowa rozedma podskórna