Posts Tagged ‘fizjoterapia Poznań’

Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Wartości w ciągu 12 tygodni leczenia i 12 tygodni obserwacji u wcześniej nieleczonych pacjentów oraz u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejszą terapię. Poziom RNA HCV szybko spadał u wcześniej nieleczonych pacjentów. Panele A i B pokazują wartości dla wcześniej nieleczonych pacjentów w grupach i 2, odpowiednio. Panel C pokazuje wartości dla pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na poprzednie leczenie. …read more

Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 3

Wednesday, April 18th, 2018

W grupach 2 i 3 pacjenci otrzymywali ABT-450 / r (w dawkach 150 mg ABT-450 i 100 mg ritonawiru), jak również ABT-333 i rybawiryny, w tych samych dawkach jak te podawane w grupie 1. Czas trwania leczenia dla wszystkich grup wynosił 12 tygodni. Pacjentów obserwowano przez 48 tygodni po leczeniu. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. …read more

Badanie eksploracyjne doustnej kombinacji terapii przeciwwirusowej w zapaleniu wątroby typu C AD 2

Wednesday, April 18th, 2018

U wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem leczenie peginterferonem i rybawiryną oraz ABT-450 / r lub ABT-333 powodowało wyższe odsetki trwałej odpowiedzi wirusologicznej niż leczenie peginterferonem i samą rybawiryną.7,8 W niniejszym badaniu oceniano bezpieczeństwo i skuteczność połączenia ABT-450 / r i ABT-333 z rybawiryną u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem oraz u pacjentów z zerową lub częściową odpowiedzią na wcześniejsze leczenie peginterferonem i rybawiryną. Metody
Badana populacja
Przebadaliśmy pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV genotypem od lutego 2011 r. Do czerwca 2011 r. W 11 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. …read more

Kardiodowe punkty końcowe w teście Aliskiren na cukrzycę typu 2 AD 9

Wednesday, April 18th, 2018

Ta poprawa była większa niż oczekiwano z powodu małego obniżenia skurczowego ciśnienia krwi (2 mm Hg). Dane dotyczące stopnia białkomoczu lub albuminurii na ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych28 i zdarzeń związanych z nerkami29 oraz analiz w badaniach klinicznych sugerujących, że zakres farmakologicznie produkowanych obniżek białkomoczu może być powiązany z poprawionymi wynikami, stanowiło uzasadnienie dla naszego badania.30 Zwiększone ryzyko hiperkaliemii i niedociśnienia z podwójną terapią z inhibitorem ACE i ARB były znane z wcześniejszych badań.9,10,17,23 Zalecenie niezależnego komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa dotyczące wczesnego zakończenia leczenia aliskirenem opierało się na ocenie członków, że nadmierne ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w grupie aliskirenu nie może zostać zrównoważone przez zmniejszenie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerek. W momencie zalecenia, w przybliżeniu 69% rzutowanych zdarzeń, punktowa ocena pierwotnego wyniku złożonego (współczynnik ryzyka, 1,09, 95% CI, 0,97 do 1,22) faworyzowała placebo (pojedyncza blokada RAAS). Wzrost ryzyka udaru w grupie aliskirenu był widoczny w czasie analizy śródokresowej, ale nominalna wartość P nie była już znacząca w chwili zamknięcia badania. …read more